Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0857-5428

ISSN (Online) : 2586-8489

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Silpakorn University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ ศธ 6803.16/1803 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •