Home » Movement » “วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานวารสาร

“วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานวารสาร

ISSN (Print) : 2539-5866

ISSN (Online) : 2651-2424

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Information Technology Management and Innovation

แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะทำงานวารสาร ดังนี้

 1. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 2. กองบรรณาธิการบริหาร
 3. บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)
 4. บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)
 5. ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่
 6. ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือบอกรับวารสาร

โดยมี ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 1619.11/4484 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 •  
 •  
 •  
 •  
 •