Home » News/Announcements » ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดให้มี การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และชี้แจงรายละเอียดของผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับเลื่อนกลุ่ม (ในกรณีที่วารสารของท่านไม่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1) และนำเสนอระบบการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track เมื่อมีการตีพิมพ์บทความบนเว็บไซต์ของท่าน

ในการนี้ศูนย์ TCI ใคร่ขอเรียนเชิญ บรรณาธิการ หรือ กองบรรณาธิการ หรือ ผู้แทนและผู้ติดตามอีก 1 ท่าน รวมเป็นวารสารละ 2 ท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถลงทะเบียนแบบออน์ไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าวารสารของท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ : สำหรับทุกวารสารที่สนใจเข้าร่วมประชุม

Download

  •  
  •  
  •  
  •  
  •