Home » Movement » “วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1905-615X

ISSN (Online) : 2651-1568

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Naresuan University Engineering Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

อีกทั้งได้เผยแพร่วารสารรูปแบบอิเล็กทรอนิสก์เท่านั้นตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 0603.09/496 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •