Home » Activity » การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จำนวน 57 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงวิธีการประเมินคุณภาพวารสารฯ โดยมีจำนวนวารสารเข้าสู่การประเมินในรอบนี้ทั้งสิ้น 831 วารสาร

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •