Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก. และกำหนดออก

“วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก. และกำหนดออก

ISSN (Print) : 1686-6959

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 78.163/166 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •