Home » Movement » “วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1686-6916

E-ISSN : 2673-0804

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Administration Khon Kaen University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ เป็น ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์

ตั้งแต่วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ มข 0301.4/005 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •