Home » Evaluation round 4 » ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น

บัดนี้ทางศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และรายชื่อวารสารใหม่ ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ภายในเดือน ธันวาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •