Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่

“วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่

ISSN (Print) : 1906-8824

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

  ฉบับเพิ่มเติม ปีละ 1 ฉบับ

ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการตีพิมพ์ของวารสารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 0628.06/411 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •