Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 2392-5817

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 0633.05/142 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •