Home » News/Announcements » ขอเชิญบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project

ขอเชิญบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project

จากการที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ Elsevier ได้พัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project นี้ โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ปี 2560 -2563 ความทราบแล้วนั้น

ศูนย์ TCI ได้กำหนดจัดการประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง Jupiter 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project และทราบถึงเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพหลังเข้าฐานข้อมูล Scopus (หรือที่เรียกว่า Scopus Re-evaluations) แนวทางการพัฒนาคุณภาพและผลกระทบของวารสารวิชาการเพื่อยกระดับ quartile ของวารสาร ตลอดจนรายละเอียดของ Publication Ethics แบบสากล จาก Prof. Dr. Peter Brimblecombe ซึ่งเป็น Scopus Subject Chair for Environmental Science ดังรายละเอียดในกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ศูนย์ TCI ใคร่ขอเรียนเชิญ บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project วารสารละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยตอบรับและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมแล้วส่งกลับมาที่ teerasak.mar@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Download

  •  
  •  
  •  
  •  
  •