Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1513-7201

ISSN (Online) : 2672-927X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Sports Science and Technology

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.วารี วิดจายา เป็น ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

ตั้งแต่วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ สว 67/2562 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •