ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ-สกุลของท่านและรายชื่อวารสารที่ท่านดูแล จะถูกนำมาเชื่อมโยงกัน แล้วกำหนดเลข Journal code ออกมาใหม่ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและรับผลการประเมินคุณภาพวารสารในช่วงเย็น
ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนตามแถว (Registration Row) ที่กำหนด


Downloads : [หนังสือเชิญ]   [กำหนดการภาษาไทย]   [Agenda Programme]   [คำแนะนำในการเข้าร่วมการประชุม]   [แผนที่]


Journal Code
Registration Row
ISSN
E-ISSN
Journal Name English
Journal Name Local
ID
Name
Position
J001 1 0858-0855 - ABAC Journal - 614 Absorn Meesing Editor-in-chief
J001 1 0858-0855 - ABAC Journal - 771 Manusak Degang Managing Staff
J002 1 2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome - 1151 Maria Socorro Fernando Editor-in-chief
J002 1 2351-0617 2408-2058 ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome - 1152 Sirichai Preudhikulpradab Associate editor
J003 1 2468-1458 2452-316X Agriculture and Natural Resources - 917 กัญญารัตน์ สุวรรณทีป Managing Staff
J003 1 2468-1458 2452-316X Agriculture and Natural Resources - 919 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล Associate editor
J004 1 2286-9867 - APHEIT International Journal - 726 มานิต บุญประเสริฐ Editor-in-chief
J005 1 2287-0741 2287-075X Applied Environmental Research - 525 เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ Associate editor
J005 1 2287-0741 2287-075X Applied Environmental Research - 597 นาวินี ขุมทอง Managing Staff
J006 1 2672-9156 2673-0421 Applied Science and Engineering Progress - 772 Malinee Sriariyanun Editorial board member
J006 1 2672-9156 2673-0421 Applied Science and Engineering Progress - 774 Sumonchai Suteerawattananon Managing Staff
J007 1 - 2586-9159 ASEAN Engineering Journal - 399 Paew Pirom Managing Staff
J007 1 - 2586-9159 ASEAN Engineering Journal - 933 Papol Dhutikraikriang Managing Staff
J008 1 2465-437X - Asean Journal of Education - 1235 ธนาภา งิ้วทอง Managing Staff
J008 1 2465-437X - Asean Journal of Education - 1238 จิราพร รอดพ่วง Editorial board member
J009 1 2351-0307 - ASEAN Journal of Management & Innovation - 381 Phatrakul Phaewprayoon Managing Staff
J009 1 2351-0307 - ASEAN Journal of Management & Innovation - 384 Jean Marc Dautrey Editor-in-chief
J010 1 2673-0308 2673-0863 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine - 996 อภิชนา โฆวินทะ Editor-in-chief
J010 1 2673-0308 2673-0863 ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine - 999 ภาริส วงศ์แพทย์ Editorial board member
J011 1 - 2586-9019 Asia Pacific Journal of Religions and Cultures - 270 พระมหาขวัญชัย เหมประไพ Editorial board member
J011 1 - 2586-9019 Asia Pacific Journal of Religions and Cultures - 271 พระมหาประกาศิต สิริเมโธ Editorial board member
J012 1 1905-7415 1875-855X Asian Biomedicine - 430 Sunitra Pakinsee Managing Staff
J012 1 1905-7415 1875-855X Asian Biomedicine - 1354 สินสุดา เดชสุภา Managing Staff
J018 1 - 2408-1906 AU-EJOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH - 863 นวลพรรณ กรกระโทก Managing Staff
J018 1 - 2408-1906 AU-EJOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH - 864 นัทธมน ฟักสอน Managing Staff
J020 1 1685-4322 2651-0952 BU Academic Review - 168 รมณีย์ ยิ่งยง Managing Staff
J021 1 0125-6726 2539-5696 Buffalo Bulletin - 76 สรรเพชญ โสภณ Editor-in-chief
J021 1 0125-6726 2539-5696 Buffalo Bulletin - 101 Kanchana Anuphan Managing Staff
J022 1 0125-2526 2465-3845 Chiang Mai Journal of Science - 925 Narisara Vitvongkungval Managing Staff
J022 1 0125-2526 2465-3845 Chiang Mai Journal of Science - 926 Wasu Pathom-aree Editor-in-chief
J023 1 1685-1994 2465-4337 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences - 908 ไปรยา ฤทธาภรณ์ Managing Staff
J023 1 1685-1994 2465-4337 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences - 1028 วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ Managing Staff
J025 1 2651-2149 2672-9288 Chulalongkorn Medical Bulletin - 511 Panthip Wongtrirat Managing Staff
J026 1 2651-2343 2651-0812 Chulalongkorn Medical Journal - 517 Sittisak Honsawek Editor-in-chief
J027 1 - 2672-9245 CMU Journal of Law and Social Sciences - 371 ทินกฤต นุตวงษ์ Managing Staff
J027 1 - 2672-9245 CMU Journal of Law and Social Sciences - 536 วราลักษณ์ นาคเสน Managing Staff
J028 1 - 2586-9396 Current Applied Science and Technology - 424 ดุษณี ธนะบริพัฒน์ Editor-in-chief
J028 1 - 2586-9396 Current Applied Science and Technology - 425 วิษณุ เพชรภา Editorial board member
J029 1 - 2286-9131 ECTI Transactions on Computer and Information Technology - 613 Krisana Chinnasarn Associate editor
J030 1 1685-9545 - ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications - 1239 Apinunt Thanachayanont Editor-in-chief
J031 1 1905-9663 - Educational Journal of Thailand - 1102 ปัณญาพัฒน์ ขันทอง Editor-in-chief
J032 1 2539-6161 2539-6218 Engineering and Applied Science Research - 46 นันทวรรณ ชาญวิชา Managing Staff
J032 1 2539-6161 2539-6218 Engineering and Applied Science Research - 61 ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ Associate editor
J033 1 0125-8281 - Engineering Journal - 1197 เอกเทศ อินทกาญจน์ Managing Staff
J034 1 0859-9238 - Engineering Transactions - 1222 สุชาดา สิทธิจงสถาพร Associate editor
J035 1 1686-5456 2408-2384 Environment and Natural Resources Journal - 102 อิสรีย์ อภิญญา Managing Staff
J035 1 1686-5456 2408-2384 Environment and Natural Resources Journal - 105 เบญจภรณ์ ประภักดี Editor-in-chief
J036 1 1906-1714 - EnvironmentAsia - 1066 พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง Editor-in-chief
J036 1 1906-1714 - EnvironmentAsia - 1067 นนชณัต ฉัตรภูติ Editor-in-chief
J037 1 2586-8349 - Eye South East Asia - 566 จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์ Managing Staff
J037 1 2586-8349 - Eye South East Asia - 577 ปภาวรินท์ ศิริเกียรติสูง Managing Staff
J038 1 2286-8615 - Food and Applied Bioscience Journal - 379 พฤทธ์วรรณ เรืองเดช Managing Staff
J038 1 2286-8615 - Food and Applied Bioscience Journal - 389 พัชรินทร์ ระวียัน Editor-in-chief
J039 1 2465-5198 - Genomics and Genetics - 828 Arinthip Thamchaipenet Editor-in-chief
J039 1 2465-5198 - Genomics and Genetics - 829 Pa-thai Yenchitsomanus Editorial board member
J041 1 1906-9308 - HRD Journal - 154 ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา Editor-in-chief
J041 1 1906-9308 - HRD Journal - 161 อรจิรา บุญญาผลา Managing Staff
J042 1 1905-5986 - HRi : Journal of Human Resource intelligence - 730 ชินกฤต คงเจริญพร Managing Staff
J042 1 1905-5986 - HRi : Journal of Human Resource intelligence - 731 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล Editor-in-chief
J043 1 - 2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY - 705 Damrong Sattayawaksakul Editor-in-chief
J043 1 - 2651-1762 HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY - 714 วัลลี พุธโสม Editorial board member
J044 1 2586-8594 2630-0079 Humanities, Arts and Social Sciences Studies - 761 อุมาพร ศุภรัตนาวงศ์ Managing Staff
J044 1 2586-8594 2630-0079 Humanities, Arts and Social Sciences Studies - 844 ประสพชัย พสุนนท์ Associate editor
J050 1 2286-7481 2586-887X International Journal of Child Development and Mental Health - 1116 ปรีชญา พรหมมินทร์ Editorial board member
J050 1 2286-7481 2586-887X International Journal of Child Development and Mental Health - 1198 ชฎาพร คำฟู Managing Staff
J051 1 0857-6033 - International Journal of East Asian Studies - 234 Poowin Bunyavejchewin Editor-in-chief
J051 1 0857-6033 - International Journal of East Asian Studies - 328 ณัฐธนนท์ ศุขถุงทอง Managing Staff
J052 1 2408-1914 - International Journal of Management, Business, and Economics - 1212 Ungul Laptaned Editor-in-chief
J053 1 0858-7027 - International Journal of the Computer, The Internet and Management - 1416 ปริญณา ดวงเดือน Managing Staff
J053 1 0858-7027 - International Journal of the Computer, The Internet and Management - 1417 พงษ์ศักดิ์ รัตนกุล Managing Staff
J054 1 - 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology - 259 สุจินดา ฉลวย Managing Staff
J054 1 - 2586-8527 International Scientific Journal of Engineering and Technology - 562 ปริญญา สงวนสัตย์ Editor-in-chief
J055 1 2672-9628 2672-9423 Interprofessional Journal of Health Sciences - 1210 วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา Managing Staff
J055 1 2672-9628 2672-9423 Interprofessional Journal of Health Sciences - 1295 Apinat Soonthornrattanaruk Managing Staff
J056 1 - 2539-5912 ITMSoc Transactions on Information Technology Management - 1287 ไชยวัฒน์ จิรกิจไพบูลย์ Managing Staff
J056 1 - 2539-5912 ITMSoc Transactions on Information Technology Management - 1288 โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี Editor-in-chief
J058 1 1906-2257 - Journal of Applied Animal Science - 1334 Sasitorn Rungarunlert Editorial board member
J058 1 1906-2257 - Journal of Applied Animal Science - 1352 นัฐชา แก้วกระจ่าง Managing Staff
J059 1 - 2539-6056 Journal of Associated Medical Sciences - 540 Preeyanat Vongchan Editor-in-chief
J060 1 2586-9434 - Journal of Buddhist Education and Research - 249 อุทัย วรเมธีศรีสกุล Editorial board member
J060 1 2586-9434 - Journal of Buddhist Education and Research - 519 วิทยา ทองดี Editor-in-chief
J061 1 2630-0583 2630-0656 Journal of Current Science and Technology - 707 ชาติชาย ตระกูลรังสิ Editor-in-chief
J061 1 2630-0583 2630-0656 Journal of Current Science and Technology - 709 ปณิธิ เนตินันทน์​ Associate editor
J062 1 2630-0702 2630-0826 Journal of Fisheries and Environment - 143 ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ Managing Staff
J062 1 2630-0702 2630-0826 Journal of Fisheries and Environment - 150 ศุภินทรา ภู่เงิน Managing Staff
J063 1 2629-9992 - Journal of Food Health and Bioenvironmental Science - 1231 นงนุช อุตคุด Managing Staff
J063 1 2629-9992 - Journal of Food Health and Bioenvironmental Science - 1234 ยุธยา อยู่เย็น Editor-in-chief
J064 1 1689-7165 - Journal of Global Business Review - 144 ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ Editorial board member
J064 1 1689-7165 - Journal of Global Business Review - 1154 ยุดาพงศ์ คงช่วย Associate editor
J065 1 0857-4421 2586-940X Journal of Health Research - 349 Sunanta Wongchalee Associate editor
J065 1 0857-4421 2586-940X Journal of Health Research - 350 Surada Suwanapak Associate editor
J066 1 2586-9981 2630-0559 Journal of Health Science and Medical Research - 988 Surasak Sangkhathat Editorial board member
J066 1 2586-9981 2630-0559 Journal of Health Science and Medical Research - 1401 Pattama Malakul Managing Staff
J067 1 1906-6244 - Journal of International Buddhist Studies - 82 พระมหาเกรียงศักดิ์ วิถีชัย Associate editor
J067 1 1906-6244 - Journal of International Buddhist Studies - 600 พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี Editorial board member
J068 1 2286-7201 2651-0898 Journal of Materials Science and Applied Energy - 44 Phongsakorn Thongpan Managing Staff
J069 1 2673-074X 2697-455X Journal of Modern Learning Development - 254 ธีร์ดนัย กัปโก Editor-in-chief
J070 1 2672-9806 2673-0235 Journal of Multidisciplinary in Social Sciences - 1232 วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ Managing Staff
J070 1 2672-9806 2673-0235 Journal of Multidisciplinary in Social Sciences - 1233 ชนะศึก นิชานนท์ Editor-in-chief
J072 1 0857-5754 - Journal of Physiological and Biomedical Sciences - 945 Wattana B. Watanapa Editor-in-chief
J073 1 - 2465-4418 Journal of Population and Social Studies - 607 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา Editor-in-chief
J074 1 2586-8764 - Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology - 1046 malinee kaewpanha Associate editor
J074 1 2586-8764 - Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology - 1047 tawat suriwong Editor-in-chief
J075 1 2229-2152 2697-424X Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering - 1278 สมิทธิ์ เอี่ยมสะอาด Editor-in-chief
J075 1 2229-2152 2697-424X Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering - 1306 สมพล สกุลหลง Associate editor
J078 1 2651-1347 2672-989X Journal of Studies in the English Language - 85 ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ Editor-in-chief
J078 1 2651-1347 2672-989X Journal of Studies in the English Language - 107 วริษา โอสถานนท์ Editor-in-chief
J079 1 1905-9566 - Journal of Supply Chain Management Research and Practice - 899 ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี Editor-in-chief
J082 1 1906-8190 - Journal of the International Association of Buddhist Universities - 301 Phra Weerasak Suwannawong Editor-in-chief
J084 1 2452-3151 - Kasetsart Journal of Social Sciences - 915 พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร Managing Staff
J084 1 2452-3151 - Kasetsart Journal of Social Sciences - 916 พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์ Managing Staff
J085 1 2630-0672 2672-9431 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network - 474 ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ Editor-in-chief
J086 1 1905-7873 - Maejo International Journal of Science and Technology - 478 Jirawan Banditpuritat Managing Staff
J087 1 2392-5515 2392-5515 Mahidol R2R e-Journal - 1021 ศิริชาติ วรรณสวาท Managing Staff
J087 1 2392-5515 2392-5515 Mahidol R2R e-Journal - 1022 สแกวรรณ พูลเพิ่ม Managing Staff
J088 1 0859-9920 2673-0103 MANUSYA, Journal of Humanities - 826 พิมพ์ภัทร ชุมแก้ว Managing Staff
J088 1 0859-9920 2673-0103 MANUSYA, Journal of Humanities - 854 Chantharas Kanchanakool Managing Staff
J089 1 2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences - 111 wanwisa wongsawan Managing Staff
J089 1 2286-6477 2465-4213 MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences - 114 Romyen Kosaikanont Associate editor
J092 1 1906-3865 - NIDA Case Research Journal - 652 วณิชชา อ่วมแจ้ง Managing Staff
J093 1 1686-5561 - NU. International Journal of Science - 179 ธีระชัย บงการณ์ Associate editor
J093 1 1686-5561 - NU. International Journal of Science - 180 สุชีลา พุ่มอยู่ Managing Staff
J094 1 - 2651-1061 Outbreak, Surveillance, Investigation & Response - 1257 คมชลัช ทวีเสนีย์พิชญ์ Associate editor
J095 1 1906-8107 2586-8373 Pacific Rim International Journal of Nursing Research - 492 Somchit Hanucharurnkul Editor-in-chief
J095 1 1906-8107 2586-8373 Pacific Rim International Journal of Nursing Research - 499 Janunya Nalutayasat Managing Staff
J096 1 2586-8195 2586-8470 Pharmaceutical Sciences Asia - 415 มัลลิกา ชมนาวัง Editor-in-chief
J096 1 2586-8195 2586-8470 Pharmaceutical Sciences Asia - 416 กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี Associate editor
J097 1 0858-1088 - Phuket Marine Biological Center Research Bulletin - 535 จรัสศรี อ๋างตันญา Associate editor
J098 1 1513-6442 - Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion - 1403 John Giordano Editor-in-chief
J099 1 2465-5112 - PSRU Journal of Science and Technology - 287 สุกัญญา สมุทรเขตร์ Managing Staff
J099 1 2465-5112 - PSRU Journal of Science and Technology - 292 รพิพรรณ จันทร์มะณี Editor-in-chief
J100 1 1905-3193 2651-1789 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences - 74 รัตนา นาคสิงห์ Managing Staff
J100 1 1905-3193 2651-1789 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences - 88 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ Editor-in-chief
J101 1 2408-1809 - Rangsit Journal of Educational Studies - 1314 รัชชาภรณ์ รัตนภุมมะ Editor-in-chief
J101 1 2408-1809 - Rangsit Journal of Educational Studies - 1386 ประมุข ชูสอน Managing Staff
J102 1 2286-976X 2539-5513 RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES - 643 Nootjaree Lohakarn Managing Staff
J102 1 2286-976X 2539-5513 RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES - 752 Pisprapai Sarasalin Editor-in-chief
J104 2 2408-204X 2630-0400 Research and Knowledge - 253 Sattra Maporn Managing Staff
J105 2 1906-4241 - RIAN THAI : International Journal of Thai Studies - 1269 เปรม สวนสมุทร Managing Staff
J106 2 2465-5325 - RMUTT GLOBAL BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE REVIEW - 963 สุรพร อ่อนพุทธา Managing Staff
J106 2 2465-5325 - RMUTT GLOBAL BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE REVIEW - 964 ธนพร มีศิลป์ Managing Staff
J107 2 1905-8446 - RMUTT Global Business and Economics Review - 961 กฤษดา เชียรวัฒนสุข Editor-in-chief
J107 2 1905-8446 - RMUTT Global Business and Economics Review - 962 ทัศนา สุขเปี่ยม Managing Staff
J109 2 - 2586-9388 Scholar: Human Sciences - 462 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ Editor-in-chief
J109 2 - 2586-9388 Scholar: Human Sciences - 465 Yan Ye Ye Associate editor
J110 2 2586-9000 2586-9027 Science and Technology Asia - 426 เกศรา ณ บางช้าง Editor-in-chief
J111 2 - 2630-0087 Science, Engineering and Health Studies - 341 ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ Associate editor
J111 2 - 2630-0087 Science, Engineering and Health Studies - 344 หทัยชนก แผนสท้าน Managing Staff
J112 2 1513-1874 - ScienceAsia - 970 ชาตรี วงษ์แก้ว Managing Staff
J112 2 1513-1874 - ScienceAsia - 1155 กนกวรรณ โสภาวงศ์ Managing Staff
J113 2 2629-995X 2228-8082 Siriraj Medical Journal - 500 อมรรัตน์ แสงแก้ว Managing Staff
J113 2 2629-995X 2228-8082 Siriraj Medical Journal - 838 เปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์ Managing Staff
J114 2 2651-0758 2630-015X SNRU Journal of Science and Technology - 40 Tosawat Seetawan Editor-in-chief
J114 2 2651-0758 2630-015X SNRU Journal of Science and Technology - 45 Supawadee Suwannathen Managing Staff
J115 2 2229-2608 - Social Science Asia - 869 รพีพรรณ ช่วงสกุล Managing Staff
J115 2 2229-2608 - Social Science Asia - 928 รัชฎา เสนอคำ Managing Staff
J116 2 0125-3395 2408-1779 Songklanakarin Journal of Science and Technology - 1211 มุทิตา วารีรัตน์ Managing Staff
J116 2 0125-3395 2408-1779 Songklanakarin Journal of Science and Technology - 1262 อุษณีย์ ศรีเบญจพล Managing Staff
J117 2 2286-8984 2465-5120 Southeast Asian Journal of Economics - 1029 Rueangyod Phuttikul Editor-in-chief
J117 2 2286-8984 2465-5120 Southeast Asian Journal of Economics - 1030 Tanapong Potipiti Editor-in-chief
J118 2 2408-2120 2539-5947 St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences - 1303 วิเชียร พันธ์เครือบุตร Managing Staff
J118 2 2408-2120 2539-5947 St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences - 1305 วรรณรัศมิ์ จันทคัต Managing Staff
J119 2 2351-0889 2539-5742 Suan Sunandha Science and Technology Journal - 1105 คณิตดา ทองขาว Editorial board member
J119 2 2351-0889 2539-5742 Suan Sunandha Science and Technology Journal - 1140 พงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย Managing Staff
J120 2 0858-849X 2587-0009 Suranaree Journal of Science and Technology - 112 Nainapa Ngao-koh Managing Staff
J120 2 0858-849X 2587-0009 Suranaree Journal of Science and Technology - 162 Rattikorn Yimnirun Editor-in-chief
J121 2 0495-3843 2465-423X Thai Forest Bulletin (Botany) - 759 นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน Editorial board member
J122 2 0049-3589 - Thai Journal of Agricultural Science - 282 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Associate editor
J123 2 0857-6084 - Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology - 502 Vorapong Phupong Editor-in-chief
J123 2 0857-6084 - Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology - 508 Arissara Paungmalee Managing Staff
J124 2 2286-7333 2630-0095 Thai Journal of Science and Technology - 1221 ธีระชัย ธนานันต์ Editor-in-chief
J125 2 2630-0931 2651-0529 Thailand and The World Economy - 1377 ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย Managing Staff
J125 2 2630-0931 2651-0529 Thailand and The World Economy - 1378 พิชามญชุ์ ดีทน Managing Staff
J126 2 1685-9057 2351-0676 Thailand Statistician - 338 Montip Tiensuwan Editor-in-chief
J126 2 1685-9057 2351-0676 Thailand Statistician - 476 Wararit Panichkitkosolkul Managing Staff
J129 2 0859-5747 - Thammasat Review - 396 ปิยาภรณ์ นฤภัย Managing Staff
J129 2 0859-5747 - Thammasat Review - 400 ปีเตอร์ รักธรรม Editor-in-chief
J130 2 - 2456-4167 Thammasat Review of Economic and Social Policy - 1004 เอื้อมพร พิชัยสนิธ Editor-in-chief
J130 2 - 2456-4167 Thammasat Review of Economic and Social Policy - 1005 ดวงมณี เลาวกุล Editorial board member
J131 2 2287-9674 2287-0237 The Bangkok Medical Journal - 1241 Chaiyos kunanusont Editorial board member
J131 2 2287-9674 2287-0237 The Bangkok Medical Journal - 1242 atitaya sampuntasit Managing Staff
J132 2 2465-4027 - The Clinical Academia - 698 ธีรวัฒน์ จันทร์ปารเมศ Managing Staff
J132 2 2465-4027 - The Clinical Academia - 1037 ปิยบุตร บำเพ็ญผล Managing Staff
J135 2 2465-5546 - The Journal of International Buddhist Studies College - 318 ธนาธิป ฮาดเนาลี Editor-in-chief
J135 2 2465-5546 - The Journal of International Buddhist Studies College - 1297 วุฒิเมศวร์ วังคำ Managing Staff
J136 2 0859-3604 - The Journal of Risk Management and Insurance - 684 สุวรรณา กิจเสรี Managing Staff
J136 2 0859-3604 - The Journal of Risk Management and Insurance - 685 Nopphon Tangjitprom Editor-in-chief
J139 2 1905-7725 - The New English Teacher - 701 Rusma Kalra Editor-in-chief
J139 2 1905-7725 - The New English Teacher - 704 Adisorn Vinitwatanakhun Editorial board member
J142 2 1686-770X - The Thailand Natural History Museum Journal - 629 Suttikarn Sutti Associate editor
J142 2 1686-770X - The Thailand Natural History Museum Journal - 630 Weeyawat Jaitrong Editor-in-chief
J143 2 1513-1025 2586-906X Thoughts - 788 รักสงบ วิจิตรโสภณ Editor-in-chief
J144 2 1513-9700 2586-9892 Tropical Natural History - 480 Somsak Panha Editor-in-chief
J144 2 1513-9700 2586-9892 Tropical Natural History - 734 ปิโยรส ทองเกิด Associate editor
J145 2 1906-5582 - UTCC International Journal of Business and Economics - 947 Sirinat Phatnukhrao Managing Staff
J145 2 1906-5582 - UTCC International Journal of Business and Economics - 949 panidapa piyapasuntra Managing Staff
J147 2 - 2629-9968 Veterinary Integrative Sciences - 176 กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ Editor-in-chief
J148 2 1686-3933 2228-835X Walailak Journal of Science and Technology - 509 โกสินธุ์ ศิริรักษ์ Managing Staff
J149 2 0125-5983 2651-2025 Chiang Mai Medical Journal เชียงใหม่เวชสาร 661 สมสงวน อัษญคุณ Editor-in-chief
J149 2 0125-5983 2651-2025 Chiang Mai Medical Journal เชียงใหม่เวชสาร 664 สุรีย์ ศิริสุภา Associate editor
J150 2 0875-6920 - Chiang Mai Dental Journal เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 1264 ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์ Editor-in-chief
J150 2 0875-6920 - Chiang Mai Dental Journal เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 1265 ธัญญาลักษณ์ เสนธรรม Managing Staff
J151 2 1906-649X - Chiangrai Medical Journal เชียงรายเวชสาร 257 จตุพร พันธะเกษม Editorial board member
J151 2 1906-649X - Chiangrai Medical Journal เชียงรายเวชสาร 793 สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ Editor-in-chief
J152 2 1905-6648 2673-0561 Journal of Industrial Technology เทพสตรี I-TECH 1058 ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ Editor-in-chief
J152 2 1905-6648 2673-0561 Journal of Industrial Technology เทพสตรี I-TECH 1073 ปิยะพงษ์ แดงขำ Managing Staff
J154 2 1906-1552 - Siriraj Medical Bulletin เวชบันทึกศิริราช 646 Pawitra Youngsabay Managing Staff
J155 2 0125-7722 - Royal Thai Army Medical Journal เวชสารแพทย์ทหารบก 595 ศราวุธ จินดารัตน์ Editor-in-chief
J155 2 0125-7722 - Royal Thai Army Medical Journal เวชสารแพทย์ทหารบก 1429 ปานศิริ รื่นแจ่ม Managing Staff
J156 2 1686-5731 - Business Administration and Economics Review เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 856 ปนัดดา พึ่งบุญ Managing Staff
J156 2 1686-5731 - Business Administration and Economics Review เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 959 มานะ เงินศรีสุข Editor-in-chief
J157 2 0125-3638 2673-0650 ASIA PARIDARSANA เอเชียปริทัศน์ 65 นุกูณฑ์ บุญวงค์ Managing Staff
J158 2 2351-0641 - Asia Critique เอเชียพิจาร 1340 นิพนธ์ โซะเฮง Editor-in-chief
J162 2 1905-3460 2672-9687 Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 99 เจริญ ตรีศักดิ์ Editor-in-chief
J163 2 1686-9540 2586-8659 Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences ไทยไภษัชยนิพนธ์ 390 จิราพร บุญชู Managing Staff
J163 2 1686-9540 2586-8659 Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences ไทยไภษัชยนิพนธ์ 475 ธีรศักดิ์ โรจนราธา Editor-in-chief
J164 2 1513-4458 - Cultural Approach กระแสวัฒนธรรม 293 โศพิฐฐา นพคุณ Managing Staff
J165 2 1906-117X - Journal of Educational Studies ครุศาสตร์สาร 901 กฤษดา ผ่องพิทยา Associate editor
J165 2 1906-117X - Journal of Educational Studies ครุศาสตร์สาร 902 ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ Managing Staff
J166 2 0125-2208 2408-1981 Journal of the Medical Association of Thailand จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 433 อภิชาติ จิตต์เจริญ Editor-in-chief
J166 2 0125-2208 2408-1981 Journal of the Medical Association of Thailand จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 438 ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร Associate editor
J168 2 1905-954X - Stance : The Thai Feminist Review จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย 1304 มลิวัลย์ เสนาวงษ์ Managing Staff
J171 2 0125-6564 - Chulalongkorn Business Review จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 173 ศศรส วัฒนะพงศกร Managing Staff
J171 2 0125-6564 - Chulalongkorn Business Review จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 177 พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ Editor-in-chief
J173 2 1686-4395 - Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology ดำรงวิชาการ 1146 วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ Editor-in-chief
J175 2 1513-7376 - Journal of Thithat Watthanatham ทีทัศน์วัฒนธรรม 610 รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร Editor-in-chief
J175 2 1513-7376 - Journal of Thithat Watthanatham ทีทัศน์วัฒนธรรม 778 สุปราณี ชมจุมจัง Managing Staff
J176 2 1513-5241 - Thammasat Medical Journal ธรรมศาสตร์เวชสาร 845 สโรชา ขัดมา Managing Staff
J177 2 0858-6160 2408-2023 Journal of Communication Arts Review นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 874 ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค Editor-in-chief
J179 2 2286-6787 - Nitipat Nida นิติพัฒน์ นิด้า 1390 อัญธิกา ณ พิบูลย์ Editor-in-chief
J179 2 2286-6787 - Nitipat Nida นิติพัฒน์ นิด้า 1392 ณัฏฐิดา สุภาพงษ์ Managing Staff
J181 2 2350-9996 - Burapha Journal of Medicine บูรพาเวชสาร 992 สมหญิง บู่แก้ว Managing Staff
J181 2 2350-9996 - Burapha Journal of Medicine บูรพาเวชสาร 1074 สมจิต พฤกษะริตานนท์ Editor-in-chief
J182 2 1905-6788 - Panidhana : Journal of Philosophy and Religion ปณิธาน 1084 ปิยบุตร สุเมตติกุล Editor-in-chief
J182 2 1905-6788 - Panidhana : Journal of Philosophy and Religion ปณิธาน 1445 Sai Yee Jan Managing Staff
J183 2 0859-3574 - Journal of mbu lnc ปัญญา 395 วิราษ ภูมาศรี Associate editor
J183 2 0859-3574 - Journal of mbu lnc ปัญญา 678 สุริษา วุฒิอิ่น Associate editor
J184 2 0125-5118 - Nursing Journal พยาบาลสาร 329 ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ Editor-in-chief
J184 2 0125-5118 - Nursing Journal พยาบาลสาร 518 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น Editor-in-chief
J186 2 0125-7560 - Buddhachinaraj Medical Journal พุทธชินราชเวชสาร 1271 วิโรจน์ ศรีสุข Editorial board member
J186 2 0125-7560 - Buddhachinaraj Medical Journal พุทธชินราชเวชสาร 1273 นิธิพัฒน์ บุษบารติ Editor-in-chief
J187 2 2630-0788 - BUDDHAMAGGA พุทธมัคค์ 1321 มฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) Editor-in-chief
J187 2 2630-0788 - BUDDHAMAGGA พุทธมัคค์ 1330 มนัสวี ศรีนนท์ Editorial board member
J188 2 0857-1406 - Language and Linguistics ภาษาและภาษาศาสตร์ 97 ชัชวดี ศรลัมพ์ Editor-in-chief
J188 2 0857-1406 - Language and Linguistics ภาษาและภาษาศาสตร์ 347 ยุภาลัย ปู่ชัยเคน Managing Staff
J189 2 2286-6779 2697-4851 Journal of Man and Society มนุษย์กับสังคม 1301 ภาคภูมิ หรรนภา Editor-in-chief
J190 2 0125-5061 - Humanities and Social Sciences มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 51 รัตนา จันทร์เทาว์ Editor-in-chief
J190 2 0125-5061 - Humanities and Social Sciences มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 52 ขวัญนคร สอนหมั่น Managing Staff
J191 2 2350-9392 - Humanities and Social Sciences Review มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 250 บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Editor-in-chief
J192 2 1513-461X 2630-0307 Journal of Human Sciences มนุษยศาสตร์สาร 557 จารุเดช เขตเจริญ Managing Staff
J192 2 1513-461X 2630-0307 Journal of Human Sciences มนุษยศาสตร์สาร 560 พศุตม์ ลาศุขะ Editor-in-chief
J193 2 2673-0243 - Journal of Humanities & Social Sciences มนุษยสังคมสาร 1156 จรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ Managing Staff
J193 2 2673-0243 - Journal of Humanities & Social Sciences มนุษยสังคมสาร 1157 อัครพนท์ เนื้อไม้หอม Editor-in-chief
J194 2 0859-2616 2673-0154 Journal of Thai Association of Radiation Oncology มะเร็งวิวัฒน์ 736 ชนม์นิภา นันทวิทยา Associate editor
J194 2 0859-2616 2673-0154 Journal of Thai Association of Radiation Oncology มะเร็งวิวัฒน์ 758 ชวลิต เลิศบุษยานุกูล Editor-in-chief
J195 2 2672-9113 2673-0170 Mangrai Saan Journal มังรายสาร 491 ณรงค์ศักดิ์ เทพมา Managing Staff
J196 2 2465-4043 - Political Science Review รัฐศาสตร์นิเทศ 967 ภูริ ฟูวงศ์เจริญ Editor-in-chief
J196 2 2465-4043 - Political Science Review รัฐศาสตร์นิเทศ 969 ชานนท์ จันทร์หอมกุล Managing Staff
J197 2 0125-135X - Journal of Political Science รัฐศาสตร์สาร 690 ชัยธวัช สีผ่องใส Managing Staff
J197 2 0125-135X - Journal of Political Science รัฐศาสตร์สาร 968 สุนันทา จีนแจ้ง Managing Staff
J199 2 0859-8185 - Phetchabun Rajabhat Journal ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 316 ธรรม์ณชาติ วันแต่ง Editor-in-chief
J199 2 0859-8185 - Phetchabun Rajabhat Journal ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 900 นุชจรี สิงห์พันธ์ Associate editor
J200 2 1906-6813 - Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 888 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ Editor-in-chief
J200 2 1906-6813 - Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 889 สุณิสา สำเร็จดี Managing Staff
J201 2 0125-3611 2651-0561 Ramathibodi Medical Journal รามาธิบดีเวชสาร 340 กัญญาภัค สระแก้ว Managing Staff
J201 2 0125-3611 2651-0561 Ramathibodi Medical Journal รามาธิบดีเวชสาร 343 ปรียาสิริ วิฑูรชาติ Associate editor
J202 2 0858-9739 2672-9784 Ramathibodi Nursing Journal รามาธิบดีพยาบาลสาร 780 สุปรีดา มั่นคง Editor-in-chief
J202 2 0858-9739 2672-9784 Ramathibodi Nursing Journal รามาธิบดีพยาบาลสาร 1225 ศิราณี เก็จกรแก้ว Editorial board member
J203 2 2465-4361 2697-4649 Lanna Academic Journal ลานนาวิชาการ 1217 ประสิทธชัย เดชขำ Associate editor
J204 2 0125-4235 - Lampang Medical Journal ลำปางเวชสาร 513 Anuwat Phongkunakorn Editor-in-chief
J204 2 0125-4235 - Lampang Medical Journal ลำปางเวชสาร 515 Sumetta Thiwato Managing Staff
J205 2 0125-1252 - Vajira Medical Journal วชิรเวชสาร 1223 ญาณี เปรมสุริยา Managing Staff
J205 2 0125-1252 - Vajira Medical Journal วชิรเวชสาร 1224 ปิยะนันท์ ชัยศิริพานิช Managing Staff
J206 2 1513-2498 2651-0871 Vajira Nursing Journal วชิรสารการพยาบาล 78 ธมลวรรณ ยอดกลกิจ Editor-in-chief
J208 3 1513-9956 - VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture วรรณวิทัศน์ 77 สุธาสินี ปิยพสุนทรา Editor-in-chief
J208 3 1513-9956 - VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture วรรณวิทัศน์ 696 วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน Managing Staff
J209 3 2539-5718 2651-1215 Journal of MCU Social Development วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 541 วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล Editorial board member
J209 3 2539-5718 2651-1215 Journal of MCU Social Development วารสาร มจร การพัฒนาสังคม 542 ดาวเหนือ บุตรสีทา Editorial board member
J210 3 2539-5777 2651-0820 Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 310 ธานี สุวรรณประทีป Associate editor
J210 3 2539-5777 2651-0820 Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 723 อุทัย ภูมิประมาณ Associate editor
J211 3 2465-5503 2630-0524 Journal of MCU Buddhapanya Review วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 147 Phramaha Prakasit Sirimato Editorial board member
J211 3 2465-5503 2630-0524 Journal of MCU Buddhapanya Review วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 269 พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี Editor-in-chief
J212 3 2586-9817 - Journal of MCU Humannities Review วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 860 วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล Editor-in-chief
J212 3 2586-9817 - Journal of MCU Humannities Review วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 1139 สุวัฒสัน รักขันโท Associate editor
J213 3 2287-0121 - Journal of MCU Social Science Review วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 326 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ Editorial board member
J213 3 2287-0121 - Journal of MCU Social Science Review วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 552 เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง Associate editor
J214 3 2539-5726 2697-4150 JOURNAL OF MCU UBON REVIEW วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ 666 ธิติวุฒิ หมั่นมี Editorial board member
J214 3 2539-5726 2697-4150 JOURNAL OF MCU UBON REVIEW วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ 681 ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน Editor-in-chief
J215 3 0859-9343 - HCU Journal วารสาร มฉก.วิชาการ 923 อิสยา จันทร์วิทยานุชิต Editor-in-chief
J215 3 0859-9343 - HCU Journal วารสาร มฉก.วิชาการ 924 จรัชปาณ คงทอง Managing Staff
J216 3 2408-1221 2672-9342 RMUTI Journal Humanities and Social Sciences วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 357 อรุณรักษ์ ดีราชรัมย์ Managing Staff
J216 3 2408-1221 2672-9342 RMUTI Journal Humanities and Social Sciences วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 359 เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม Editor-in-chief
J217 3 2672-9334 2672-9369 RMUTI Journal Science and Technology วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 353 วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ Editor-in-chief
J217 3 2672-9334 2672-9369 RMUTI Journal Science and Technology วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส Associate editor
J218 3 2286-8267 - Academic Journal of MBU; Lanna Campus วารสาร มมร วิชาการล้านนา 388 อุเทน ลาพิงค์ Associate editor
J218 3 2286-8267 - Academic Journal of MBU; Lanna Campus วารสาร มมร วิชาการล้านนา 394 นุชรี วงค์ชมภู Managing Staff
J220 3 0857-2321 - Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า 891 เฉลิมชัย ชินตระการ Editor-in-chief
J220 3 0857-2321 - Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า 892 คณิต เต็มไตรรัตน์ Managing Staff
J221 3 0857-0841 - Journal of Agriculture วารสารเกษตร 782 ชูชาติ สันธทรัพย์ Associate editor
J222 3 0857-0108 2651-2203 King Mongkut's Agricultural Journal วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 913 สุกัญญา แย้มประชา Editor-in-chief
J222 3 0857-0108 2651-2203 King Mongkut's Agricultural Journal วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 955 อภิสิทธิ์ แสนหล้า Managing Staff
J223 3 1685-8379 - Prawarun Agricultural Journal วารสารเกษตรพระวรุณ 1441 นพดล​ สมผล Editorial board member
J223 3 1685-8379 - Prawarun Agricultural Journal วารสารเกษตรพระวรุณ 1442 วีรเดช​ โขนสันเทียะ Editorial board member
J224 3 1906-0254 2539-6250 Kasetsart Applied Business Journal วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 1000 ลัดดา ปัญทะภูรีเวท Editorial board member
J224 3 1906-0254 2539-6250 Kasetsart Applied Business Journal วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 1002 ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย Editor-in-chief
J225 3 1513-5667 - KASEM BUNDIT JOURNAL วารสารเกษมบัณฑิต 421 ณัฐพล ขันธไชย Editor-in-chief
J226 3 0858-3080 - Kuakarun Journal of Nursing วารสารเกื้อการุณย์ 171 Peeranan Wisanskoonwong Editor-in-chief
J226 3 0858-3080 - Kuakarun Journal of Nursing วารสารเกื้อการุณย์ 290 จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม Associate editor
J227 3 2229-1997 2586-937X JSN Journal วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา 504 Tasanee Methapisit Editor-in-chief
J227 3 2229-1997 2586-937X JSN Journal วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา 760 ปิยวรรณ อัศวราชันย์ Editorial board member
J228 3 2408-1051 2651-2270 The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 429 กิตติพร เนาว์สุวรรณ Editor-in-chief
J228 3 2408-1051 2651-2270 The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 477 กมลวรรณ จันทร์เพศ Managing Staff
J229 3 0859-9432 - Saint Johns Journal วารสารเซนต์จอห์น 619 วิภาพร แก้วกระจ่าง Managing Staff
J229 3 0859-9432 - Saint Johns Journal วารสารเซนต์จอห์น 843 Thamrong Rattanaparnudet Editor-in-chief
J230 3 1686-5375 - Education and Communication Technology Journal = ECT Journal วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1253 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม Managing Staff
J230 3 1686-5375 - Education and Communication Technology Journal = ECT Journal วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1255 ศุภนิตา สุดสวาสดิ์ Editorial board member
J231 3 1686-3070 - Journal of Food Technology, Siam University วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 896 Kanjana Mahattanatawee Editor-in-chief
J231 3 1686-3070 - Journal of Food Technology, Siam University วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 1068 สมฤดี ไทพาณิชย์ Managing Staff
J232 3 1906-0807 2539-7281 Journal of Southern Technology วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 221 นิตย์ศรี แสงเดือน Editor-in-chief
J232 3 1906-0807 2539-7281 Journal of Southern Technology วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 222 ประวิตรี ดุกทอง Managing Staff
J233 3 1685-8573 - Information Technology Journal วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 489 สุนันฑา สดสี Editor-in-chief
J233 3 1685-8573 - Information Technology Journal วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 490 วัชรีวรรณ จิตต์สกุล Managing Staff
J234 3 2539-5963 2586-8357 Journal of Mass Communication Technology, RMUTP วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 814 ฉันทนา ปาปัดถา Editor-in-chief
J234 3 2539-5963 2586-8357 Journal of Mass Communication Technology, RMUTP วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 815 ภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย Editorial board member
J235 3 1905-9329 2651-088X Suranaree Journal of Social Science วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 372 อินทิรา นนทชัย Managing Staff
J235 3 1905-9329 2651-088X Suranaree Journal of Social Science วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 1051 อัจฉราวรรณ บุรีภักดี Editor-in-chief
J236 3 2651-1282 2651-1290 Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1122 สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ Editor-in-chief
J236 3 2651-1282 2651-1290 Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1123 กติยาภรณ์ ทองแก้ว Managing Staff
J237 3 0125-2682 - Journal of the Medical Technologist Association of Thailand วารสารเทคนิคการแพทย์ 590 สมชาย วิริยะยุทธกร Editor-in-chief
J237 3 0125-2682 - Journal of the Medical Technologist Association of Thailand วารสารเทคนิคการแพทย์ 591 นริสา เก่งตรง บดีรัฐ Associate editor
J238 3 0857-6653 - Journal of Medical Technology and Physical Therapy วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 526 Anchalee Techasen Associate editor
J238 3 0857-6653 - Journal of Medical Technology and Physical Therapy วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 1243 จุรีรัตน์ ดาดวง Editor-in-chief
J240 3 0125-3832 - Thai Journal of Pharmacology วารสารเภสัชวิทยา 81 อรรัตน์ โลหิตนาวี Associate editor
J241 3 1905-0852 - Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1268 อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ Managing Staff
J241 3 1905-0852 - Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1270 เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ Editor-in-chief
J244 3 0859-8479 2651-0979 Journal of Economics Chiang Mai University วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 976 จิราคม สิริศรีสกุลชัย Editor-in-chief
J245 3 2350-9864 2586-9744 Journal of Economics and Management Strategy วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 953 ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ Managing Staff
J245 3 2350-9864 2586-9744 Journal of Economics and Management Strategy วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 954 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ Editor-in-chief
J246 3 1906-8522 2630-0028 Economics and Public Policy Journal วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 987 Suwimon Hengpatana Editor-in-chief
J246 3 1906-8522 2630-0028 Economics and Public Policy Journal วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1054 wichuta Adulwattanakul Managing Staff
J247 3 1905-2421 2651-1592 Economics and Business Administration Journal Thaksin University วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 198 อรจันทร์ ศิริโชติ Editor-in-chief
J247 3 1905-2421 2651-1592 Economics and Business Administration Journal Thaksin University วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 199 อนุกูล ศรีวรรณ Managing Staff
J248 3 2287-0660 - Burapha Journal of Political Economy วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา 1026 สกฤติ อิสริยานนท์ Editorial board member
J249 3 2586-9124 2586-9132 Applied Economics Journal วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 58 เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ Editor-in-chief
J249 3 2586-9124 2586-9132 Applied Economics Journal วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 63 รัชนี งามดี Managing Staff
J252 3 0125-7323 - Region 4-5 Medical Journal วารสารแพทย์เขต 4-5 1064 สุนัย จันทร์ฉาย Editor-in-chief
J252 3 0125-7323 - Region 4-5 Medical Journal วารสารแพทย์เขต 4-5 1065 ธิดาพร สะอาด Managing Staff
J253 3 0125-6971 2672-9555 Royal Thai Navy Medical Journal วารสารแพทย์นาวี 181 วรรณพร ทองแสงจันทร์ Associate editor
J253 3 0125-6971 2672-9555 Royal Thai Navy Medical Journal วารสารแพทย์นาวี 185 รุจิพร พงษ์สวัสดิ์ Editor-in-chief
J254 3 - 2672-9008 Maejo Information Technology and Innovation Journal วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 1376 สนิท สิทธิ Editor-in-chief
J255 3 2586-9957 - Journal of Project in Computer Science and Information Technology วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 753 Tharach Arreerard Managing Staff
J255 3 2586-9957 - Journal of Project in Computer Science and Information Technology วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 825 อภิชาติ เหล็กดี Associate editor
J256 3 2586-8772 - Journal of Nutrition Association of Thailand วารสารโภชนาการ 369 ครรชิต จุดประสงค์ Associate editor
J256 3 2586-8772 - Journal of Nutrition Association of Thailand วารสารโภชนาการ 370 พัฒนียา ปรางทิพย์ Associate editor
J257 3 0857-8575 2651-0987 Thai AIDS Journal วารสารโรคเอดส์ 49 ผกามาศ แตงคูหา Managing Staff
J258 3 1905-825X - Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 285 สำราญ สิริภคมงคล Editor-in-chief
J258 3 1905-825X - Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 286 สวรรยา สิริภคมงคล Editorial board member
J259 3 0125-8680 2651-2106 Thai Journal of Dermatology วารสารโรคผิวหนัง 575 ณัฏฐา รัชตะนาวิน Editor-in-chief
J259 3 0125-8680 2651-2106 Thai Journal of Dermatology วารสารโรคผิวหนัง 579 ณียวรรณ หีตพัฒน์ Managing Staff
J261 3 1686-8579 2673-0464 Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 912 เพียงพิชญ์ ภู่พงศ์พันธุ์ Editor-in-chief
J262 3 0125-6882 2673-0081 Chonburi Hospital Journal วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 981 สิทธิชัย ตันติภาสวศิน Editor-in-chief
J263 3 - 2465-4787 Thammasat University Hospital Journal Online วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 781 วรวรรณ สโมสรสุข Managing Staff
J263 3 - 2465-4787 Thammasat University Hospital Journal Online วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 783 นพวรรณ จงสง่ากลาง Managing Staff
J264 3 0858-3560 2697-4207 Journal Of Nakornping Hospital วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ 1049 Kijja Jearwatanakanok Editor-in-chief
J264 3 0858-3560 2697-4207 Journal Of Nakornping Hospital วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์ 1050 Suparat Kanjanavanit Associate editor
J267 3 0859-7251 - Journal of Sakon Nakhon Hospital วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 1094 วิราภรณ์ วราอัศวปติ Editorial board member
J267 3 0859-7251 - Journal of Sakon Nakhon Hospital วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 1096 พงศ์ลดา รักษาขันธ์ Editorial board member
J268 3 0857-6149 2630-0508 Journal of Metals, Materials and Minerals วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 762 รุ่งโรจน์ ฌานะจารี Managing Staff
J268 3 0857-6149 2630-0508 Journal of Metals, Materials and Minerals วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 768 Nutthita Chuankrerkkul Managing Staff
J269 3 0858-2025 - Journal of Hematology and Transfusion Medicine วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 302 โสมพรรณ ทับเจริญ Managing Staff
J269 3 0858-2025 - Journal of Hematology and Transfusion Medicine วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 689 ธีรวรรณ จารุภัทธ์พันธ์ Managing Staff
J270 3 2465-4965 - Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 366 รัตนะ ปัญญาภา Editor-in-chief
J271 3 2287-0210 - Thai Journal of Operations Research วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน 417 บุญชนะ เมฆโต Managing Staff
J272 3 1686-0667 - The Journal of the Thai Khadi Research Institute วารสารไทยคดีศึกษา 886 วรานนท์ จงพูนผล Managing Staff
J272 3 1686-0667 - The Journal of the Thai Khadi Research Institute วารสารไทยคดีศึกษา 890 อาสา คำภา Editor-in-chief
J274 3 1686-7459 - Journal of Thai Studies วารสารไทยศึกษา 1237 รัชนีกร รัชตกรตระกูล Managing Staff
J275 3 0125-3093 - Chulalongkorn Law Journal วารสารกฎหมาย 174 ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ Editor-in-chief
J275 3 0125-3093 - Chulalongkorn Law Journal วารสารกฎหมาย 175 วรลักษณ์ ทองใบ Managing Staff
J276 3 1906-1560 - Ubon Ratchathani Law Journal วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1014 ปริวัฒน์ จันทร์ทรง Managing Staff
J276 3 1906-1560 - Ubon Ratchathani Law Journal วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1015 นิติลักษณ์ แก้วจันดี Editor-in-chief
J280 3 0857-9776 - Sukhothai Thammathirat Law Journal วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 1017 นงนุช จันทร์ควง Managing Staff
J280 3 0857-9776 - Sukhothai Thammathirat Law Journal วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 1229 ทิพรัตน์ วงษ์พรหม จิตรีถิน Editor-in-chief
J281 3 2408-249X 2673-0189 Public Health and Health Laws Journal วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 576 Chardsumon (ฉัตรสุมน) Prutipinyo (พฤฒิภิญโญ) Editor-in-chief
J281 3 2408-249X 2673-0189 Public Health and Health Laws Journal วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 804 Vallerut Pobkeeree Editorial board member
J282 3 0125-1643 - Journal of the Department of Medical Services วารสารกรมการแพทย์ 1410 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ Editor-in-chief
J282 3 0125-1643 - Journal of the Department of Medical Services วารสารกรมการแพทย์ 1411 นิจนิรันดร์ แก้วใสย์ Managing Staff
J284 3 0125-684X - Bulletin of the Department of Medical Sciences วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1258 อภิวัฏ ธวัชสิน Associate editor
J284 3 0125-684X - Bulletin of the Department of Medical Sciences วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1259 ประสาน จุลวงษ์ Managing Staff
J285 3 1906-3253 - Journal of Thai Justice System วารสารกระบวนการยุติธรรม 547 นันทรัศมิ์ เทพดลไชย Editor-in-chief
J285 3 1906-3253 - Journal of Thai Justice System วารสารกระบวนการยุติธรรม 549 ปริยานุช สันติวงษ์ Editor-in-chief
J287 3 0125-4634 - Thai Journal of Physical Therapy วารสารกายภาพบำบัด 402 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม Editor-in-chief
J287 3 0125-4634 - Thai Journal of Physical Therapy วารสารกายภาพบำบัด 1042 อัครเดช ศิริพร Associate editor
J288 3 1686-5103 - Rajabhat Agriculture Journal วารสารการเกษตรราชภัฏ 670 โดม หาญพิชิตวิทยา Editor-in-chief
J288 3 1686-5103 - Rajabhat Agriculture Journal วารสารการเกษตรราชภัฏ 672 สังวาล สมบูรณ์ Associate editor
J289 3 1906-506X - Journal of Politics, Administration and Law วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 930 เอกวิทย์ มณีธร Editor-in-chief
J289 3 1906-506X - Journal of Politics, Administration and Law วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 931 ณปภา จิรมงคลเลิศ Associate editor
J290 3 2228-8562 - Journal of Politics and Governance วารสารการเมืองการปกครอง 598 กวินทร์ พิมจันนา Managing Staff
J290 3 2228-8562 - Journal of Politics and Governance วารสารการเมืองการปกครอง 599 สัญญารัตน์ มีสุวรรณ Editor-in-chief
J291 3 1685-991X - Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1136 Rossarin Paithoon Managing Staff
J291 3 1685-991X - Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1137 Supaporn Yodto Managing Staff
J292 3 2651-1886 2651-2084 Journal of Medicine and Health Sciences วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 115 เกศินี นุชเจริญ Managing Staff
J292 3 2651-1886 2651-2084 Journal of Medicine and Health Sciences วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 117 Panaree Busarakumtragul Editor-in-chief
J293 3 0857-2895 - Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 224 นงนุช รักชื่อดี Managing Staff
J293 3 0857-2895 - Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 226 เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ Editor-in-chief
J294 3 0858-6632 - Udonthani Hospital Medical Journal วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 1281 วิจิตรา ซุยกระเดื่อง Managing Staff
J294 3 0858-6632 - Udonthani Hospital Medical Journal วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 1283 สุกัญญา ภัยหลักลี้ Editor-in-chief
J295 3 2465-4957 - TransLog: Journal of Transportation and Logistics วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ 850 อรณิชา อนุชิตชาญชัย Editorial board member
J297 3 2286-718X - WMS Journal of Management วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 573 เพ็ญพร ช่อผูก Managing Staff
J297 3 2286-718X - WMS Journal of Management วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 574 ชูลีรัตน์ คงเรือง Editor-in-chief
J298 3 2351-065X - Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 777 ปิยนุช วรบุตร Managing Staff
J298 3 2351-065X - Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 779 อำไพ ยงกุลวณิช Editor-in-chief
J299 3 2286-8399 - Burapha Journal of Business Management วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 1131 พรรัตน์ แสดงหาญ Editor-in-chief
J299 3 2286-8399 - Burapha Journal of Business Management วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 1132 วัชรินทร์ ยอดมงคล Editorial board member
J300 3 0854-9849 - Journal of Public and Private Management วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 975 จุฑามาศ อินิจา Managing Staff
J301 3 1686-7319 2630-0664 Modern Management Journal วารสารการจัดการสมัยใหม่ 855 ภูริพัฒน์ ชาญกิจ Managing Staff
J301 3 1686-7319 2630-0664 Modern Management Journal วารสารการจัดการสมัยใหม่ 887 สุรีย์ เข็มทอง Editor-in-chief
J303 3 1905-6303 - Journal of Thai Hospitality and Tourism วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 296 ชลลดา มงคลวนิช Editor-in-chief
J304 3 2286-6280 - Journal of Administration and Management วารสารการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 322 กมลวรรณ สวยสุขวิชา Managing Staff
J304 3 2286-6280 - Journal of Administration and Management วารสารการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1034 สิงหะ ฉวีสุข Associate editor
J305 4 2630-0354 - Educational Management and Innovation Journal วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 239 สุกัญญา แช่มช้อย Editor-in-chief
J306 4 1906-4950 - Journal of Educational Administration and Supervision วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 202 ธัชชัย จิตรนันท์ Editor-in-chief
J306 4 1906-4950 - Journal of Educational Administration and Supervision วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 204 ณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง Managing Staff
J307 4 2673-0839 2673-0405 Journal of Local Governance and Innovation วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 192 วันชัย สุขตาม Associate editor
J308 4 1906-8255 - Journal of Educational Administration, Silpakorn University วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1111 ชนนี แสนศรี Editorial board member
J308 4 1906-8255 - Journal of Educational Administration, Silpakorn University วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1112 นุชนรา รัตนศิระประภา Editor-in-chief
J309 4 2286-8003 - JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 227 ไชยา ภาวะบุตร Editor-in-chief
J309 4 2286-8003 - JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 231 ธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์ Managing Staff
J310 4 1906-103X - Local Administration Journal วารสารการบริหารท้องถิ่น 1184 ณาตยา สีหานาม Managing Staff
J310 4 1906-103X - Local Administration Journal วารสารการบริหารท้องถิ่น 1363 กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ Associate editor
J311 4 2697-4029 - Governance Journal วารสารการบริหารปกครอง 36 กตัญญู แก้วหานาม Editor-in-chief
J311 4 2697-4029 - Governance Journal วารสารการบริหารปกครอง 1308 นพพล อัคฮาด Editor-in-chief
J312 4 1906-7933 - Journal of Accountancy and Management วารสารการบัญชีและการจัดการ 1142 กิตติพล วิแสง Associate editor
J312 4 1906-7933 - Journal of Accountancy and Management วารสารการบัญชีและการจัดการ 1144 นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ Editor-in-chief
J313 4 2408-1280 - Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 625 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ Editor-in-chief
J313 4 2408-1280 - Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 628 Kornpapat Silapavit Managing Staff
J314 4 1906-2230 - Journal of Public Relations and Advertising วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 522 รุ่งนภา พิตรปรีชา Editor-in-chief
J314 4 1906-2230 - Journal of Public Relations and Advertising วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 524 ศันสนีย์ เปลี่ยนขำ Managing Staff
J315 4 0859-3949 2651-1908 Nursing Public Health and Education Journal วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 407 ทักษิกา ชัชวรัตน์ Editor-in-chief
J316 4 2351-0358 - Journal of Nursing and Health Care วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 697 ภานุมาศ หาญสุริย์ Managing Staff
J316 4 2351-0358 - Journal of Nursing and Health Care วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 699 ชุติกาญจน์ คำสวัสดิ์ Managing Staff
J317 4 1906-1773 - Journal of Nursing and Education วารสารการพยาบาลและการศึกษา 797 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ Editor-in-chief
J317 4 1906-1773 - Journal of Nursing and Education วารสารการพยาบาลและการศึกษา 798 ศิริลักษณ์ สายบุ่งคล้า Managing Staff
J318 4 1906-0025 - Journal of Nursing and Health Sciences วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 1007 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ Editor-in-chief
J318 4 1906-0025 - Journal of Nursing and Health Sciences วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 1008 สุพรรณี เกิดกล้า Managing Staff
J319 4 0857-4553 - The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 594 พัชรินทร์ นินทจันทร์ Editor-in-chief
J319 4 0857-4553 - The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 973 สาวิตรี แสงสว่าง Managing Staff
J320 4 2392-5671 2392-568X Journal of Professional Routine to Research วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 313 จารุวรรณ วงค์ทะเนตร Editor-in-chief
J320 4 2392-5671 2392-568X Journal of Professional Routine to Research วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 314 ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ Managing Staff
J321 4 2630-0443 2630-0451 Journal of Community Development and Life Quality วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 986 ศรชนก พูลทวี Managing Staff
J322 4 1906-7321 - Human Resource and Organization Development Journal วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 644 Patipat Akkarasrirueng Associate editor
J325 4 0125-3778 - Journal of Education Measurement วารสารการวัดผลการศึกษา 910 อัจศรา ประเสริฐสิน Editor-in-chief
J326 4 0858-5520 2651-1444 Journal of Educational Measurement Mahasarakham University วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1113 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ Editor-in-chief
J326 4 0858-5520 2651-1444 Journal of Educational Measurement Mahasarakham University วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1133 อรนุช วราอัศวปติ ศรีสะอาด Editorial board member
J327 4 1906-9685 - Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์ 1245 นรินทร์ เพชร์โรจน์ Associate editor
J327 4 1906-9685 - Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์ 1324 วุฒิพงษ์ เรือนทอง Managing Staff
J328 4 1906-3016 - Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 727 อนันต์ แก้วตาติ๊บ Editor-in-chief
J328 4 1906-3016 - Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 960 ยุทธศิลป์ ชูมณี Associate editor
J329 4 1905-7121 2539-5521 Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 816 สุดากาญจน์ ปัทมดิลก Editorial board member
J329 4 1905-7121 2539-5521 Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 818 พัชรี ท้วมใจดี Managing Staff
J330 4 1905-2219 - The Journal of Development Administrator Research วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 225 Natnaporn Aeknarajindawat Editor-in-chief
J330 4 1905-2219 - The Journal of Development Administrator Research วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 230 Apichat Pama Editorial board member
J331 4 1906-456X - The Journal of Administration Development Research วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร 1200 กรรณิการ์ สุขเกษม Associate editor
J332 4 2229-2470 - Journal of Social Science Research วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ 831 ณภัทร ชัยมงคล Editor-in-chief
J332 4 2229-2470 - Journal of Social Science Research วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ 832 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ Editorial board member
J333 4 1905-2693 - Journal of Education and Social Development วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 656 วรวุฒิ เพ็งพันธ์ Editorial board member
J334 4 0859-5453 - Thailand Journal of Health Promotion and Environmental วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1292 สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ Editor-in-chief
J334 4 0859-5453 - Thailand Journal of Health Promotion and Environmental วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1344 ธรรมรัฐ มณสวัสดิ์ Managing Staff
J335 4 2465-3756 - Journal of Communication and Management NIDA วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า 1167 ศกุนี อิ่มกระโทก Managing Staff
J336 4 1906-2591 - Journal of Mass Communication วารสารการสื่อสารมวลชน 130 จิตราพรรณ รัตนวงษ์ Managing Staff
J336 4 1906-2591 - Journal of Mass Communication วารสารการสื่อสารมวลชน 1351 ธนาภา ศรีสุวรรณ Managing Staff
J337 4 2229-1806 - Journal of Vocational and Technical Education วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 616 ณัฐพล ธนเชวงสกุล Associate editor
J337 4 2229-1806 - Journal of Vocational and Technical Education วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 1168 จีระพล คุ่มเคี่ยม Managing Staff
J338 4 1513-9980 - Advanced Science Journal วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 521 เธียร ธีระวรวงศ์ Editor-in-chief
J338 4 1513-9980 - Advanced Science Journal วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 529 เกษม คงนิรันดรสุข Associate editor
J340 4 2408-2635 2673-0006 Thai Industrial Engineering Network Journal วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 1309 อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก Editorial board member
J340 4 2408-2635 2673-0006 Thai Industrial Engineering Network Journal วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 1310 ประจวบ กล่อมจิตร Editor-in-chief
J341 4 2350-9775 - Songklanakarin Dental Journal วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1261 ศุภานิช เลิศเจตนากุล Managing Staff
J341 4 2350-9775 - Songklanakarin Dental Journal วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1263 ชิดชนก ลีธนะกุล Editor-in-chief
J342 4 0858-4338 - The Journal of Faculty of Nursing Burapha University วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 859 กิตติพศ ทูปิยะ Managing Staff
J343 4 1513-3613 - Journal of Faculty of Physical Education วารสารคณะพลศึกษา 1055 วรงค์ สุพร Managing Staff
J343 4 1513-3613 - Journal of Faculty of Physical Education วารสารคณะพลศึกษา 1056 สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล Editor-in-chief
J344 4 0858-4788 - Math Journal by the Mathematical Association of Thailand วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 935 sajee pianskool Editorial board member
J344 4 0858-4788 - Math Journal by the Mathematical Association of Thailand วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 936 Vasana Sukkrasanti Editor-in-chief
J345 4 2465-5163 2651-2491 Rajabhat Mathematics Journal วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ 404 อิสระ อินจันทร์ Associate editor
J346 4 2351-0943 - Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1252 ลินดา สีแสง Editorial board member
J347 4 1685-2699 - Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1104 chotika Thamviset Editorial board member
J347 4 1685-2699 - Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1145 Chatchawan Limruchatakul Associate editor
J348 4 0859-8835 - Journal of Education Studies วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 551 ศศิลักษณ์ ขยันกิจ Editor-in-chief
J348 4 0859-8835 - Journal of Education Studies วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 554 ณิชาภัทร โทนรัตน์ Managing Staff
J349 4 2392-5507 2673-0030 Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 306 พระมหาญาณวัฒน์ บุดดาวงษ์ Managing Staff
J349 4 2392-5507 2673-0030 Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 386 ถิรวัฒน์ บรรณามล Managing Staff
J350 4 1685-3954 2651-0596 Journal of Industrial Education (วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม) วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 578 จันทนี ทรัพย์แสนดี Associate editor
J350 4 1685-3954 2651-0596 Journal of Industrial Education (วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม) วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 585 ประเสริฐ เคนพันค้อ Editor-in-chief
J352 4 - 2651-1649 Disease Control Journal วารสารควบคุมโรค 503 วราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา Managing Staff
J352 4 - 2651-1649 Disease Control Journal วารสารควบคุมโรค 507 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร Managing Staff
J353 4 0858-4052 - SAFETY & ENVIRONMENT REVIEW วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1019 นันทพร ภัทรพุทธ Editor-in-chief
J354 4 1905-8160 - Journal of Safety and Health วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 1192 พรรณรินทร์ มีเครือ Managing Staff
J356 4 0857-1384 - Journal of Home Economics วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 209 จุฑามาศ พีรพัชระ Editor-in-chief
J356 4 0857-1384 - Journal of Home Economics วารสารคหเศรษฐศาสตร์ 872 อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ Editorial board member
J357 4 1686-9443 - Quality of Life and Law Journal วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 909 เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล Editor-in-chief
J357 4 1686-9443 - Quality of Life and Law Journal วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 938 อภิญญา พาทีไพเราะ Managing Staff
J358 4 2350-9937 - SSKRU Research and Development Journal วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 817 อริศาพัชร จักรบุตร Editorial board member
J358 4 2350-9937 - SSKRU Research and Development Journal วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 821 จันจิรา ชาติมนตรี Editorial board member
J359 4 0858-0006 2651-1975 Chandrakasem Rajabhat University Journal วารสารจันทรเกษมสาร 1256 ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล Associate editor
J363 4 2286-6663 - Journal of Psychology Kasem Bundit University วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 620 รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา Associate editor
J363 4 2286-6663 - Journal of Psychology Kasem Bundit University วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 893 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง Editor-in-chief
J364 4 0125-1422 - Thai Journal of Clinical Psychology วารสารจิตวิทยาคลินิก 151 ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ Editor-in-chief
J364 4 0125-1422 - Thai Journal of Clinical Psychology วารสารจิตวิทยาคลินิก 1048 รติพันธ์ ถาวรวุฒิชาติ Managing Staff
J366 4 1905-1972 - Chinese Studies Journal วารสารจีนศึกษา 146 จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ Editor-in-chief
J366 4 1905-1972 - Chinese Studies Journal วารสารจีนศึกษา 317 ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา Managing Staff
J367 4 1513-5462 - Chophayom Journal วารสารช่อพะยอม 1194 Nipaporn Jongwutiwes Editorial board member
J367 4 1513-5462 - Chophayom Journal วารสารช่อพะยอม 1195 Rungsan Singhalert Editor-in-chief
J368 4 2286-9581 - NRRU Community Research Journal วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 140 รุจิรา ริคารมย์ Associate editor
J369 4 0125-6416 - Japanese Studies Journal วารสารญี่ปุ่นศึกษา 110 กรองกมล รื่นกลิ่น Managing Staff
J369 4 0125-6416 - Japanese Studies Journal วารสารญี่ปุ่นศึกษา 624 สิทธิพล เครือรัฐติกาล Editor-in-chief
J370 4 2465-356X - Music and Performing Arts Journal วารสารดนตรีและการแสดง 839 สุภัทรชัย จีบแก้ว Managing Staff
J370 4 2465-356X - Music and Performing Arts Journal วารสารดนตรีและการแสดง 840 กฤษณะ สโมสร Managing Staff
J371 4 1905-2707 - Rangsit Music Journal วารสารดนตรีรังสิต 116 ธนพร พิมพ์เพ็ชร Editorial board member
J371 4 1905-2707 - Rangsit Music Journal วารสารดนตรีรังสิต 118 เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร Editor-in-chief
J373 4 2229-1148 2651-1029 Ph.D. in Social Sciences Journal วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 167 ดาราพร คงจา Associate editor
J373 4 2229-1148 2651-1029 Ph.D. in Social Sciences Journal วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 487 Worawut Leelanapasak Editor-in-chief
J374 4 0215-2534 - Chulalongkorn University Dental Journal วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1009 อรุณี ลายธีระพงศ์ Editor-in-chief
J374 4 0215-2534 - Chulalongkorn University Dental Journal วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1010 ยศกฤต หล่อชัยวัฒนา Associate editor
J375 4 0857-880X - Thai Dental Nurse Journal วารสารทันตาภิบาล 617 วีระชาติ ยุทธชาวิทย์ Editor-in-chief
J375 4 0857-880X - Thai Dental Nurse Journal วารสารทันตาภิบาล 618 ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ Managing Staff
J376 4 2408-1892 2651-2262 Dhammadhara Journal of Buddhist Studies วารสารธรรมธารา 208 ภัทธิดา แรงทน Editorial board member
J377 4 0125-3670 - Thammasat University Journal วารสารธรรมศาสตร์ 411 ธีระ สินเดชารักษ์ Editor-in-chief
J377 4 0125-3670 - Thammasat University Journal วารสารธรรมศาสตร์ 419 เฟื่องกาญจน์ สารัมภานนท์ Managing Staff
J378 4 1905-713X - Business Review Journal วารสารธุรกิจปริทัศน์ 706 rungrudee rattanawilai Editorial board member
J378 4 1905-713X - Business Review Journal วารสารธุรกิจปริทัศน์ 712 rapee udomsub Editorial board member
J379 4 1906-2141 - Naresuan Phayao Journal วารสารนเรศวรพะเยา 67 รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ Managing Staff
J379 4 1906-2141 - Naresuan Phayao Journal วารสารนเรศวรพะเยา 72 วีระพล จันทร์ดียิ่ง Editor-in-chief
J380 4 2465-4477 - Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 427 หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ Editor-in-chief
J380 4 2465-4477 - Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1003 ศิริญญา ศิริญานันท์ Associate editor
J381 4 2408-2481 - Journal of Learning Innovations Walailak University วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1185 พณิชา โสพรรณรัตน์ Managing Staff
J381 4 2408-2481 - Journal of Learning Innovations Walailak University วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1186 พูลสิทธิ์ หิรัญสาย Editor-in-chief
J382 4 2408-1299 - Public and Private Management Innovation Journal วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1023 Ravipa Thrummachote Editor-in-chief
J383 4 2229-1598 2697-4460 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 356 สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์ Managing Staff
J383 4 2229-1598 2697-4460 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 358 ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง Editorial board member
J384 4 0125-4960 2651-0960 Executive Journal วารสารนักบริหาร 195 อารีรัตน์ สุจิรปัญญา Managing Staff
J384 4 0125-4960 2651-0960 Executive Journal วารสารนักบริหาร 197 ปวีณา กุลประสูตร Managing Staff
J385 4 1906-8735 2651-1223 Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 813 พรผกา หมวกแก้ว Managing Staff
J385 4 1906-8735 2651-1223 Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1230 วิเชียร มันแหล่ Editorial board member
J387 4 2408-1957 2408-1566 Mahasarakham International Journal of Engineering Technology วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 196 Chonlatee Photong Editor-in-chief
J388 4 2229-0338 - International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ 1180 ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ Editor-in-chief
J388 4 2229-0338 - International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ 1181 สุนทรี แก่นแก้ว Editorial board member
J389 4 0857-085X 2673-009X Journal of Communication Arts วารสารนิเทศศาสตร์ 1059 ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย Associate editor
J391 4 2392-5566 - Journal of Communication and Innovation NIDA วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 882 ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง Managing Staff
J391 4 2392-5566 - Journal of Communication and Innovation NIDA วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 1166 บุหงา ชัยสุวรรณ Editor-in-chief
J392 4 1685-5477 - Dhurakij Pundit Communication Arts Journal วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 1101 พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ Editor-in-chief
J393 4 1513-2226 - Siam Communication Review วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 367 ศิริชัย ศิริกายะ Editor-in-chief
J393 4 1513-2226 - Siam Communication Review วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 368 ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง Managing Staff
J394 4 1513-4164 2651-1983 NIDA Journal of Language and Communication วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร 679 กษมา สุวรรณรักษ์ Editor-in-chief
J394 4 1513-4164 2651-1983 NIDA Journal of Language and Communication วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร 742 Sarut Supasiraprapa Editor-in-chief
J395 4 2539-7222 - The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 494 ดิเรก ควรสมาคม Editor-in-chief
J395 4 2539-7222 - The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 852 วรณัฐ บุญเจริญ Associate editor
J396 4 0857-3867 - Thammasat Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1027 นรินทร โนรันด์ Managing Staff
J397 5 1906-425X - Naresuan University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 669 ชุติมา กิจสงสาร Editorial board member
J397 5 1906-425X - Naresuan University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 671 โพธิกา โพธิ์ทอง Managing Staff
J398 5 2228-9526 - Assumption University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1130 ปถวี ศุขกิจ Associate editor
J399 5 2586-8802 2651-2157 Law and Local Society Journal วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 187 ภูภณัช รัตนชัย Editor-in-chief
J400 5 0125-2836 2651-0707 Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University วารสารบรรณศาสตร์ มศว 985 sumattra saenwa Editorial board member
J400 5 0125-2836 2651-0707 Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University วารสารบรรณศาสตร์ มศว 1182 แววตา เตชาทวีวรรณ Editor-in-chief
J401 5 1685-2257 - SWU Educational Adminitration Journal วารสารบริหารการศึกษา มศว 1114 สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ Editor-in-chief
J401 5 1685-2257 - SWU Educational Adminitration Journal วารสารบริหารการศึกษา มศว 1115 จิราภรณ์ ปกรณ์ Associate editor
J402 5 1686-6916 - Journal of Educational Administration Khon Kaen University วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 903 จีรนันท์ วัชรกุล Associate editor
J402 5 1686-6916 - Journal of Educational Administration Khon Kaen University วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 904 เสาวนี สิริสุขศิลป์ Editor-in-chief
J404 5 0125-233X - Journal of Business Administration วารสารบริหารธุรกิจ 1249 กิตติ เลิศเธียรชัยกุล Managing Staff
J405 5 2672-9091 2408-2112 Journal of Business, Economics and Communications วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 84 ปทิตตา กงอิ่ม Managing Staff
J405 5 2672-9091 2408-2112 Journal of Business, Economics and Communications วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 206 วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม Editor-in-chief
J406 5 1905-6826 - NIDA Business Journal วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 484 มณีวรรณ ฉัตรอุทัย Editor-in-chief
J406 5 1905-6826 - NIDA Business Journal วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 486 ศิริมา แสงมนุษย์ Managing Staff
J407 5 0859-9750 - MUT Journal of Business Administration วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 627 ชื่นสุมล บุนนาค Editor-in-chief
J407 5 0859-9750 - MUT Journal of Business Administration วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 792 ธีรธัช สวัสดิวิชัย Managing Staff
J408 5 2651-0790 - JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION REVIEW วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์ 1106 ชิดชนก อัจฉริยนิติ Editor-in-chief
J409 5 2539-6110 2651-2211 KKBS Journal of Business Administration and Accountancy วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 745 จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ Managing Staff
J409 5 2539-6110 2651-2211 KKBS Journal of Business Administration and Accountancy วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 746 ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์ Editor-in-chief
J410 5 2228-9658 - Srinakharinwirot Business Journal วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 905 สุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ Managing Staff
J410 5 2228-9658 - Srinakharinwirot Business Journal วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 906 ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ Editor-in-chief
J411 5 2286-6809 2651-1819 Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 194 อลิสา เลขะวัฒนะ Managing Staff
J411 5 2286-6809 2651-1819 Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 267 กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ Editor-in-chief
J413 5 2229-2756 2651-1401 Journal of Graduate Research วารสารบัณฑิตวิจัย 50 ขจร ตรีโสภณากร Editor-in-chief
J414 5 1905-5811 - Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 635 ปณิดา ธรรมวงค์ Managing Staff
J414 5 1905-5811 - Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 637 ชาญชัย สุกใส Editor-in-chief
J415 5 1906-9839 - Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 60 ณาตยา มาเมืองกล Editorial board member
J415 5 1906-9839 - Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 69 ทัศนีย์ เจนวิถีสุข Editor-in-chief
J416 5 1905-9949 - Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1333 ศุภธนกฤษ ยอดสละ Editor-in-chief
J416 5 1905-9949 - Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1337 ชัยยศ อุไรล้ำ Managing Staff
J417 5 2651-1800 2672-9822 Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา 1088 ยศระวี วายทองคำ Editor-in-chief
J417 5 2651-1800 2672-9822 Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา 1095 จุฑามาศ กฤษณะพันธ์ Managing Staff
J418 5 1685-4063 - Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1422 สุวิญ รักสัตย์ Editor-in-chief
J418 5 1685-4063 - Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1423 กิตติวัจน์ ไชยสุข Managing Staff
J419 5 1905-7679 - Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 532 ประภาพรรณ ไชยานนท์ Editor-in-chief
J419 5 1905-7679 - Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 534 pinthip kammas Managing Staff
J420 5 1905-9647 - Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 34 ดนุชา สลีวงศ์ Editor-in-chief
J420 5 1905-9647 - Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 35 ธิดา โยธากุล Managing Staff
J421 5 1686-0632 2697-3885 Sakon Nakhon Graduate Studies Journal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 201 วรรณภา เอกพันธ์ Managing Staff
J421 5 1686-0632 2697-3885 Sakon Nakhon Graduate Studies Journal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 203 ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ Editor-in-chief
J422 5 1906-3849 - SSRU Graduate Studies Journal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 55 ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ Editor-in-chief
J422 5 1906-3849 - SSRU Graduate Studies Journal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 70 รุ้งเพชร ว่องเจริญพร Managing Staff
J423 5 1906-2850 - Graduate Law Journal วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 1399 ธัญญรัตน์ เพ็ชรรัตน์มุณี Managing Staff
J423 5 1906-2850 - Graduate Law Journal วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 1400 ศศิธร กุลดิลก Managing Staff
J424 5 1905-1603 - Journal of Graduate Studies Review วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 319 อุดม จันทิมา Associate editor
J424 5 1905-1603 - Journal of Graduate Studies Review วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 320 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร Editor-in-chief
J425 5 2408-2457 - Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 485 อนุสรณ์ เรืองปัญญารัตน์ Editorial board member
J425 5 2408-2457 - Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 493 ศักดิ์ดา ฉนฺทโก Managing Staff
J426 5 2286-9301 - Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 420 วรกฤต เถื่อนช้าง Editor-in-chief
J426 5 2286-9301 - Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1202 อัครเดช พรหมกัลป์ Editorial board member
J427 5 2539-6757 - Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น 450 อนุธิดา บุญตะวัน Editorial board member
J427 5 2539-6757 - Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น 977 พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ Associate editor
J428 5 0857-2143 - Journal of Demography วารสารประชากรศาสตร์ 1069 วรรณวดี จันทร์วังโป่ง Managing Staff
J428 5 0857-2143 - Journal of Demography วารสารประชากรศาสตร์ 1070 รสสุคนธ์ โกกุล Managing Staff
J429 5 0125-1902 - Journal of History วารสารประวัติศาสตร์ 505 สัญญา ชีวะประเสริฐ Editor-in-chief
J429 5 0125-1902 - Journal of History วารสารประวัติศาสตร์ 1226 โดม ไกรปกรณ์ Editorial board member
J430 5 2408-0829 - Thammasat Journal of History วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 354 กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ Editor-in-chief
J430 5 2408-0829 - Thammasat Journal of History วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 355 ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ Editor-in-chief
J431 5 2228-9801 - Thai Journal of Neurology วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 1267 ฐิติพรรณ อุณหะจิรังรักษ์ Managing Staff
J433 5 1905-579X - วารสารปรัชญาและศาสนา วารสารปรัชญาและศาสนา 873 ดุษฎี สีวังคำ Associate editor
J433 5 1905-579X - วารสารปรัชญาและศาสนา วารสารปรัชญาและศาสนา 1160 เจิด บรรดาศักดิ์ Editorial board member
J434 5 2672-9679 - Pa~n~na Panithan Journal วารสารปัญญาปณิธาน 330 อภิวัฒชัย พุทธจร Managing Staff
J434 5 2672-9679 - Pa~n~na Panithan Journal วารสารปัญญาปณิธาน 362 อิงอร บุตรศรีผา Managing Staff
J435 5 - 2651-1088 Panyapiwat Journal วารสารปัญญาภิวัฒน์ 568 ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล Editor-in-chief
J435 5 - 2651-1088 Panyapiwat Journal วารสารปัญญาภิวัฒน์ 571 นฤมล เพ็ชรสุวรรณ Associate editor
J436 5 0857-0884 2651-0804 Parichart Journal วารสารปาริชาต 210 พัชลินจ์ จีนนุ่น Editor-in-chief
J436 5 0857-0884 2651-0804 Parichart Journal วารสารปาริชาต 212 กัญญณัชช์ เลียดรักษ์ Managing Staff
J437 5 1685-3865 2651-2394 Journal of Thai Ombudsman วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 527 อัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์ Editorial board member
J437 5 1685-3865 2651-2394 Journal of Thai Ombudsman วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 658 นิจท์นลิน กมลสิริวิทย์ Managing Staff
J438 5 0125-0078 - Thai Journal of Nursing วารสารพยาบาล 668 กรรณิการ์ สุวรรณโคต Editor-in-chief
J438 5 0125-0078 - Thai Journal of Nursing วารสารพยาบาล 755 อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ Associate editor
J439 5 0857-605X 2672-9474 Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 544 อริยา บดีธร Managing Staff
J439 5 0857-605X 2672-9474 Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 556 Daungkamol Wattradul Editor-in-chief
J440 5 0857-3743 2673-0693 Nursing Journal of the Ministry of Public Health วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 215 เชษฐา แก้วพรม Associate editor
J440 5 0857-3743 2673-0693 Nursing Journal of the Ministry of Public Health วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 217 ใบศรี นวลอินทร์ Managing Staff
J441 5 1906-652X 2672-961X Journal of the Police Nurses วารสารพยาบาลตำรวจ 83 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล Editor-in-chief
J441 5 1906-652X 2672-961X Journal of the Police Nurses วารสารพยาบาลตำรวจ 94 อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ Associate editor
J442 5 1513-5217 2651-2681 The Journal of The Royal Thai Army Nurses วารสารพยาบาลทหารบก 281 นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ Editorial board member
J442 5 1513-5217 2651-2681 The Journal of The Royal Thai Army Nurses วารสารพยาบาลทหารบก 365 สายสมร เฉลยกิตติ Editor-in-chief
J443 5 0125-8885 2651-1959 Nursing Science Journal of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์ 1077 Thitiwatchara Phueng-ngern Managing Staff
J444 5 0858-1231 - Journal of Nursing Science Chulalongkorn University วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 934 สุรศักดิ์ ตรีนัย Editor-in-chief
J445 5 2408-0934 - Journal of Nursing Science Christian University of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1187 ศากุล ช่างไม้ Editor-in-chief
J446 5 1513-5454 - Journal of Nursing Siam University วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1316 วิภานันท์ ม่วงสกุล Associate editor
J446 5 1513-5454 - Journal of Nursing Siam University วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 1317 ชนิดา มัททวางกูร Managing Staff
J447 5 0125-7021 - Journal of Nursing Science and Health วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 1085 Jintana Tangvoraphonkchai Editor-in-chief
J447 5 0125-7021 - Journal of Nursing Science and Health วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 1086 Atchariya Wonginchan Managing Staff
J448 5 0125-8958 - Songklanagarind Journal of Nursing วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 1318 จารุวรรณ กฤตย์ประชา Editorial board member
J449 5 1906-7925 - Thai Red Cross Nursing Journal วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 533 เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ Editor-in-chief
J449 5 1906-7925 - Thai Red Cross Nursing Journal วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 538 อัมพวัน ดีพัฒชนะ Managing Staff
J450 5 0857-5371 - Journal of Public Health Nursing วารสารพยาบาลสาธารณสุข 1322 พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ Editor-in-chief
J450 5 0857-5371 - Journal of Public Health Nursing วารสารพยาบาลสาธารณสุข 1323 ขวัญนภา พุ่มชะโก Managing Staff
J451 5 1906-7038 - Thai Journal of Botany วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 1099 กนกอร เรืองสว่าง Managing Staff
J451 5 1906-7038 - Thai Journal of Botany วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 1100 นิสิต เรืองสว่าง Managing Staff
J452 5 1513-4695 - Journal of Gerontology and Geriatric Medicine วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1176 วิศรุต พรมมาลุน Managing Staff
J452 5 1513-4695 - Journal of Gerontology and Geriatric Medicine วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1177 ศจี สัตยุตม์ Editor-in-chief
J453 5 1686-1442 - Journal of Behavioral Science วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 1414 พลเทพ พูนพล Editor-in-chief
J454 5 2228-9453 2651-2319 Journal of Behavioral Science for Development วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 1415 ปิยดา สมบัติวัฒนา Editor-in-chief
J455 5 0125-3689 - NIDA Development Journal วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 654 วริยา ล้ำเลิศ Editor-in-chief
J457 5 0857-5452 2651-2238 Journal of Technical Education Development วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 648 จินตนา ถ้ำแก้ว Associate editor
J458 5 1905-7881 2651-1584 Journal of Rangsit University : Teaching and Learning วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 857 เบญจพร เกาะแก้ว Managing Staff
J459 5 0859-2667 - Journal of Social Development วารสารพัฒนาสังคม 1031 ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม Managing Staff
J459 5 0859-2667 - Journal of Social Development วารสารพัฒนาสังคม 1032 พงษ์เทพ จันทสุวรรณ Editor-in-chief
J460 5 0858-527X - Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1063 พิษณุุ บุญนิยม Editor-in-chief
J461 5 1686-7467 2651-141X Phikanate Journal วารสารพิฆเนศวร์สาร 611 กมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย Managing Staff
J462 5 0857-264X - Thai Journal of Toxicology วารสารพิษวิทยาไทย 1431 ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ Associate editor
J462 5 0857-264X - Thai Journal of Toxicology วารสารพิษวิทยาไทย 1430 มลฤดี สุขประสารทรัพย์ Editor-in-chief
J463 5 2351-0846 - Songklanakarin Journal of Plant Science วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 1240 Rawee Chiarawipa Associate editor
J463 5 2351-0846 - Songklanakarin Journal of Plant Science วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 1296 ทัศนี ขาวเนียม Associate editor
J464 5 2408-1639 - Mekong Chi Mun Art and Culture Journal วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 1041 ฐากูร สรวงศ์สิริ Editorial board member
J465 5 2539-5785 - Journal of Buddhist Psychology วารสารพุทธจิตวิทยา 1204 เผื่อน เฉลิมจาน Editor-in-chief
J466 5 1905-534X - Journal of Buddhist Studies วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 588 อธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ Associate editor
J466 5 1905-534X - Journal of Buddhist Studies วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 589 ส่งเสริม แสงทอง Editor-in-chief
J467 5 0858-8325 2651-219X Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 715 ประทุม อังกูรโรหิต Editor-in-chief
J467 5 0858-8325 2651-219X Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 718 ไพรินทร์ แย้มศรวล Managing Staff
J468 5 0125-2488 2287-0024 PASAA วารสารภาษา 645 กานดาภร เจริกิตบวร Editor-in-chief
J469 5 2586-808X - Journal of Language, Religion and Culture วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37 อัมพร รักหนองแซง Managing Staff
J469 5 2586-808X - Journal of Language, Religion and Culture วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53 พุทธรักษ์ ปราบนอก Editor-in-chief
J470 5 0857-037X - Journal of Thai Language and Literature วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 941 ธีรนุช โชคสุวณิช Editor-in-chief
J470 5 0857-037X - Journal of Thai Language and Literature วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 942 ธานีรัตน์ จัตุทะศรี Associate editor
J471 5 0125-6424 - Journal of Language and Culture วารสารภาษาและวัฒนธรรม 42 ปนะชิตพร โภคมณี Managing Staff
J471 5 0125-6424 - Journal of Language and Culture วารสารภาษาและวัฒนธรรม 48 สิงหนาท น้อมเนียน Associate editor
J472 5 2286-9972 - Pasaa Paritat Journal วารสารภาษาปริทัศน์ 754 Jirajittra Higgins Editor-in-chief
J473 5 2286-7457 - Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 673 วรรณวิสาข์ พลขยัน Managing Staff
J473 5 2286-7457 - Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 683 สายวรุณ สุนทโรทก Editorial board member
J474 5 1686-445X - Journal of Humanities Naresuan University วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 303 ชมนาด อินทจามรรักษ์ Editor-in-chief
J474 5 1686-445X - Journal of Humanities Naresuan University วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 304 วรรณภา แตงตุ้ม Managing Staff
J475 5 2408-1671 2651-0677 NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ 603 อภิรักษ์ โภชพิพิธ Managing Staff
J475 5 2408-1671 2651-0677 NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ 604 กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี Editor-in-chief
J476 5 2408-1256 - Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 95 ปนัดดา กุลนาฑล Managing Staff
J476 5 2408-1256 - Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 191 จิตศิริน ก้อนคง Associate editor
J477 5 - 2672-9202 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 38 อุไรรัตน์ แย้มชุติ Editor-in-chief
J477 5 - 2672-9202 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 41 วารุณี มิลินทปัญญา Managing Staff
J478 5 2651-2459 2651-2467 Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 297 กรไชย พรลภัสรชกร Editor-in-chief
J478 5 2651-2459 2651-2467 Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 324 ศศิวิมล อรรคศรีวร Managing Staff
J479 5 2286-9395 - Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 57 วริศรา คลังนุ่ม Managing Staff
J479 5 2286-9395 - Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 62 เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ Editor-in-chief
J480 5 0859-5992 - Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 242 jirarat puseerit Managing Staff
J481 6 2408-2473 - Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 956 กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล Managing Staff
J481 6 2408-2473 - Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1103 โกสุม สายใจ Editor-in-chief
J482 6 1906-1102 - Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1349 ทชชยา วนนะบวรเดชน์ Editor-in-chief
J482 6 1906-1102 - Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1350 ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ Managing Staff
J483 6 1906-1048 2672-9237 Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 327 พิชัย สุขวุ่น Editor-in-chief
J484 6 1905-551X - Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 188 จิรายุ ทรัพย์สิน Editor-in-chief
J484 6 1905-551X - Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 190 สิริพัฒถ์ ลาภจิตร Editorial board member
J485 6 2286-7139 - Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1289 Piyawadee Yabosdee Associate editor
J485 6 2286-7139 - Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1312 Julamas Jansrisukot Editorial board member
J486 6 2229-0141 - Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 989 อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร Editor-in-chief
J486 6 2229-0141 - Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 990 สุมาลินี ไชยศรีสุข Associate editor
J487 6 2228-8244 2697-391X Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 682 ปัญจีรา ศุภดล Managing Staff
J489 6 0859-3485 2673-0502 Manutsayasat Wichakan วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 47 รัตนพล ชื่นค้า Editor-in-chief
J489 6 0859-3485 2673-0502 Manutsayasat Wichakan วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 108 ศรีวรรณ บุญประเสริฐ Managing Staff
J490 6 0859-869X - Journal of Humanities and Social Sciences Review วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1418 อัญชนา พานิช Editor-in-chief
J490 6 0859-869X - Journal of Humanities and Social Sciences Review วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1419 ฉอ้อน จุ้ยแจ้ง Editorial board member
J491 6 2586-923X 2630-0362 Journal of MCU Nakhondhat วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 245 ทิพย์วรรณ จันทรา Associate editor
J491 6 2586-923X 2630-0362 Journal of MCU Nakhondhat วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 246 ปุญญาดา จงละเอียด Associate editor
J492 6 2408-1078 2651-2440 Mahachula Academic Journal วารสารมหาจุฬาวิชาการ 512 โกนิฏฐ์ ศรีทอง Editor-in-chief
J492 6 2408-1078 2651-2440 Mahachula Academic Journal วารสารมหาจุฬาวิชาการ 514 สุชญา ศิริธัญภร Editorial board member
J493 6 2408-235X - SAU Journal of Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 622 วีระพันธ์ ด้วงทองสุข Editor-in-chief
J493 6 2408-235X - SAU Journal of Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 623 ณัฐฏ์ โอธนาทรัพย์ Associate editor
J494 6 1685-1412 2673-0324 Christian University Journal วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 1134 นิพรรณ ทัฬหะกุลธร Managing Staff
J494 6 1685-1412 2673-0324 Christian University Journal วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 1135 อภินันต์ อันทวีสิน Editor-in-chief
J495 6 0859-9807 2651-0693 Thaksin University Journal วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 211 ประสงค์ เกษราธิคุณ Editor-in-chief
J495 6 0859-9807 2651-0693 Thaksin University Journal วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 1081 ตั้ม บุญรอด Editorial board member
J496 6 0858-7418 2539-553X Naresuan University Journal: Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 822 ไพศาล มุณีสว่าง Editor-in-chief
J496 6 0858-7418 2539-553X Naresuan University Journal: Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 823 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน Editorial board member
J497 6 1906-5981 - Princess of Naradhiwas University Journal วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 719 ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ Managing Staff
J497 6 1906-5981 - Princess of Naradhiwas University Journal วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 721 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ Editor-in-chief
J498 6 2350-9902 - Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 720 สรัญญี อุเส็นยาง Associate editor
J498 6 2350-9902 - Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 722 สายทอง แก้วฉาย Associate editor
J500 6 0857-4677 2651-1606 Payap University Journal วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 948 ศิรินณา ศิรินภาพันธ์ Managing Staff
J500 6 0857-4677 2651-1606 Payap University Journal วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 950 สุชาดา รัตนพิบูลย์ Editor-in-chief
J501 6 2286-6906 2651-2009 Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 479 บรรจง ลาวะลี Editor-in-chief
J501 6 2286-6906 2651-2009 Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 488 จิราภรณ์ ผันสว่าง Editorial board member
J502 6 1905-4165 - DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 463 วีรชัย คำธร Editorial board member
J502 6 1905-4165 - DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 472 บุญชัย เอื้ออรุณกิจ Editorial board member
J503 6 1906-0181 2673-026X Rajabhat Maha Sarakham University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 422 ไพศาล วรคำ Editor-in-chief
J503 6 1906-0181 2673-026X Rajabhat Maha Sarakham University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 432 ปิยะธิดา ปัญญา Associate editor
J504 6 1905-2383 2651-0863 Journal of Yala Rajabhat University วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 80 ฟิตรีนา ดาราแม Managing Staff
J504 6 1905-2383 2651-0863 Journal of Yala Rajabhat University วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 90 วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ Editor-in-chief
J506 6 2286-8658 2672-9598 Lampang Rajabhat University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 558 ธิติมา คุณยศยิ่ง Associate editor
J507 6 1686-9311 - Journal of Srinakharinwirot University วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 214 จิตชญา บาลโสง Managing Staff
J507 6 1686-9311 - Journal of Srinakharinwirot University วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 237 ณปภา เอี่ยมจิระกุล Editor-in-chief
J508 6 0857-5428 2586-8489 Silpakorn University Journal วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 300 ปัญญา จันทโคต Editor-in-chief
J508 6 0857-5428 2586-8489 Silpakorn University Journal วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 332 ปริญญา นาควัชระ Managing Staff
J510 6 0858-6071 2651-0626 Thai Journal Urology วารสารยูโร 466 มณฑิรา ตัณฑนุช Editor-in-chief
J510 6 0858-6071 2651-0626 Thai Journal Urology วารสารยูโร 596 Satit Siriboonrid Editorial board member
J511 6 0125-7609 - Romphruek Journal วารสารร่มพฤกษ์ 305 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น Editor-in-chief
J511 6 0125-7609 - Romphruek Journal วารสารร่มพฤกษ์ 307 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม Editorial board member
J512 6 - 2465-4264 Journal of Information Systems for Business วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ 592 Nitaya Wongpinunwatana Editor-in-chief
J513 6 2465-4094 - Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 559 พัฒน์ พิสิษฐเกษม Editor-in-chief
J513 6 2465-4094 - Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 561 พัชรี ตันติวอภาวอน Associate editor
J514 6 0859-1814 - RSU library journal วารสารรังสิตสารสนเทศ 1072 รัตนาภรณ์ กาศโอสถ Associate editor
J514 6 0859-1814 - RSU library journal วารสารรังสิตสารสนเทศ 1078 พัชรา หาญเจริญกิจ Managing Staff
J516 6 1905-2243 - Rajapark Journal วารสารรัชต์ภาคย์ 374 ญาณกร โท้ประยูร Editor-in-chief
J516 6 1905-2243 - Rajapark Journal วารสารรัชต์ภาคย์ 523 Natamon Nanposri Managing Staff
J517 6 0857-0442 - Ratthaphirak Journal วารสารรัฏฐาภิรักษ์ 1443 จักรกฤษ สุขสัจจี Editorial board member
J517 6 0857-0442 - Ratthaphirak Journal วารสารรัฏฐาภิรักษ์ 1444 สุทธิพันธ์ เทียนสุวรรณ Editorial board member
J518 6 0859-418X - Thai Journal of Public Administration วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 972 นนทวัตร ผาติเสนะ Managing Staff
J519 6 2392-5906 - Sukhothai Thammathirat Political Science Journal วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1294 Areerat Injod Managing Staff
J520 6 2630-0435 2630-0699 Political Science and Public Administration Journal วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 122 สิริมา ชินสมุทร Managing Staff
J520 6 2630-0435 2630-0699 Political Science and Public Administration Journal วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 452 มาลินี คุ้มสุภา Editor-in-chief
J521 6 2465-4728 - Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU) วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 582 Jackrit Kamudhamas Associate editor
J521 6 2465-4728 - Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU) วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 583 Sukanya Aimimtham Editor-in-chief
J523 6 2586-8438 - Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1174 สุกัญญา เกิดสุข Managing Staff
J524 6 2586-8446 - Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ 1172 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ Managing Staff
J524 6 2586-8446 - Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ 1173 กฤติกรณ์ ศรีโสภา Managing Staff
J525 6 0859-9424 - Journal of Rajanagarindra วารสารราชนครินทร์ 728 ศิริพร ขจรพันธ์ Managing Staff
J525 6 0859-9424 - Journal of Rajanagarindra วารสารราชนครินทร์ 729 นุชจรินทร์ ครูเกษตร Editorial board member
J527 6 1905-1344 2651-1835 Ratchaphruek Journal วารสารราชพฤกษ์ 156 ศิราณี กรมโพธิ์ Managing Staff
J527 6 1905-1344 2651-1835 Ratchaphruek Journal วารสารราชพฤกษ์ 157 วันวิสาข์ โชรัมย์ Editor-in-chief
J528 6 2392-5779 - Suratthani Rajabhat Journal วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 228 อมรรัตน์ คงพันธ์ Editorial board member
J528 6 2392-5779 - Suratthani Rajabhat Journal วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 232 สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย Editorial board member
J530 6 0125-7552 - The Thai Journal of Orthopaedic Surgry วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 1346 ภวรัญชน์ จิตราทร Associate editor
J531 6 1905-9183 - Asian Archives of Pathology วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 1247 Chetana Ruangpratheep Editor-in-chief
J532 6 2286-8518 2651-1827 Ramkhamhaeng Law Journal วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 733 ณศุท กรองแก้วอาริยะ Editorial board member
J532 6 2286-8518 2651-1827 Ramkhamhaeng Law Journal วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 1428 มณทิชา ภักดีคง Editor-in-chief
J533 6 2651-1673 2672-9210 Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย 1091 จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ Managing Staff
J533 6 2651-1673 2672-9210 Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย 1093 บุศรา นิยมเวช Editor-in-chief
J534 6 0125-300X - Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 563 prapat pawinun Editor-in-chief
J534 6 0125-300X - Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 806 ประพิศ เทพเฉลิม Managing Staff
J535 6 0858-2068 - RUSAMELAE JOURNAL วารสารรูสมิแล 1126 เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน Managing Staff
J536 6 2229-0931 - Valaya Alongkorn Review วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 586 วัสส์พร จิโรจพันธุ์ Editorial board member
J536 6 2229-0931 - Valaya Alongkorn Review วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 587 สุมาลี ธรรมนิธา Managing Staff
J537 6 2287-0903 - Vacana: Journal of Language and Linguistics วารสารวจนะ 403 จิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ Managing Staff
J538 6 0857-1724 - Thai Journal of Forestry วารสารวนศาสตร์ 312 ชลทร รอดศรีจันทร์ Managing Staff
J538 6 0857-1724 - Thai Journal of Forestry วารสารวนศาสตร์ 995 รุ่งเรือง พูลศิริ Editor-in-chief
J540 6 - 2672-9636 KKU Research Journal (Graduate Studies) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 663 พาณิภัค พระชัย Managing Staff
J540 6 - 2672-9636 KKU Research Journal (Graduate Studies) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 665 พงศกร พรรณรัตนศิลป์ Editor-in-chief
J541 6 - 2672-9644 KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 667 ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ Editor-in-chief
J541 6 - 2672-9644 KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 837 นรมน แจ่มอ้น Managing Staff
J543 6 1906-0874 2651-2130 UTK RESEARCH JOURNAL วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 548 ขวัญใจ ยุกติรัตน์ Managing Staff
J543 6 1906-0874 2651-2130 UTK RESEARCH JOURNAL วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 550 สุธรรม ศิวาวุธ Editor-in-chief
J544 6 1906-1889 - Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 218 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช Associate editor
J544 6 1906-1889 - Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 641 ปราโมทย์ พรสุริยา Editor-in-chief
J545 6 1686-8420 2651-2289 Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 334 สรัญญา สุวินัย Managing Staff
J545 6 1686-8420 2651-2289 Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 337 วารุณี อริยวิริยะนันท์ Editor-in-chief
J546 6 1906-6627 - RMUTSV Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 251 พนิดา ชูเวท Managing Staff
J546 6 1906-6627 - RMUTSV Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 749 บุญบรรจง สายลาด Managing Staff
J547 6 1905-7393 - Journal of Fisheries Technology Research วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 639 Chanagun Chitmanat Editorial board member
J548 6 2586-8500 2586-8632 Journal of Innovative Technology Research วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 1328 Suphitcha Thawornlimpaphong Managing Staff
J548 6 2586-8500 2586-8632 Journal of Innovative Technology Research วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 1353 Nichkamol Phokaew Managing Staff
J549 6 2408-1752 - Area Based Development Research Journal วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 651 ธนิดา เจริญสุข Managing Staff
J550 6 2586-9302 - Vocational Education Innovation and Research Journal วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 763 วรวิทย์ ศรีตระกูล Editor-in-chief
J550 6 2586-9302 - Vocational Education Innovation and Research Journal วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 764 สุนทรผไท จันทระ Associate editor
J551 6 2286-9719 2651-110X Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี 676 ธีรวุฒิ เอกะกุล Editor-in-chief
J551 6 2286-9719 2651-110X Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี 680 ชฎารัตน์ พันธ์สว่าง Managing Staff
J552 6 0125-278X - KMUTT Research and Development Journal วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 520 นิลุบล แหยมอุบล Managing Staff
J553 6 1905-1867 - Research and Development Journal Loei Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 799 รุ่งกานต์ อินทวงศ์ Associate editor
J553 6 1905-1867 - Research and Development Journal Loei Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 800 ปริญญา จิตรโคตร Managing Staff
J554 6 1906-1641 - Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 189 มานะ สลุบพล Managing Staff
J554 6 1906-1641 - Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 309 ณัฐพล วงษ์รัมย์ Editor-in-chief
J555 6 2229-2802 - Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 363 ยุทธนา สุดเจริญ Editorial board member
J555 6 2229-2802 - Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 364 อารยา ยอดฉิม Managing Staff
J556 6 2351-0374 - VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 138 กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ Managing Staff
J557 6 2351-0366 - VRU Research and Development Journal Science and Technology วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 756 มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ Editor-in-chief
J557 6 2351-0366 - VRU Research and Development Journal Science and Technology วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1397 ปุณยนุช นิลแสง Managing Staff
J559 6 2408-1531 - Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 776 ภูวดล พลศรีประดิษฐ์ Editorial board member
J559 6 2408-1531 - Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 866 กันตภณ แก้วสง่า Managing Staff
J560 6 1906-2605 - Research and Development Health System Journal วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 145 ธีรพัฒน์ สุทธิประภา Editor-in-chief
J560 6 1906-2605 - Research and Development Health System Journal วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 1148 เถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ Managing Staff
J561 6 2586-3868 - Research and Development Environmental Education Journal วารสารวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1300 ปิยะ จันหอมฟุ้ง Managing Staff
J561 6 2586-3868 - Research and Development Environmental Education Journal วารสารวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 1327 สถิต ศิริธรรมจักร Editor-in-chief
J562 6 2229-2365 - Journal of Research and Curriculum Development วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1251 มารุต พัฒผล Editor-in-chief
J563 6 0125-8850 2630-0206 Journal of Agricultural Research and Extension วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 1052 ทิพย์สุดา ปุกมณี Managing Staff
J563 6 0125-8850 2630-0206 Journal of Agricultural Research and Extension วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 1053 รัญรณา ขยัน Managing Staff
J564 6 1905-2022 - Journal of Architectural/Planning Research and Studies วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 835 พัทมน เสลานนท์ Editor-in-chief
J564 6 1905-2022 - Journal of Architectural/Planning Research and Studies วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 836 สุวดี ท. หรรษาสุขสิน Editorial board member
J565 6 1905-5536 - Journal of Educational Research วารสารวิจัยทางการศึกษา 708 วิไลลักษณ์ ลังกา Editor-in-chief
J565 6 1905-5536 - Journal of Educational Research วารสารวิจัยทางการศึกษา 710 ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ Associate editor
J566 6 1906-0319 - Journal of Health Science Research วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 939 สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง Editorial board member
J566 6 1906-0319 - Journal of Health Science Research วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 940 วรานิษฐ์ ลำใย Editorial board member
J568 6 2229-0532 - Journal of Phrae Public Health to develop the system วารสารวิจัยพัฒนาระบบงานสาธารณสุขแพร่ 1285 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ Editor-in-chief
J568 6 2229-0532 - Journal of Phrae Public Health to develop the system วารสารวิจัยพัฒนาระบบงานสาธารณสุขแพร่ 1286 ศุภาสินิ โกกนท Editorial board member
J570 6 2651-1916 2651-1924 MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 528 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ Editor-in-chief
J570 6 2651-1916 2651-1924 MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 530 กานต์สิรี ปานสวัสดิ์ Managing Staff
J571 6 0858-9437 2672-9415 Journal of Health Systems Research วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 757 วรางคณา ปุณยธร Editorial board member
J572 6 1513-8410 2651-2068 Rajabhat Chiang Mai Research Journal วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 383 ฆนธรส ไชยสุต Associate editor
J572 6 1513-8410 2651-2068 Rajabhat Chiang Mai Research Journal วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 393 รัชพล สัมพุทธานนท์ Editor-in-chief
J573 6 2408-0942 - ARU Research Journal Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 132 ศรินยา โพธิ์นอก Managing Staff
J573 6 2408-0942 - ARU Research Journal Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 135 สุขรักษ์ แซ่เจี่ย Associate editor
J574 7 2465-4051 - DRURDI Research for Community Service Journals วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม 182 จิรโรจน์ ธรรมสโรช Managing Staff
J574 7 2465-4051 - DRURDI Research for Community Service Journals วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม 183 พรศิริ กองนวล Editor-in-chief
J575 7 2286-7171 2672-9024 Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 136 นิษฐา หรุ่นเกษม Editor-in-chief
J575 7 2286-7171 2672-9024 Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 141 สุธารัตน์ จุ้ยเจริญ Managing Staff
J576 7 1905-4963 2672-9296 Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 153 จุฬาลักษณ์ ชาญกูล Editorial board member
J576 7 1905-4963 2672-9296 Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373 ลดา มัทธุรศ Editorial board member
J577 7 1906-1730 - Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 787 หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์ Associate editor
J577 7 1906-1730 - Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 789 ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา Associate editor
J579 7 1906-327X - Rajabhat Rambhai Barni Research Journal วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1169 สุรีย์มาศ สุขกสิ Editor-in-chief
J579 7 1906-327X - Rajabhat Rambhai Barni Research Journal วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1171 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล Editorial board member
J582 7 1906-0793 - TLA Research Journal (Thai Library Association) วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1038 ปรียาพร ฤกษ์พินัย Associate editor
J582 7 1906-0793 - TLA Research Journal (Thai Library Association) วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1039 มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ Editor-in-chief
J583 7 2465-3837 - Journal of Thai Interdisciplinary Research วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 1298 พัชรศักดิ์ อาลัย Editorial board member
J585 7 1906-1137 2651-1770 KKU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 700 อรวรรณ ดีสุรกุล Managing Staff
J585 7 1906-1137 2651-1770 KKU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 702 พรรณี บัญชรหัตถกิจ Editor-in-chief
J586 7 2286-7228 - UBRU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 451 นพรัตน์ ส่งเสริม Editor-in-chief
J586 7 2286-7228 - UBRU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 455 คมสันต์ ธงชัย Editorial board member
J587 7 1906-0572 2651-1428 Journal of Fine Arts, Chiang Mai University วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 516 สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง Managing Staff
J587 7 1906-0572 2651-1428 Journal of Fine Arts, Chiang Mai University วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 805 เมวิกา หาญกล้า Managing Staff
J588 7 0125-2380 2672-958X Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1191 ธัชชา สามพิมพ์ Editor-in-chief
J588 7 0125-2380 2672-958X Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1193 สมรักษ์ รอดเจริญ Editor-in-chief
J589 7 2392-5701 - Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 139 เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ Editorial board member
J589 7 2392-5701 - Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 142 ประจักษ์ พรมงาม Editor-in-chief
J590 7 2350-9600 - CRMA Journal วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 884 สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา Managing Staff
J590 7 2350-9600 - CRMA Journal วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 885 ผเดิม หนังสือ Editor-in-chief
J591 7 2586-9272 2651-0634 NBTC journal วารสารวิชาการ กสทช. 849 สโรธร ปุษปาคม Associate editor
J591 7 2586-9272 2651-0634 NBTC journal วารสารวิชาการ กสทช. 851 อรดา เทพยายน Editor-in-chief
J592 7 2539-5866 2651-2424 Journal of Information Technology Management and Innovation วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 647 วรปภา อารีราษฎร์ Editor-in-chief
J592 7 2539-5866 2651-2424 Journal of Information Technology Management and Innovation วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 824 กาญจนา ดงสงคราม Managing Staff
J593 7 2392-5477 2351-0935 Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 126 ศิรินันท์ ภักดี Managing Staff
J593 7 2392-5477 2351-0935 Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 794 ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี Editor-in-chief
J594 7 2392-5957 2672-9180 Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 994 ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล Editor-in-chief
J595 7 2465-4426 - Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1335 Artid Darunaitorn Managing Staff
J596 7 2697-4002 - MANAGEMENT SCIENCE,RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1057 สุนทรียา ไชยปัญหา Editorial board member
J596 7 2697-4002 - MANAGEMENT SCIENCE,RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1153 เขมิกา แสนโสม Editor-in-chief
J598 7 1686-7777 - CUAST Journal วารสารวิชาการ ปขมท. 539 จรงค์ศักดิ์ พุมนวน Editor-in-chief
J599 7 2651-1150 - Academic MCU Buriram Journal วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ 636 Banpot Khathaisong Associate editor
J599 7 2651-1150 - Academic MCU Buriram Journal วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ 638 เอกฉัท จารุเมธีชน Editor-in-chief
J600 7 - 2651-1932 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 275 สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ Managing Staff
J600 7 - 2651-1932 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 276 วิจิตรา เหลียวตระกูล Editorial board member
J601 7 2465-5082 2651-1940 RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 273 อามีนะห์ ไชยธารี Editor-in-chief
J601 7 2465-5082 2651-1940 RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 278 ลัดดาวัลย์ สำราญ Managing Staff
J602 7 2286-6590 - ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 640 เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร Editor-in-chief
J602 7 2286-6590 - ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 978 อาลี เส็มเภอ Managing Staff
J603 7 2286-8860 - Academic Journal of North Bangkok University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 378 เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต Editor-in-chief
J603 7 2286-8860 - Academic Journal of North Bangkok University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 385 Suradej Boonlue Editorial board member
J604 7 2286-7589 - Journal of Kanchanaburi Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 920 สุรพงษ์ จรัสโจนกุล Editorial board member
J604 7 2286-7589 - Journal of Kanchanaburi Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 921 ปทิตตา บุญอินทร์ Managing Staff
J605 7 1906-7062 - Journal of Burirum Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1061 สุทิศา โขงรัมย์ Associate editor
J605 7 1906-7062 - Journal of Burirum Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1062 คำจันทร์ ร่มเย็น Editorial board member
J606 7 2228-8473 2651-236X Academic Journal Phranakhon Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 382 สืบวงศ์ กาฬวงศ์ Editor-in-chief
J606 7 2228-8473 2651-236X Academic Journal Phranakhon Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 501 ศุภกาญจน์ วิชานาติ Editorial board member
J607 7 1906-0327 - Sisaket Rajabhat University Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 380 กนกกาญจน์ บุญทรง Managing Staff
J607 7 1906-0327 - Sisaket Rajabhat University Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 423 อรธิดา ประสาร Editorial board member
J608 7 1686-4409 2651-1207 Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 54 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ Editor-in-chief
J608 7 1686-4409 2651-1207 Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 172 กรณิศ ธนงกิจ Managing Staff
J609 7 2651-1541 2673-0057 University of the Thai Chamber of Commerce Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 496 สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา Editor-in-chief
J609 7 2651-1541 2673-0057 University of the Thai Chamber of Commerce Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 498 พิราภรณ์ สุขประเสริฐ Managing Staff
J610 7 1906-5078 - Saengtham College Journal วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 91 ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน Editorial board member
J611 7 1906-392X - UBU Engineering Journal วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 1175 ธิติกานต์ บุญแข็ง Managing Staff
J611 7 1906-392X - UBU Engineering Journal วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 1299 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Editor-in-chief
J612 7 2228-8120 - Art and Architecture Journal Naresuan University วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 121 ศรีอุรา เสือทะยาน Managing Staff
J612 7 2228-8120 - Art and Architecture Journal Naresuan University วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 125 นิรัช สุดสังข์ Editor-in-chief
J613 7 2539-5939 - Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 877 เพ็ญพรรณ ทิพย์คง Editorial board member
J613 7 2539-5939 - Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 878 สุริวิภาวรรณ ขุนพิลึก Managing Staff
J614 7 1905-291X 2672-913X Academic Journal Institute of Physical Education วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 79 ชลธิชา บัวศรี Associate editor
J614 7 1905-291X 2672-913X Academic Journal Institute of Physical Education วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 86 นิชานันท์ บาก้า Associate editor
J615 7 2586-8462 - Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 280 เพ็ญศรี บางบอน Editor-in-chief
J615 7 2586-8462 - Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 691 สุชาติ ค้าทางชล Editorial board member
J616 7 2286-9514 - APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 724 เพชรราตรี เฉพาะตน Managing Staff
J617 7 0125-8389 - Thai Agricultural Research Journal วารสารวิชาการเกษตร 694 Amara Chinaphuti Editor-in-chief
J617 7 0125-8389 - Thai Agricultural Research Journal วารสารวิชาการเกษตร 716 วลัยพร ศะศิประภา Associate editor
J618 7 0858-4370 - 12th Region Medical Journal วารสารวิชาการเขต 12 717 นฤมล อนุมาศ Editorial board member
J619 7 2229-2683 2408-1418 Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1071 บัณฑิตา อินสมบัติ Editor-in-chief
J619 7 2229-2683 2408-1418 Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1079 ธรรมนูญ จูฑา Managing Staff
J621 7 2408-2279 - Southeast Bangkok Journal วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 633 ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ๋ Associate editor
J621 7 2408-2279 - Southeast Bangkok Journal วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 634 ยุวดี เปรมวิชัย Editor-in-chief
J622 7 1686-9869 - The Journal of Industrial Technology วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 339 อรรถพล แก้ววิลัย Editorial board member
J622 7 1686-9869 - The Journal of Industrial Technology วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 342 ชลดา เชื้อประดิษฐ์ Editorial board member
J623 7 2351-0811 - The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1149 วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ Managing Staff
J623 7 2351-0811 - The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1150 พิบูล ไวจิตรกรรม Editor-in-chief
J624 7 2586-9353 - Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 377 Sangwien Konthong Managing Staff
J624 7 2586-9353 - Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 655 กนกกานต์ ลายสนธิ์ Editor-in-chief
J626 7 2351-0455 - Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1236 สุชานาถ สิงหาปัด Editor-in-chief
J627 7 1906-0432 - RMUTP Research Journal วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 867 ประกอบ ชาติภุกต์ Editor-in-chief
J628 7 2465-5376 - RMUTP Research Journal Humanities and Social Science วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 235 พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร Managing Staff
J628 7 2465-5376 - RMUTP Research Journal Humanities and Social Science วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 243 พรกนก ศรีงาม Editor-in-chief
J629 7 2286-9832 2408-1647 Social Sciences Research And Academic Journal วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 1075 ปราณี เนรมิตร Associate editor
J629 7 2286-9832 2408-1647 Social Sciences Research And Academic Journal วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 1076 วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา Managing Staff
J630 7 1685-5329 - Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus วารสารวิชาการแสงอีสาน 448 สิทธิพร เกษจ้อย Editor-in-chief
J631 7 2351-0579 - วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 965 สุรมงคล นิ่มจิตต์ Editor-in-chief
J631 7 2351-0579 - วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 966 สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ Associate editor
J632 7 2286-9018 - International Thai Tourism Journal วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 927 ไพฑูรย์ มนต์พานทอง Editor-in-chief
J633 7 1906-5337 2672-9539 Industry Technology Lampang Rajabhat University วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 555 พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร Editor-in-chief
J635 7 2286-6965 - Huachiew Chalermprakiet law journal วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 674 วุฒิชัย เต็งพงศธร Editor-in-chief
J635 7 2286-6965 - Huachiew Chalermprakiet law journal วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 675 วราพร แจ่มแจ้ง Managing Staff
J636 7 1905-1212 - Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1345 วิมลมาศ ปฤชากุล Editor-in-chief
J637 7 1685-2613 2673-0413 Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1033 Suriya Hanphichai Associate editor
J637 7 1685-2613 2673-0413 Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1398 วีรวิชญ์ บุญส่ง Associate editor
J638 7 0125-5134 2673-0456 Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 163 ศิริรัตน์ มีโทน Managing Staff
J638 7 0125-5134 2673-0456 Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 184 ญาดา ชวาลกุล Editor-in-chief
J639 7 1905-3819 - Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1439 ชัยวิชิต  เชียรชนะ Associate editor
J639 7 1905-3819 - Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1440 ธิภาภัทร  บุญยะผลานันท์ Managing Staff
J641 7 1513-5845 - Dhammathas Academic Journal วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 445 สุรพล พรมกุล Associate editor
J641 7 1513-5845 - Dhammathas Academic Journal วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 446 สาริกา ไสวงาม Editorial board member
J642 7 1906-6988 2586-9078 The Journal of Social Communication Innovation วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 408 ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา Associate editor
J642 7 1906-6988 2586-9078 The Journal of Social Communication Innovation วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 410 เสาวลักษณ์ พันธบุตร Editor-in-chief
J643 7 2228-9135 2228-9194 International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT 997 ภาวิณี เอี่ยมตระกูล Editor-in-chief
J643 7 2228-9135 2228-9194 International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT 998 พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ Managing Staff
J644 7 2287-0717 - Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 406 บุษยา วงษ์ชวลิตกุล Editor-in-chief