Home » Activity » ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประชุม Retreat ประจำปี 2562 ณ The Cop seminar and resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประชุม Retreat ประจำปี 2562 ณ The Cop seminar and resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ได้จัดประชุมวิชาการ โครงการ TCI Retreat ประจำปี 2562 ณ The Cop seminar and resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งนำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานศูนย์ TCI ได้ทบทวน และวิเคราะห์กิจกรรมที่ศูนย์ TCI ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย อีกทั้งยังได้มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐาน TCI รอบที่ 4 โดยจะรับรองคุณภาพตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •