ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

No.
Journal Name English
Journal Name Local
ISSN
E-ISSN
TCI Tier
Date for next submission
1
ABAC Journal
0858-0855
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
2
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
2351-0617
2408-2058
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
3
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITYวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2286-6590
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
4
Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2630-0834
2672-9059
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
5
Academic Journal of Architectureวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
0857-2100
2651-1665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
6
Academic Journal of Community Public Healthวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
2408-2686
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
7
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha Universityวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2730-2679
2730-2016
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
8
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burirum Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-7062
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
9
Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campusวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2286-6906
2651-2009
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
10
Academic Journal of MBU; Lanna Campusวารสาร มมร วิชาการล้านนา
2286-8267
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
11
Academic Journal of North Bangkok Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2286-8860
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
12
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2229-0435
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
13
Academic Journal Phranakhon Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2228-8473
2651-236X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
14
Academic Journal Thailand National Sports Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2673-0952
2697-5793
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
15
Academic Journal: Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1686-4409
2651-1207
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
16
Academic MCU Buriram Journalวารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์
2651-1150
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
17
Academic Psychiatry and Psychology Journalวารสารจิตเวชวิทยาสาร
2697-6242
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
18
Administrative Courts Journalวารสารวิชาการศาลปกครอง
1513-7996
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
19
Administrative Law Journalวารสารกฎหมายปกครอง
1513-1777
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
20
Advanced Science Journalวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
1513-9980
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
21
AEE-T Journal of Environmental Educationวารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
1906-8557
1906-8557
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
22
Agricultural Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
0125-0507
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
23
Agriculture and Natural Resources
2468-1458
2452-316X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
24
Agriculture and Technology Journalวารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
2730-1648
2730-163X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
25
Al-HIKMAH Journalวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
0859-0001
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
26
AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITYวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1905-7520
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
27
An Online Journal of Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
1905-4491
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
28
APHEIT International Journal
2286-9867
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
29
APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2286-9514
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
30
APHEIT JOURNAL (SCIENCE SCIENCE)วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
0858-9216
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
31
APHEIT Journal of Nursing and Healthวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.
2697-4622
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
32
Applied Economics Journalวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
2586-9124
2586-9132
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
33
Applied Environmental Research
2287-0741
2287-075X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
34
Applied Science and Engineering Progress
2672-9156
2673-0421
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
35
Area Based Development Research Journalวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2408-1752
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
36
Art and Architecture Journal Naresuan Universityวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2228-8120
2697-6560
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
37
Art and Culture Magazineศิลปวัฒนธรรม
0125-3654
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
38
Art Pritas Journalวารสารศิลป์ปริทัศน์
2286-9565
2651-1991
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
39
ARU Research Journal Humanities and Social Sciencesวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0942
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
40
ASAIHL-Thailand Journalวารสาร สออ. ประเทศไทย
1513-0975
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
41
ASEAN Engineering Journal
2586-9159
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
42
ASEAN Journal of Education
2673-0766
2465-437X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
43
ASEAN Journal of Management & Innovation
2351-0307
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
44
ASEAN Journal of Open and Distance Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
2232-0814
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
45
ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
2673-0308
2673-0863
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
46
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
2586-9019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
47
ASIA PARIDARSANAเอเชียปริทัศน์
0125-3638
2673-0650
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
48
Asian Administration and Management Review
2730-3683
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
49
Asian Archives of Pathologyวารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
1905-9183
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
50
Asian Biomedicine
1905-7415
1875-855X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
51
Asian Journal of Arts and Culture
2773-9953
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
52
Asian Journal of Mycology
2651-1339
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
53
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
0125-877X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
54
Asian Political Science Review
2730-3624
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
55
Asian Review
0857-3662
2697-4495
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
56
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2539-6293
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
57
Assumption University Law Journalวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2228-9526
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
58
AU Journal of Management
1686-0039
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
59
AU Journal of Technology
1513-0886
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
60
AU-GSB e-Journal
1906-3296
2773–868X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
61
Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2465-4965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
62
Bansomdej Music Journalวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
2697 – 405
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
63
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journalวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
0859-6808
2651-0936
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
64
BOT BUNDITบทบัณฑิตย์
0857-2992
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
65
BU Academic Review
1685-4322
2651-0952
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
66
BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATIONวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
1513-007X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
67
Buddhachinaraj Medical Journalพุทธชินราชเวชสาร
0125-7560
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
68
BUDDHAMAGGAพุทธมัคค์
2630-0788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
69
Budget Journalวารสารการงบประมาณ
1686-2147
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
70
Buffalo Bulletin
0125-6726
2539-5696
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
71
Built Environment Inquiryวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
2651-1177
2651-1185
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
72
Bulletin De L\’ Association Tha?landaise Des Professeurs de Fran?aisวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ
0857-0604
2697-3847
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
73
Bulletin of the Department of Medical Sciencesวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0125-684X
2697-4525
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
74
Burapha Arts Journalวารสารศิลปกรรมบูรพา
0859-8800
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
75
Burapha Journal of Business Managementวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2286-8399
2730-230X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
76
Burapha Journal of Medicineบูรพาเวชสาร
2350-9996
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
77
Burapha Journal of Political Economyวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
2287-0660
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
78
Burapha Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2351-0781
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
79
Business Administration and Economics Reviewเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
1686-5731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
80
Business Review Journalวารสารธุรกิจปริทัศน์
1905-713X
2651-2351
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
81
Chalermkanchana Academic Journalวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
2392-5655
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
82
Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journalวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1906-9839
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
83
Chandrakasem Rajabhat University Journalวารสารจันทรเกษมสาร
0858-0006
2651-1975
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
84
Chiang Mai Dental Journalเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
0857-6920
2697-4576
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
85
Chiang Mai Journal of Science
0125-2526
2465-3845
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
86
Chiang Mai Medical Journalเชียงใหม่เวชสาร
0125-5983
2651-2025
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
87
Chiang Mai University Journal of Economicsวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0859-8479
2651-0979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
88
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1685-1994
2465-4337
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
89
Chiang Mai University Library Journalวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0858-2602
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
90
Chiangrai Medical Journalเชียงรายเวชสาร
1906-649X
2697-3952
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
91
Chinese Journal of Social Science and Management
2586-8535
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
92
Chinese Studies Journalวารสารจีนศึกษา
1905-1972
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
93
Chonburi Hospital Journalวารสารโรงพยาบาลชลบุรี
0125-6882
2673-0081
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
94
Chophayom Journalวารสารช่อพะยอม
1513-5462
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
95
Christian University Journalวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1685-1412
2673-0324
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
96
Chulalongkorn Business Reviewจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
0125-6564
2673-0677
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
97
Chulalongkorn Educational Review
0858-7574
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
98
Chulalongkorn Law Journalวารสารกฎหมาย
0125-3093
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
99
Chulalongkorn Medical Journal
2651-2343
2673-060X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
100
Chulalongkorn University Dental Journalวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0215-2534
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
101
CMU Journal of Educationศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2586-9043
2586-825X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
102
CMU Journal of Law and Social Sciences
2672-9245
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
103
College of Asian Scholar Journalวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2392-5787
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
104
Communication and Media in Asia Pacific
2697-4428
2630-0621
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
105
Community Health Development Quarterly Khon Kaen Universityวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2287-0075
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
106
Constitutional Court Journalวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1513-1246
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
107
CRMA Journalวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2350-9600
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
108
CRMA Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2392-5698
2673-0022
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
109
CRRU Journal of Communicationวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2697-5955
2697-5963
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
110
CUAST Journalวารสารวิชาการ ปขมท.
1686-7777
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
111
Current Applied Science and Technology
2586-9396
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
112
Damrong : Journal of the Faculty of Archaeologyดำรงวิชาการ
1686-4395
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
113
Development Economic Reviewวารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
2697-6536
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
114
Dhammadhara Journal of Buddhist Studiesวารสารธรรมธารา
2408-1892
2651-2262
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
115
Dhammathas Academic Journalวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
1513-5845
2697-6676
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
116
DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNALวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1905-4165
2697-3898
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
117
Dhurakij Pundit Communication Arts Journalวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
1685-5477
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
118
Dhurakij Pundit Law Journalวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
1513-8089
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
119
Disease Control Journalวารสารควบคุมโรค
2651-1649
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
120
DRURDI Research for Community Service Journalsวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
2465-4051
2697-3944
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
121
Dusit Thani College Journalวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
1906-070X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
122
EAU Heritage Journal Science and Technologyวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2286-6175
2651-1738
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
123
EAU Heritage Journal Social Science and Humanityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2286-6183
2651-172X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
124
Economics and Business Administration Journal Thaksin Universityวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-2421
2651-1592
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
125
Economics and Public Policy Journalวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1906-8522
2630-0028
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
126
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
2286-9131
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
127
ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
1685-9545
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
128
Education and Communication Technology Journal = ECT Journalวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1686-5375
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
129
EDUCATION JOURNALวารสารครุศาสตร์
2630-0761
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
130
Educational Journal of Thailand
1905-9663
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
131
Educational Management and Innovation Journalวารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
2630-0354
2697-5610
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
132
e-Journal of Education Studies, Burapha University
2697-3863
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
133
Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
2287-2287
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
134
Engineering and Applied Science Research
2539-6161
2539-6218
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
135
Engineering Journal
0125-8281
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
136
Engineering Journal Chiang Mai Universityวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-2178
2672-9695
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
137
Engineering Journal of Research and Developmentวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
2730-1761
2730-2733
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
138
Engineering Journal of Siam Universityวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-4652
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
139
Engineering Transactions
0859-9238
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
140
Environment and Natural Resources Journal
1686-5456
2408-2384
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
141
Environmental Health Journalวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
0857-0965
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
142
Environmental Journalวารสารสิ่งแวดล้อม
0859-3868
2586-9248
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
143
EnvironmentAsia
1906-1714
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
144
Executive Journalวารสารนักบริหาร
2651-0960
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
145
Eye South East Asia
2586-8349
2697-4398
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
146
Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journalวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2465-4426
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
147
Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journalวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1685-2613
2673-0413
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
148
Farm Engineering and Automation Technology Journalวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
2408-0985
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
149
FEU Academic Reviewวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
2651-107X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
150
Fine Arts Journal : Srinakharinwirot Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-9866
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
151
Food and Applied Bioscience Journal
2286-8615
2286-8615
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
152
Ganesha Journalวารสารพิฆเนศวร์สาร
1686-7467
2651-141X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
153
Genomics and Genetics
2465-5198
2465-5198
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
154
GMSARN International Journal
1905-9094
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
155
Governance Journalวารสารการบริหารปกครอง
2697-4029
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
156
Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2350-9546
2697-4274
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
157
Graduate Law Journalวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
1906-2850
2673-0642
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
158
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1905-7679
2651-2386
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
159
Graduate School Journal, Surindra Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-9949
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
160
Hatyai Academic Journalวารสารหาดใหญ่วิชาการ
1686-1868
2651-1614
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
161
HCU Journalวารสาร มฉก.วิชาการ
0859-9343
2651-1398
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
162
Health Science Clinical Researchวารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27301737-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
163
HRD Journal
1906-9308
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
164
HRi : Journal of HR intelligence
2673-057X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
165
Hua Hin Sook Jai Klai Kangwonหัวหินสุขใจไกลกังวล
2465-4809
2465-4809
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
166
Huachiew Chalermprakiet law journalวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-6965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
167
Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journalวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2408-266X
2651-2483
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
168
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
2651-1762
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
169
Human Resource and Organization Development Journalวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1906-7321
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
170
Humanities and Social Science Research Promotion Network Journalวารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2630-0970
2651-155X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
171
Humanities and Social Sciencesมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
0125-5061
2697-5688
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
172
Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2408-1256
2465-5392
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
173
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2229-0141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
174
Humanities and Social Sciences Reviewมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
2350-9392
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
175
Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng Universityวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2286-7457
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
176
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
2586-8594
2630-0079
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
177
Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2228-8244
2697-391X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
178
HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
2586-9450
2697-4290
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
179
Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat Universityวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2586-935
2730-4027
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
180
Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journalวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1906-5337
2672-9539
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
181
INFORMATIONอินฟอร์เมชั่น
0859-015X
2697-4827
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
182
Information Technology Journalวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1685-8573
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
183
INSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION JOURNALวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2539-5556
2697-6684
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
184
Institute of Culture and Arts Journalวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1906-2044
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
185
Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journalวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
2465-5171
2672-944X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
186
Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universityวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2350-983X
2651-2041
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
187
Interdisciplinary Academic and Research Journalวารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ
2774-0374
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
188
Interdisciplinary Research Review
2697-522X
2697-536X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
189
INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNALวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
2630-0478
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
190
INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
2228-8007
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
191
Interdisciplinary Studies Journalวารสารสหศาสตร์
1513-8429
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
192
International Journal of Agricultural Technology
2630-0613
2630-0192
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
193
International Journal of Agricultural Travel and Tourism
1906-8700
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
194
International Journal of Applied Biomedical Engineering
1906-4063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
195
International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
2229-0338
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
196
International Journal of Asian Tourism Management
1906-8654
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
197
International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology
2228-9135
2228-9194
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
198
International Journal of Child Development and Mental Health
2286-7481
2586-887X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
199
International Journal of Crime, Law and Social Issues
2730-3691
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
200
International Journal of Development Administration Research
2730-3063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
201
International Journal of Management, Business, and Economics
2408-1914
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
202
International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
2730-3306
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
203
International Journal of Public Health and Health Sciences
2673-0200
2673-0251
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
204
International Journal of Science and Innovative Technology
2630-0532
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
205
International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
2774-0366
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
206
International Journal of the Computer, The Internet and Management
0858-7027
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
207
International Scientific Journal of Engineering and Technology
2586-8527
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
208
International Thai Tourism Journalวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
2286-9018
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
209
Interprofessional Journal of Health Sciences
2672-9628
2672-9423
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
210
Inthaninthaksin Journalอินทนิลทักษิณสาร
2672-9652
2672-9660
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
211
Isan Journal of Pharmaceutical Sciencesวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
1905-0852
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
212
Japanese Studies Journalวารสารญี่ปุ่นศึกษา
0125-6416
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
213
Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkokวารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
2586-9884
2730-2636
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
214
Journal for Social Sciences Researchวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2228-8287
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
215
Journal Humanities and Social Sciencesวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2408-1205
2730-1516
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
216
Journal of Academic for Public and Private Managementวารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน
2672-9067
2774-1036
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
217
Journal of Accountancy and Managementวารสารการบัญชีและการจัดการ
1906-7933
2730-3276
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
218
Journal of Accounting Professionวารสารวิชาชีพบัญชี
1686-8293
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
219
Journal of Administration and Social Science Reviewวารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2730-3187
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
220
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENTวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
2229-1598
2697-4460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
221
Journal of Agricultural Productionวารสารผลิตกรรมการเกษตร
2651-2475
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
222
Journal of Agricultural Research and Extensionวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
0125-8850
2630-0206
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
223
Journal of Agricultural Science and Managementวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ
2586-9655
2697-5378
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
224
Journal of Agricultureวารสารเกษตร
0857-0841
2630-029X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
225
Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2539-6749
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
226
JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)วารสารมานุษยวิทยา
2630-001X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
227
Journal of Applied Animal Science
1906-2257
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
228
Journal of Applied Research on Science and Technology
2773-9376
2773-9473
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
229
Journal of Applied Statistics and Information Technologyวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2465-4949
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
230
Journal of Architectural/Planning Research and Studiesวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
1905-2022
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
231
Journal of Architecture, Design and Constructionวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
2673-0332
2673-0340
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
232
Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat Universityวารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2408-0993
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
233
Journal of Arts Managementวารสารศิลปการจัดการ
2630-0427
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
234
Journal of Associated Medical Sciences
2539-6056
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
235
Journal of Ayutthaya Studies Instituteวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
2229-1644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
236
Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Instituteวารสารสถาบันบำราศนราดูร
2673-0375
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
237
Journal of Behavioral Science for Developmentวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2228-9453
2651-2319
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
238
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkokวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
0857-7927
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
239
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surinราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1906-6813
2730-2342
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
240
Journal of BSRU-Research and Development Instituteวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2465-4523
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
241
Journal of Buddhist Education and Research
2586-9434
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
242
Journal of Buddhist Innovation and Managementวารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ
2774-0919
2774-0897
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
243
Journal of Buddhist Philosophy Evolvedวารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์
2730-2644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
244
Journal of Buddhist Psychologyวารสารพุทธจิตวิทยา
2539-5785
2774-1095
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
245
Journal of Buddhist Studiesวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
1905-534X
2697-3995
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
246
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn Universityวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-8325
2651-219X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
247
Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrakวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์
2465-3683
2730-3098
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
248
Journal of Buddhistic Sociologyวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
2697-5130
2697-5254
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
249
Journal of Business Administrationวารสารบริหารธุรกิจ
0125-233X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
250
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng Universityวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2586-9906
2586-9914
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
251
Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailandวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2287-0717
2673-0529
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
252
Journal of Business Administration, Maejo University.วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2697-3782
2697-4096
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
253
Journal of Business, Economics and Communicationsวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
2672-9091
2408-2112
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
254
Journal of Charoenkrung Pracharak Hospitalวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1686-8579
2673-0464
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
255
Journal of Chulabhorn Royal Academyวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2697-5203
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
256
Journal of Communication and Innovation NIDAวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
2392-5566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
257
Journal of Communication and Management NIDAวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
2465-3756
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
258
Journal of Communication Artsวารสารนิเทศศาสตร์
0857-085X
2673-0146
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
259
Journal of Communication Arts of STOUวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
1906-6996
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
260
Journal of Communication Arts Reviewนิเทศศาสตร์ปริทัศน์
0858-6160
2408-2023
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
261
Journal of Community Development and Life Qualityวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
2630-0443
2630-0451
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
262
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1905-7121
2539-5521
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
263
Journal of Council of Community Public Healthวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
2730-1729
2697-5653
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
264
Journal of Criminology and Forensic Scienceวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
2408-2430
2673-0588
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
265
Journal of Cultural Approachวารสารกระแสวัฒนธรรม
1513-4458
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
266
Journal of Current Science and Technology
2630-0583
2630-0656
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
267
Journal of Curriculum and Instructionวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
1906-5906
2697-472X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
268
Journal of Demographyวารสารประชากรศาสตร์
0857-2143
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
269
JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCHวารสารวิจัยธรรมศึกษา
2730-1753
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
270
Journal of Disease and Health Risk DPC. 3วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
1905-825X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
271
Journal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulokวารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก
2287-0385
2672-975X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
272
Journal of Earth Science, Astronomy and Spaceวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
2673-0480
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
273
Journal of East Asian and ASEAN Studiesวารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
1686-378X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
274
Journal of Economics and Management Strategyวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
2350-9864
2586-9744
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
275
Journal of Educationวารสารศึกษาศาสตร์
0125-3212
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
276
Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot Universityวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-3443
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
277
Journal of Education Administration and Supervisionวารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
1906-4950
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
278
Journal of Education and Human Development Sciencesวารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
2539-7249
2697-4061
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
279
Journal of Education and Social Developmentวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
1905-2693
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
280
Journal of Education Khon Kaen Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-1511
2673-0847
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
281
Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1905-9574
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
282
Journal of Education Measurementวารสารการวัดผลการศึกษา
0125-3778
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
283
Journal of Education Naresuan Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-5127
2586-9345
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
284
Journal of Education Prince of Songkla Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0857-1791
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
285
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham Universityวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1685-2699
2630-0125
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
286
Journal of Education Studiesวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-8835
2651-2017
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
287
Journal of Education Thaksin Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
288
Journal of Education, Mahasarakham Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1905-9922
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
289
Journal of Education, Silpakorn Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1686-3089
2672-9571
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
290
JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITYวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2286-8003
2690-4320
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
291
Journal of Educational Administration Khon Kaen Universityวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1686-6916
2673-0804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
292
Journal of Educational Administration, Silpakorn Universityวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1906-8255
2697-4541
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
293
Journal of Educational Innovation and Researchวารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย
2730-1672
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
294
Journal of Educational Management and Research Innovationวารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย
2773-9775
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
295
Journal of Educational Measurement Mahasarakham Universityวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0858-5520
2651-1444
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
296
Journal of Educational Researchวารสารวิจัยทางการศึกษา
1905-5536
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
297
Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCUวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2392-5507
2673-0030
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
298
Journal of Educational Studiesครุศาสตร์สาร
1906-117X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
299
Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham Universityวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2630-0052
2630-0109
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
300
Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology Collegeวารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2392-5701
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
301
Journal of Energy Researchวารสารวิจัยพลังงาน
1686-3437
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
302
Journal of Engineering, RMUTTวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
2730-2148
2697-4339
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
303
Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai Universityวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5477
2351-0935
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
304
Journal of Environmental Managementวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
1906-5485
2465-4434
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
305
Journal of European Studiesวารสารยุโรปศึกษา
0858-7795
2673-0790
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
306
Journal of Exercise and Sport Scienceวารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
0859-6633
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
307
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2351-0943
2586-8969
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
308
Journal of Faculty of Physical Educationวารสารคณะพลศึกษา
1513-3613
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
309
Journal of Federationof Accounting Professionsวารสารสภาวิชาชีพบัญชี
2672-9776
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
310
Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-6023
2730-2245
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
311
Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2408-2317
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
312
Journal of Fine Artsวารสารศิลป์ พีระศรี
2392-5884
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
313
Journal of Fine Arts Research and Applied Artsวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
2351-0285
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
314
Journal of Fine Arts, Chiang Mai Universityวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1906-0572
2651-1428
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
315
Journal of Fisheries and Environment
2630-0702
2630-0826
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
316
Journal of Fisheries Technology Researchวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
1905-7393
2730-146X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
317
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
2629-9992
2630-0311
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
318
Journal of Food Technology, Siam Universityวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
1686-3070
2651-1169
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
319
Journal of Gerontology and Geriatric Medicineวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1513-4695
2697-4509
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
320
Journal of Global Business Review
1686-7165
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
321
Journal of Graduate MCU Khonkaen Campusวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
2539-6757
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
322
Journal of Graduate Researchวารสารบัณฑิตวิจัย
2229-2756
2651-1401
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
323
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist Collegeวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2286-9301
2673-0596
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
324
Journal of Graduate Saket Reviewวารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
2630-0648
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
325
Journal of Graduate School of Commerce Burapha Reviewวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
1685-2354
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
326
Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1686-0632
2697-3885
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
327
Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1905-5811
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
328
Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2651-1363
2651-1371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
329
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universitiesวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2229-2683
2408-1418
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
330
Journal of Graduate Studies Reviewวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
1905-1603
2697-4215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
331
Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campusวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
2408-2457
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
332
Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1905-9647
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
333
Journal of health and health managementวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
2408-1396
2730-2512
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
334
Journal of Health Research
0857-4421
2586-940X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
335
Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Officeวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2408-1531
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
336
journal of health research and innovationวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
2651-1312
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
337
Journal of Health Scienceวารสารวิชาการสาธารณสุข
0858-4923
2730-4159
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
338
Journal of Health Science and Alternative Medicine
2673-0294
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
339
Journal of Health Science and Community Public Healthวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
2651-1193
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
340
Journal of Health Science and Medical Research
2586-9981
2630-0559
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
341
Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasongวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2673-0723
2697-5246
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
342
Journal of Health Science Researchวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1906-0319
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
343
Journal of Health Science, Thaksin Universityวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2697-5807
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
344
Journal of Health Sciences Scholarshipวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
1906-1919
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
345
Journal of Health Systems Researchวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
2672-9415
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
346
Journal of Health, Physical Education and Recreationวารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
0125-2674
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
347
Journal of Hematology and Transfusion Medicineวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
0858-2025
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
348
Journal of Historyวารสารประวัติศาสตร์
0125-1902
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
349
Journal of Home Economicsวารสารคหเศรษฐศาสตร์
0857-1384
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
350
JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITYวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2586-9086
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
351
Journal of Human Rights and Peace Studiesสิทธิและสันติศึกษา
2465-4183
2697-3804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
352
Journal of Human Sciencesมนุษยศาสตร์สาร
1513-461X
2630-0370
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
353
Journal of Human Societyวารสารวิชาการสังคมมนุษย์
2229-0710
2774-1141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
354
Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)มนุษยสังคมสาร (มสส.)
2673-0243
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
355
Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1905-1212
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
356
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2774-0277
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
357
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0859-5992
2672-9733
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
358
Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2651-2459
2651-2467
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
359
Journal of Humanities and Social Sciences Reviewวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0859-869X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
360
Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2697-5971
2672-9237
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
361
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2672-9202
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
362
Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayaoวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2286-9395
2697-441X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
363
Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2408-2473
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
364
Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2630-0516
2773-8507
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
365
Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2350-9317
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
366
Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1906-1102
2673-0073
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
367
Journal of Humanities Naresuan Universityวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-445X
2672-9547
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
368
Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-551X
2672-9849
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
369
Journal of Industrial Educationวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1685-3954
2651-0596
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
370
Journal of Industrial Educationวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
1905-9450
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
371
Journal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2697-5602
2697-5629
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
372
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2651-1282
2651-1290
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
373
Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agentsวารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ
0857-0744
2730-2415
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
374
Journal of Informationวารสารสารสนเทศ
1513-7015
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
375
Journal of Information and Learning
2697-6587
2730-2202
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
376
Journal of Information Scienceวารสารสารสนเทศศาสตร์
2228-8457
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
377
Journal of Information Science and Technologyวารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1906-9553
2651-1053
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
378
Journal of Information Systems for Businessวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
2465-4264
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
379
Journal of Information Technology Management and Innovationวารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2539-5866
2615-2424
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
380
Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2465-4477
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
381
Journal of Innovative Technology Researchวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
2586-8500
2586-8632
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
382
Journal of Integrated Sciencesวารสารสหวิทยาการ
1685-2494
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
383
Journal of Interdisciplinary Innovation Reviewวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์
2773-9910
2774-0846
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
384
Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studiesวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา
2730-3616
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
385
Journal of International Buddhist Studies
1906-6244
2586-9620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
386
Journal of International Studiesวารสารวิเทศศึกษา
2730-4167
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
387
Journal of Isan Studiesวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0125-8095
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
388
Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla Universityวารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1686-0780
2697-3979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
389
Journal of Journalismวารสารศาสตร์
0125-8192
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
390
Journal of Kanchanaburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2286-7589
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
391
Journal of Kasetsart Veterinariansวารสารสัตวแพทย์
0125-5169
2697-4800
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
392
Journal of Khon Kaen Provincial Health Officeวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2730-2490
2673-0979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
393
Journal of KMITL Business Schoolวารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2730-3349
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
394
Journal of Language and Cultureวารสารภาษาและวัฒนธรรม
0125-6424
2697-4606
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
395
Journal of Language and Linguisticsภาษาและภาษาศาสตร์
0857-1406
2672-9881
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
396
Journal of Language, Religion and Cultureวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2586-808X
2697-5637
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
397
Journal of lawasriวารสารลวะศรี
2586-8705
2730-3748
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
398
Journal of Learning Innovations Walailak Universityวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2408-2481
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
399
Journal of Lettersวารสารอักษรศาสตร์
0125-4820
2586-9736
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
400
Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumiวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2586-9825
2730-1982
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
401
Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart Universityวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2350-9627
2697-3766
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
402
Journal of Liberal Arts and Service Industryวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
2586-9612
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
403
Journal of Liberal Arts Prince of Songkla Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-7208
2651-1126
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
404
Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1686-5596
2697-6358
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
405
Journal of Liberal Arts, Maejo Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2773-9449
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
406
Journal of Liberal Arts, Rangsit Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-4563
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
407
Journal of Liberal Arts, Thammasat Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-9131
2672-9814
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
408
Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot Universityวารสารบรรณศาสตร์ มศว
0125-2836
2651-0707
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
409
Journal of Local Governance and Innovationวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
2673-0839
2673-0405
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
410
Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat Universityวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2408-2740
2651-1622
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
411
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicineสัตวแพทย์มหานครสาร
1905-7571
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
412
Journal of Man and Societyมนุษย์กับสังคม
2286-6779
2697-4851
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
413
Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat Universityวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2351-065X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
414
Journal of Management and Local Innovationวารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น
2697-6439
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
415
Journal of Management and Marketingวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2351-0579
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
416
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-2397
2697-4223
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
417
Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2392-5817
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
418
Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2697-4010
2697-4738
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
419
Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat Universityวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2586-8691
2730-1877
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
420
Journal of Management Science Reviewวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
1513-1149
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
421
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITYวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2228-8031
2697-5300
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
422
Journal of Management Science, Ubon Ratchathani Universityวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2286-6809
2651-1819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
423
Journal of Management Sciencesวารสารวิทยาการจัดการ
0125-8362
2651-1746
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
424
Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5523
2730-1923
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
425
Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommaniวารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี
2774-0455
2774-0978
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
426
Journal of Mass Communicationวารสารการสื่อสารมวลชน
1906-2591
2673-0545
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
427
Journal of Mass Communication Technology, RMUTPวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
2539-5963
2586-8357
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
428
Journal of Materials Science and Applied Energy
2286-7201
2651-0898
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
429
Journal of mbu lncปัญญา
0859-3574
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
430
Journal of MCU Buddhapanya Reviewวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
2465-5503
2630-0524
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
431
Journal of MCU Buddhist Reviewวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
2586-8144
2730-339X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
432
Journal of MCU Haripunchai Reviewวารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์
2586-9310
2672-9792
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
433
Journal of MCU Humanities Reviewวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
2586-9817
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
434
Journal of MCU Nakhondhatวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
2586-923X
2630-0362
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
435
Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Reviewวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
2539-5777
2651-0820
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
436
Journal of MCU Peace studiesวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
2287-0962
2539-6765
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
437
Journal of MCU Phetchaburi Reviewวารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์
2773-9295
2773-9635
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
438
Journal of MCU Philosophy Reviewวารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์
2651-0502
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
439
Journal of MCU Social Developmentวารสาร มจร การพัฒนาสังคม
2539-5718
2651-1215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
440
Journal of MCU Social Science Reviewวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2287-0121
2673-0782
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
441
JOURNAL OF MCU UBON REVIEWวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
2539-5726
2697-4150
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
442
Journal of Medical and Public Health Region 4วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4
2773-8965
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
443
Journal of Medical Bioscience
2773-9996
2774-0293
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
444
Journal of Medical Technology and Physical Therapyวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
0857-6653
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
445
Journal of Medicine and Health Sciencesวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2651-1886
2651-2084
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
446
Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani Universityวารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2673-0383
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
447
Journal of Mekong Societiesวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
1686-6541
2287-0040
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
448
Journal of Mental Health of Thailandวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
0859-497X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
449
Journal of Metals, Materials and Minerals
0857-6149
2630-0508
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
450
Journal of Modern Learning Development
2673-074X
2697-455X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
451
Journal of Modern Management Scienceวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
2408-2619
2673-0367
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
452
Journal of Moral and Virtueวารสารวิชาการคุณธรรมความดี
2286-7856
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
453
Journal of Multidisciplinary Academic Research and Developmentวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
2651-1142
2672-9938
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
454
Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciencesวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2697-6471
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
455
Journal of Multidisciplinary in Social Science
2673-0235
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
456
Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1056
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
457
JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITALวารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
0858-3560
2697-4207
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
458
JOURNAL OF NISITWANGวารสารนิสิตวัง
1513-4423
2730-132x
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
459
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applicationsวารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์
1906-9685
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
460
Journal of Nurses Association of Thailand Northern Officeวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
0859-4880
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
461
Journal of Nursing and Educationวารสารการพยาบาลและการศึกษา
1906-1773
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
462
Journal of Nursing and Health Careวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
2351-0358
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
463
Journal of Nursing and Health Sciencesวารสารการพยาบาลและสุขภาพ
2697-5912
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
464
Journal of Nursing Divisionวารสารกองการพยาบาล
0125-7242
2673-0316
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
465
Journal of Nursing Science and Healthวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
0125-7021
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
466
Journal of Nursing Science Christian University of Thailandวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2408-0934
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
467
Journal of Nursing Science Chulalongkorn Universityวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-1231
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
468
Journal of Nursing Siam Universityวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-5454
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
469
Journal of Nutrition Association of Thailandวารสารโภชนาการ
2586-8772
2630-0060
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
470
Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2586-8462
2697-4487
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
471
Journal of People and Society in Local Culture
2228-8899
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
472
Journal of Philosophical Visionวารสารปรัชญาปริทรรศน์
1513-6620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
473
JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGEวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
0858-110X
2651-0944
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
474
Journal of Physics and General Scienceวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2586-968X
2697-4444
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
475
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
0857-5754
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
476
Journal of Political Scienceรัฐศาสตร์สาร
0125-135X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
477
Journal of Political Science Mahamakut Buddhist Universityวารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2773-9139
2773-9147
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
478
journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3551
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
479
Journal of Politics and Governanceวารสารการเมืองการปกครอง
2228-8562
2697-3790
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
480
Journal of Politics, Administration and Lawวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
1906-506X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
481
Journal of Population and Social Studies
2465-4418
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
482
Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Provinceวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2630-046X
2697-5297
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
483
Journal of Prajna Ashramวารสารปรัชญาอาศรม
2774-0986
2774-0994
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
484
Journal of Preventive Medicine Association of Thailandวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2229-0737
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
485
Journal of Primary Care and Family Medicineวารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
2651-0553
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
486
Journal of Professional Routine to Researchวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
2392-5671
2392-568X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
487
Journal of Project in Computer Science and Information Technologyวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2586-9957
2651-2432
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
488
Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral Systemวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
1905-565X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
489
Journal of Psychology Kasem Bundit Universityวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2286-6663
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
490
Journal of Public Administrationวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3055
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
491
Journal of Public Administration and Politicsวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
2651-1436
2651-1460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
492
Journal of Public Administration and Social Managementวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคม
2697-5815
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
493
Journal of Public and Private Managementวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
0854-9849
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
494
Journal of Public Healthวารสารสาธารณสุขศาสตร์
0125-1678
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
495
Journal of Public Health and Developmentวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
2673-0774
2651-1258
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
496
Journal of Public Health Naresuan Universityวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2697-486X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
497
Journal of Public Health Nursingวารสารพยาบาลสาธารณสุข
0857-5371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
498
Journal of Public Relations and Advertisingวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
1906-2230
2673-009X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
499
Journal of Rajanagarindraวารสารราชนครินทร์
0859-9424
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
500
Journal of Rambhai Barni Graduate Studiesวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี
2651-0618
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
501
Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciencesวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
2465-4094
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
502
Journal of Rangsit University : Teaching and Learningวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1905-7881
2651-1584
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
503
Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilitiesวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1686-6959
2697-388X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
504
Journal of Rattana Bundit Universityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1906-2192
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
505
Journal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaenวารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
19066724-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
506
Journal of Religion and Cultureวารสารศาสนาและวัฒนธรรม
1905-8144
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
507
Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailandวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
1513-4261
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
508
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
2586-8764
2630-0036
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
509
JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITYวารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
2630-0273
2773-8639
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
510
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
2229-2152
2697-424X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
511
Journal of Research and Curriculum Developmentวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2229-2365
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
512
Journal of Research and Development Buriram Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-1641
2672-9865
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
513
Journal of Research and Development in Special Educationวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
2408-2651
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
514
Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham Universityวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2697-4681
2697-469X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
515
Journal of Research Methodologyวารสารวิธีวิทยาการวิจัย
0857-2933
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
516
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learningวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
2651-074X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
517
Journal of Roi Et Rajabhat Universityวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1905-6036
2673-0731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
518
Journal of Roi Kaensarn Academi
2697-5033
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
519
Journal of SaengKhomKham Buddhist Studiesวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
2651-1266
2697-5998
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
520
Journal of Safety and Healthวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
1905-8160
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
521
Journal of Sakon Nakhon Hospitalวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
0859-7251
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
522
Journal of Science and Science Educationวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
2586-9256
2697-410X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
523
Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-4713
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
524
Journal of Science and Technology Kasetsart Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-6558
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
525
Journal of Science and Technology Mahasarakham Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-9664
2586-9795
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
526
Journal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2630-0486
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
527
Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1685-7941
2697-4142
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
528
Journal of Science Ladkrabangวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
0857-9512
2539-7257
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
529
Journal of Science, Technology, and Humanities
1685-6600
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
530
Journal of Scientific Research Chulalongkorn Universityวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
531
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
1685-2923
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
532
Journal of Selaphum Academicวารสารเสลภูมิวิชาการ
2630-0842
2673-0928
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
533
Journal of Sinologyวารสารจีนวิทยา
1905-9582
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
534
Journal of Social Academicวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
1906-2508
2697-5831
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
535
Journal of Social Developmentวารสารพัฒนาสังคม
0859-2667
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
536
Journal of Social Innovationวารสารนวัตกรรมสังคม
2586-8896
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
537
Journal of Social Researchวารสารวิจัยสังคม
0857-9180
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
538
Journal of Social Science and Buddhistic Anthropologyวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
2651-1630
2672-9040
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
539
Journal of Social Science and Culturalวารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
2697-6269
2730-1362
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
540
Journal of Social Science Developmentวารสารสังคมพัฒนศาสตร์
2774-0412
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
541
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITYวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2586-9493
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
542
Journal of Social Science Panyapatวารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์
2773-9805
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
543
Journal of Social Science, Law and Politicsวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
2586-8667
2730-373X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
544
Journal of Social Sciencesวารสารสังคมศาสตร์
0125-0590
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
545
Journal of Social Sciences and Humanitiesวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0125-2860
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
546
Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist Universityวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2587-0033
2730-244X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
547
Journal of Social Sciences Naresuan Universityวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-9192
2697-4657
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
548
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot Universityวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
549
Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Universityวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-4138
2672-9563
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
550
Journal of Social Synergyวารสารสังคมภิวัฒน์
1906-8980
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
551
Journal of Social Workวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0857-3166
2697-4533
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
552
Journal of Sociology and Anthropologyวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
0125-7536
2651-057X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
553
Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatryวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1905-8586
2697-651X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
554
Journal of Southeast Asian Medical Research
2586-8241
2697-5424
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
555
Journal of Southern Technologyวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
1906-0807
2539-7281
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
556
Journal of Sports Science and Healthวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1513-7430
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
557
Journal of Sports Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1513-7201
2672-927X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
558
Journal of Srilanchang Reviewวารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
2350-9406
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
559
Journal of Srinakharinwirot Research and Developmentวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
0857-5290
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
560
Journal of Srinakharinwirot Universityวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1686-9311
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
561
Journal of Srithanya Hospitalวารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
0858-6101
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
562
Journal of Srivanalai Vijaiวารสารศรีวนาลัยวิจัย
2229-2268
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
563
Journal of Studies in the English Language
2651-1347
2672-989X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
564
Journal of Supply Chain Management: Research and Practice
1905-9566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
565
Journal of Sustainable Energy and Environment
1906-4918
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
566
Journal of Sustainable Tourism Developmentวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน
2730-2911
2730-3322
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
567
Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2539-5939
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
568
JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENTคุรุสภาวิทยาจารย์
1513-1912
2730-1788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
569
Journal of Technical Education Developmentวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
0857-5452
2651-2238
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
570
Journal of Thai Association of Radiation Oncology
2730-177X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
571
Journal of Thai Food Cultureวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย
2774-0544
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
572
Journal of Thai Hospitality and Tourismวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
1905-6303
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
573
Journal of Thai Justice Systemวารสารกระบวนการยุติธรรม
1906-3253
2697-4037
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
574
Journal of Thai Language and Literatureวารสารภาษาและวรรณคดีไทย
0857-037X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
575
Journal of Thai Ombudsmanวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1685-3865
2651-2394
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
576
Journal of Thai Stroke Society
2697-4266
2673-0227
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
577
Journal of Thai Studiesวารสารไทยศึกษา
1686-7459
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
578
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicineวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1685-991X
2730-2652
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
579
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Councilวารสารสภาการพยาบาล
1513-1262
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
580
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
1686-9184
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
581
Journal of the Association of Researchersวารสารสมาคมนักวิจัย
0859-2330
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
582
Journal of the Dental Association of Thailandวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
2730-4264
2730-4280
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
583
Journal of the Department of Medical Servicesวารสารกรมการแพทย์
0125-1643
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
584
Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut\’s Institute of Technology Ladkrabangวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
2673-0456
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
585
Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn Universityวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-2038
2672-9709
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
586
Journal of the International Association of Buddhist Universities
1906-8190
2697-5056
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
587
Journal of the Medical Association of Thailand
0125-2208
2408-1981
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
588
Journal of the Medical Technologist Association of Thailandวารสารเทคนิคการแพทย์
0125-2682
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
589
Journal of the National Research Council of Thailandวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
590
Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaenวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
0858-8899
2651-2033
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
591
Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailandวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
1905-4084
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
592
Journal of the Police Nursesวารสารพยาบาลตำรวจ
1906-652X
2672-961X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
593
Journal of the Psychiatric Association of Thailandวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2697-4126
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
594
Journal of the Thai Medical Informatics Associationวารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
2465-3616
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
595
Journal of The Way Human Societyวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
2287-0482
2287-0482
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
596
Journal of Thithat Watthanathamทีทัศน์วัฒนธรรม
1513-7376
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
597
Journal of Thonburi University (Science and Technology)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2586-9965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
598
Journal of Traditional Thai Medical Researchวารสารหมอยาไทยวิจัย
2286-9999
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
599
Journal of Tropical Forest Research
2586-8926
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
600
Journal of Urban Culture Research
2228-8279
2408-1213
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
601
Journal of Vocational and Technical Educationวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2229-1806
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
602
Journal of Vocational Institute of Agricultureวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
2586-8454
2697-620X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
603
Journal of Vongchavalitkul Universityวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2672-9911
2697-5181
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
604
Journal of Wildlife in Thailandวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
0858-396X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
605
Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievcesวารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ
2730-2970
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
606
Journal of Yala Rajabhat Universityวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1905-2383
2651-0863
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
607
Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist universityวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2228-8376
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
608
jsn Journalวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
2229-1997
2586-937X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
609
Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat Universityวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-3016
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
610
Kasem Bundit Engineering Journalวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
2286-668X
2630-0346
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
611
KASEM BUNDIT JOURNALวารสารเกษมบัณฑิต
1513-5667
2672-9954
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
612
Kasetsart Applied Business Journalวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1906-0254
2539-6250
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
613
Kasetsart Educational Reviewวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
0125-6203
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
614
Kasetsart Engineering Journalวิศวกรรมสาร มก.
0857-4154
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
615
Kasetsart Journal of Social Sciences
2452-3151
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
616
Kasetsart University Political Science Review Journalวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-7244
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
617
Khon Kaen Agriculture Journalแก่นเกษตร
0125-0485
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
618
Khon Kaen University Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0859-9254
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
619
King Mongkut\’s Agricultural Journalวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
0857-0108
2651-2203
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
620
King Prajadhipok\’s Institute Journalวารสารสถาบันพระปกเกล้า
1685-9855
2730-3896
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
621
KKBS Journal of Business Administration and Accountancyวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539-6110
2651-2211
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
622
KKU International Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9767
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
623
KKU Journal for Public Health Researchวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-1137
2651-1770
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
624
KKU Journal of Medicineวารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-454X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
625
KKU Research Journal (Graduate Studies)วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
2672-9636
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
626
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
1685-2532
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
627
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2672-9644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
628
KKU Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2586-9531
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
629
KKU Veterinary Journalวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
0858-2297
2672-9466
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
630
KMUTT Research and Development Journalวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
0125-278X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
631
Koch Cha Sarn Journal of Scienceวารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
1686-4522
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
632
KU Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มก.
0125-7730
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
633
Kuakarun Journal of Nursingวารสารเกื้อการุณย์
0858-3080
2730-1370
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
634
Ladkrabang Engineering Journalวิศวสารลาดกระบัง
0125-1724
2730-3888
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
635
Lampang Medical Journalลำปางเวชสาร
0125-4235
2697-4797
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
636
Lampang Rajabhat University Journalวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2286-8658
2672-9598
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
637
Landscape Architecture Journalวารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม
2697-553X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
638
LANNA PUBLIC HEALTH JOURNALวารสารสาธารณสุขล้านนา
1686-7076
2672-930X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
639
Law and Local Society Journalวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
2586-8802
2651-2157
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
640
Law Journal, Thaksin Universityวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2697-5645
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
641
Lawarath Social e-Journal
2697-5211
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
642
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
2630-0672
2672-9431
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
643
Liberal Arts Reviewศิลปศาสตร์ปริทัศน์
1905-2863
2730-2296
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
644
Local Administration Journalวารสารการบริหารท้องถิ่น
1906-103X
2730-1834
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
645
Local Development Journalวารสารการพัฒนาท้องถิ่น
1905-3630
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
646
Mae Fah Luang University Law Journalวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1906-7739
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
647
Maejo Information Technology and Innovation Journalวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2672-9008
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
648
Maejo International Journal of Science and Technology
1905-7873
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
649
Mahachula Academic Journalวารสารมหาจุฬาวิชาการ
2408-1078
2651-2440
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
650
Mahachulagajasara Journalวารสารมหาจุฬาคชสาร
2774-0714
2774-0501
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
651
Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1685-4063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
652
Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journalมหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร
2586-8365
2773-8779
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
653
Mahasarakham Hospital Journalวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
1686-4417
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
654
Mahasarakham International Journal of Engineering Technologyวารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2408-1957
2408-1566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
655
Mahidol Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
0125-5614
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
656
Mahidol Music Journal
2586-9973
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
657
Mahidol R2R e-Journal
2392-5515
2392-5515
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
658
MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEWวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
2730-1540
2730-1559
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
659
Mangrai Saan Journalมังรายสาร
2672-9113
2673-0170
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
660
MANUSYA: Journal of Humanities
0859-9920
2673-0103
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
661
Manutsat Paritat : Journal of Humanitiesวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
0125-2650
2730-2520
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
662
Manutsayasat Wichakanวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
0859-3485
2673-0502
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
663
Maritime Technology and Research
2651-205X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
664
Mathematical Journal by the Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The Kingวารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0858-4788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
665
MBA-KKU Journalวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-3180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
666
MBU Education Journalศึกษาศาสตร์ มมร
2408-199X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
667
MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIESวารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี
2774-048X
2774-0463
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
668
Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitalsวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
0857-2895
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
669
Mekong Chi Mun Art and Culture Journalวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
2408-1639
2697-3987
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
670
Mekong-Salween Civilization Studies Journalวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
1906-7682
2651-2114
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
671
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2286-6477
2465-4213
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
672
Modern Management Journalวารสารการจัดการสมัยใหม่
1686-7319
2630-0664
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
673
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
0147-5207
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
674
Muang Boran Journalวารสารเมืองโบราณ
0125-426X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
675
MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2651-1916
2651-1924
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
676
Music and Performing Arts Journalวารสารดนตรีและการแสดง
2465-356X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
677
MUT Journal of Business Administrationวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
0859-9750
2697-4347
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
678
NACC Journalวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
1906-2087
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
679
NAJUA: Architecture, Design and Built Environmentหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
2697-4630
2697-4665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
680
NAJUA: History of Architecture and Thai Architectureหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
1686-1841
2697-3901
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
681
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
2672-9016
2651-2416
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
682
Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journalวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
2350-9953
2672-9830
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
683
Nakhonphanom Hospital Journalวารสารโรงพยาบาลนครพนม
0857-4308
0857-4308
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
684
Naresuan Agricultural Journalวารสารเกษตรนเรศวร
0859-3027
2730-356X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
685
Naresuan Phayao Journalวารสารนเรศวรพะเยา
1906-2141
2697-4401
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
686
Naresuan University Engineering Journalวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-615X
2651-1568
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
687
Naresuan University Journal: Science and Technologyวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-7418
2539-553X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
688
Naresuan University Law Journalวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1906-425X
2465-3829
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
689
Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1906-8735
2651-1223
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
690
National Defence Studies Institute Journalวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1906-7836
2651-1525
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
691
National interestวารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติ
2730-2393
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
692
NBTC Journalวารสารวิชาการ กสทช.
2586-9272
2651-0634
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
693
NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNALวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-7267
2697-3731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
694
NIDA Business Journalวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
1905-6826
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
695
NIDA Case Research Journal
1906-3865
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
696
NIDA Development Journalวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
0125-3689
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
697
NIDA Journal of Language and Communicationวารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
1513-4164
2651-1983
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
698
Nimit Mai Review
2730-3950
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
699
NKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
2408-1671
2651-0677
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
700
NKRAFA Journal of Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ
2651-1134
2651-1002
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
701
North-Eastern Thai Journal of Neuroscienceวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1905-6729
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
702
NRRU Community Research Journalวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2286-9581
2697-4703
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
703
NU. International Journal of Science
1686-5561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
704
Nursing Journalพยาบาลสาร
0125-5118
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
705
Nursing Journal of the Ministry of Public Healthวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
0857-3743
2673-0693
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
706
Nursing Public Health and Education Journalวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
0859-3949
2651-1908
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
707
Nursing Science Journal of Thailandวารสารพยาบาลศาสตร์
0125-8885
2651-1959
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
708
Nursing, Health, and Education Journalวารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา
2630-0214
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
709
Outbreak, Surveillance, Investigation and Response
2651-1061
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
710
Pa~n~na Panithan Journalวารสารปัญญาปณิธาน
2672-9679
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
711
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1906-8107
2586-8373
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
712
Panidhana : Journal of Philosophy and Religionปณิธาน
1905-6788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
713
Panyapiwat Journalวารสารปัญญาภิวัฒน์
2651-1088
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
714
Parichart Journalวารสารปาริชาต
0857-0884
2651-0804
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
715
PASAA
0125-2488
2287-0024
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
716
Pasaa Paritat Journalวารสารภาษาปริทัศน์
0857-7285
2286-9972
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
717
Pathumthani University Academic Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
1906-4284
2697-3774
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
718
Pathumwan Academic Journalวารสารวิชาการปทุมวัน
2229-1636
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
719
Payap University Journalวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
0857-4677
2651-1606
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
720
Ph.D. in Social Sciences Journalวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
2229-1148
2651-1029
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
721
Pharmaceutical Sciences Asia
2586-8195
2586-8470
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
722
Phetchabun Rajabhat Journalราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
0859-8185
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
723
Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat Universityวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0858-527X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
724
Phimoldhamma Research Institute Journalวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
2465-3705
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
725
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
0858-1088
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
726
Phuket Rajabhat University Academic Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2730-1745
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
727
PKRU SciTech Journalวารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
2586-890X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
728
Political Science and Public Administration Journalวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2630-0435
2630-0699
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
729
Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-4728
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
730
Political Science Critiqueวารสารรัฐศาสตร์พิจาร
2697-598X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
731
Political Science Reviewรัฐศาสตร์นิเทศ
2465-4043
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
732
Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin Universityวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2351-0455
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
733
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
1513-6442
2586-9876
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
734
Prawarun Agricultural Journalวารสารเกษตรพระวรุณ
1685-8379
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
735
Primary Health Care Journal (Northeastern Edition)วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2774-0250
2774-017X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
736
Princess of Naradhiwas University Journalวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-5981
2561-1274
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
737
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9902
2730-4221
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
738
Progress in Applied Science and Technology
2730-3012
2730-3020
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
739
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
2730-3632
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
740
PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat Universityวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2630-0680
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
741
PSRU Journal of Science and Technology
2465-5112
2672-9741
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
742
Public Health and Health Laws Journalวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
2408-249X
2673-0189
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
743
PULINET Journal
2351-048X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
744
Quality of Life and Law Journalวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
1686-9443
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
745
Rajabhat Agriculture Journalวารสารการเกษตรราชภัฏ
1686-5103
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
746
Rajabhat Chiang Mai Research Journalวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
1513-8410
2651-2068
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
747
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1905-3193
2651-1789
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
748
Rajabhat Maha Sarakham University Journalวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1906-0181
2673-026X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
749
Rajabhat Rambhai Barni Research Journalวารสารวิจัยรำไพพรรณี
1906-327X
2697-4371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
750
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journalวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1906-1889
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
751
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journalวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2286-6922
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
752
Rajapark Journalวารสารรัชต์ภาคย์
1905-2243
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
753
Ramathibodi Medical Journalรามาธิบดีเวชสาร
0125-3611
2651-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
754
Ramathibodi Nursing Journalรามาธิบดีพยาบาลสาร
0858-9739
2672-9784
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
755
Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology
2673-0286
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
756
Ramkhamhaeng Journal of Public Administrationวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
2586-9647
2630-0133
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
757
Ramkhamhaeng Law Journalวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
2286-8518
2651-1827
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
758
Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1730
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
759
Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technologyวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-1722
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
760
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Editionวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
0125-300X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
761
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate Schoolวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
2651-1673
2672-9210
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
762
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
2651-1800
2672-9822
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
763
Rangsit Journal of Educational Studies
2408-1809
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
764
RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2286-976X
2539-5513
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
765
Rangsit Music Journalวารสารดนตรีรังสิต
1905-2707
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
766
Rangsit University Journal of Engineering and Technologyวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-038X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
767
RATANABUTH JOURNALวารสารวิชาการรัตนบุศย์
2697-6641
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
768
Ratchaphruek Journalวารสารราชพฤกษ์
1905-1344
2651-1835
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
769
Rattanakosin Journal of Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
2673-0553
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
770
Ratthaphirak Journalวารสารรัฏฐาภิรักษ์
0857-0442
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
771
rEFLections
1513-5934
2651-1479
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
772
Region 11 Medical Journalวารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
0857-5975
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
773
Region 3 Medical and Public Health Journalวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
2774-0579
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
774
Region 4-5 Medical Journalวารสารแพทย์เขต 4-5
0125-7323
2697-4819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
775
Regional Health Promotion Center 9 Journalวารสารศูนย์อนามัยที่ 9
2673-088X
2697-3871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
776
Research and Development Health System Journalวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
1906-2605
2697-4673
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
777
Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2229-2802
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
778
Research and Development Journal, Loei Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1905-1867
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
779
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technologyวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1905-4963
2672-9296
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
780
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanityวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7171
2672-9024
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
781
RIAN THAI : International Journal of Thai Studiesเรียนไทย: วารสารนานาชาติด้านไทยศึกษา
1906-4241
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
782
RICE Journal of Creative Entrepreneurship and Management (RJCM)
2730-2601
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
783
RMUTI Journal Humanities and Social Sciencesวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1221
2672-9342
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
784
RMUTI Journal Science and Technologyวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2672-9334
2672-9369
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
785
RMUTL Engineering Journalวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2465-4248
2697-3839
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
786
RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Artsวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
2672-9350
2672-9261
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
787
RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarshipวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2586-8268
2651-0723
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
788
RMUTP Research Journalวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
1906-0432
2651-1096
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
789
RMUTSB ACADEMIC JOURNALวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
2651-1932
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
790
RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2651-1940
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
791
RMUTSV Research Journalวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1906-6627
2673-0197
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
792
RMUTT Global Business Accounting and Finance Review
2465-5325
2697-5076
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
793
RMUTT Global Business and Economics Reviewวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1905-8446
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
794
Romphruek Journalวารสารร่มพฤกษ์
0125-7609
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
795
Royal Thai Air Force Medical Gazetteแพทยสารทหารอากาศ
0125-0455
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
796
Royal Thai Army Medical Journalเวชสารแพทย์ทหารบก
0125-7722
2697-4134
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
797
Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technologyวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2586-971x
2730-1389
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
798
Royal Thai Navy Medical Journalวารสารแพทย์นาวี
0125-6971
2672-9555
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
799
RSU library journalวารสารรังสิตสารสนเทศ
0859-1814
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
800
RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Educationวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
2392-5663
2730-1427
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
801
RUSAMELAE JOURNALวารสารรูสมิแล
0858-2068
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
802
Saeng Isanวารสารวิชาการแสงอีสาน
1685-5329
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
803
Saengtham College Journalวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
1906-5078
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
804
Saint Johns Journalวารสารเซนต์จอห์น
0859-9432
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
805
Santapol College Academic Journalวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
2408-1728
2586-9868
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
806
Sarakadee Magazineสารคดี
0857-1538
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
807
Sarakham Journalวารสารสาระคาม
1906-893X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
808
Sarasatrสาระศาสตร์
2630-0141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
809
Sasin Journal of Management
0859-2659
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
810
SAU Journal of Science and Technologyวารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-235X
2673-0049
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
811
SAU Journal of Social Sciences and Humanitiesวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2465-549X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
812
Scholar: Human Sciences
2586-9388
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
813
School of Administrative Studies Academic Journalวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
2673-0758
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
814
Science & Technology Asia
2586-9000
2586-9027
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
815
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNALวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2408-252X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
816
Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat Universityวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2465-4507
2730-3160
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
817
Science Technology and Engineering Journal
2697-6110
2697-6072
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
818
Science, Engineering and Health Studies
2630-0087
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
819
ScienceAsia
1513-1874
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
820
Siam Academic Reviewสยามวิชาการ
1513-1076
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
821
Siam Communication Reviewวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1513-2226
2697-4452
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
822
SIKKHA Journal of Educationสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
2408-1361
2651-1045
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
823
Silpakorn Educational Research Journalวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
1906-8352
2672-9199
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
824
Silpakorn Journalศิลปากร
0125-0531
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
825
Silpakorn University Journalวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
2586-8489
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
826
Singburi Hospital Journal
2773-8876
2773-9066
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
827
Siriraj Medical Bulletinเวชบันทึกศิริราช
1906-1552
2697-4436
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
828
Siriraj Medical Journal
2629-995X
2228-8082
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
829
Sisaket Rajabhat University Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1906-0327
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
830
SNRU Journal of Science and Technology
2651-0758
2630-015X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
831
Social Science Asia Journal
2229-2608
2229-2608
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
832
Social Science Journal of Prachachuen Research Networkวารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2697-5483
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
833
Social Sciences Research And Academic Journalวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
2286-9832
2408-1647
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
834
Songklanagarind Journal of Nursingวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
0125-8958
2697-6498
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
835
Songklanakarin Dental Journalวารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2350-9775
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
836
Songklanakarin Journal of Plant Scienceวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
2351-0846
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
837
Songklanakarin Journal of Science and Technology
0125-3395
2408-1779
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
838
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanitiesวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0859-1113
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
839
SONGKLANAKARIN LAW JOURNALวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
2651-1894
2730-3721
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
840
Southeast Asian Journal of Economics
2286-8984
2465-5120
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
841
Southeast Bangkok Journalวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2408-2279
2697-6595
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
842
Srinagarind Medical Journalศรีนครินทร์เวชสาร
0857-3123
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
843
Srinakharinwirot Business Journalวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
2228-9658
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
844
Srinakharinwirot University Engineering Journalวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2774-0269
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
845
Srinakharinwirot Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
0857-1600
2561-1967
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
846
Srinakharinwirot University Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-0488
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
847
Sripatum Chonburi Journalวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1686-5715
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
848
Sripatum Review of Humanities and Social Sciencesวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1513-7287
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
849
Sripatum Review of Science and Technologyวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-8724
2672-9970
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
850
SSRU Academic Journal of Educationวารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา
2774-0870
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
851
SSRU Graduate Studies Journalวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1906-3849
2408-1620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
852
SSRU Journal of Management Scienceวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0390
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
853
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
2408-2120
2539-5947
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
854
Stance : The Thai Feminist Reviewจุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
1905-954X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
855
STOU Education journalวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
1905-4653
2697-6234
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
856
Suan Dusit Graduate School Academic Journalวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1686-0659
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
857
Suan Sunandha Academic and Research Reviewวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
1905-9353
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
858
Suan Sunandha Science and Technology Journal
2351-0889
2539-5742
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
859
Sueksitalai Journalวารสารศึกษิตาลัย
2730-3330
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
860
Sukhothai Thammathirat Law Journalวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-9776
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
861
Sukhothai Thammathirat Open University Journalวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-6955
2697-374X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
862
Suranaree Journal of Science and Technology
0858-849X
2587-0009
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
863
Suranaree Journal of Social Scienceวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
1905-9329
2651-088X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
864
Suratthani Rajabhat Journalวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5779
2730-2164
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
865
Suthiparithat Journalวารสารสุทธิปริทัศน์
0857-2690
2730-2717
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
866
SWU Educational Adminitration Journalวารสารบริหารการศึกษา มศว
1685-2257
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
867
T.L.A. Bulletinวารสารห้องสมุด
0857-0086
2730-4086
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
868
Technical Education Journal : King Mongkut\’s University of Technology North Bangkokวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1905-3819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
869
Technology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL)วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL
2539-7176
2774-1052
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
870
Thai Agricultural Research Journalวารสารวิชาการเกษตร
0125-8389
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
871
Thai AIDS Journalวารสารโรคเอดส์
0857-8575
2651-0987
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
872
Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciencesไทยไภษัชยนิพนธ์
1686-9540
2586-8659
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
873
Thai Cancer Journalวารสารโรคมะเร็ง
0125-2038
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
874
Thai Dental Nurse Journalวารสารทันตาภิบาล
0857-880X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
875
Thai Dental Public Health Journalวิทยาสารทันตสาธารณสุข
0858-6527
2673-0065
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
876
Thai Environmental Engineering Journalวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
1686-2961
2673-0359
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
877
THAI FOOD AND DRUG JOURNALวารสารอาหารและยา
0859-1180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
878
Thai Forest Bulletin (Botany)
0495-3843
2465-423X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
879
Thai Forest Ecological Research Journalวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
2586-9566
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
880
Thai Industrial Engineering Network Journalวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
2408-2635
2673-0006
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
881
Thai Journal of Agricultural Science
0049-3589
2697-4762
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
882
Thai Journal of Botanyวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
1906-7038
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
883
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursingวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
0857-605X
2672-9474
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
884
Thai Journal of Clinical Psychologyวารสารจิตวิทยาคลินิก
0125-1422
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
885
Thai Journal of Dermatologyวารสารโรคผิวหนัง
0125-8680
2651-2106
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
886
Thai Journal of East Asian Studies
2730-1435
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
887
Thai Journal of Emergency Medicineวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
2697-4924
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
888
Thai Journal of Ergonomicsวารสารการยศาสตร์ไทย
2773-8884
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
889
Thai Journal of Forestryวารสารวนศาสตร์
0857-1724
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
890
Thai Journal of Health Educationวารสารสุขศึกษา
0125-0744
2697-5734
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
891
Thai Journal of Hospital Pharmacyวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2774-0102
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
892
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnologyวารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
2465-5309
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
893
Thai Journal of Neurologyวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2228-9801
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
894
Thai Journal of Nursingวารสารพยาบาล
0125-0078
2697-5335
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
895
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practiceวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
2408-1280
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
896
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
0857-6084
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
897
Thai Journal of Operations Researchวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
2287-0210
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
898
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgeryวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
0857-4405
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
899
Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgeryวารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
0857-2321
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
900
Thai Journal of Pediatricsวารสารกุมารเวชศาสตร์
0858-0944
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
901
Thai Journal of Pharmacologyวารสารเภสัชวิทยา
0125-3832
2697-3928
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
902
Thai Journal of Pharmacy Practiceวารสารเภสัชกรรมไทย
1906-5574
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
903
Thai Journal of Physical Therapyวารสารกายภาพบำบัด
0125-4634
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
904
Thai Journal of Physicsวารสารฟิสิกส์ไทย
0857-1449
0857-1449
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
905
Thai Journal of Public Administrationวารสารรัฐประศาสนศาสตร์
0859-418X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
906
Thai Journal of Public Health and Health Sciencesวารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2672-9148
2651-1711
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
907
Thai Journal of Science and Technology
2286-7333
2630-0095
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
908
Thai Journal of Toxicologyวารสารพิษวิทยาไทย
0857-264X
2697-6307
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
909
Thai Journal Urologyวารสารยูโร
0858-6071
2651-0626
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
910
Thai JPENวารสารโภชนบำบัด
2697-4479
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
911
Thai Pharmaceutical and Health Science Journalไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1905-3460
2672-9687
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
912
Thai Red Cross Nursing Journalวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
1906-7925
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
913
Thai Rice Research Journalวารสารวิชาการข้าว
1906-0246
1906-0246
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
914
Thai Science and Technology Journalวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-4435
2651-1231
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
915
Thai Society of Agricultural Engineering Journalวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1685-408X
2651-222X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
916
Thailand and The World Economy
2630-0931
2651-0529
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
917
Thailand Concrete Association Journalวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
2350-9260
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
918
Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Healthวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
0859-5453
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
919
Thailand Statistician
1685-9057
2351-0676
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
920
THAITESOL JOURNAL
2286-8909
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
921
Thaksin University Journalวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
0859-9807
2651-0693
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
922
Thaksin University Library Journalวารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
2286-7740
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
923
Thammasat Business Law Journal
2408-1000
2672-9075
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
924
Thammasat Journalวารสารธรรมศาสตร์
0125-3670
2651-0928
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
925
Thammasat Journal of Historyวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
2408-0829
2672-9903
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
926
Thammasat Law Journalวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0857-3867
2673-091X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
927
Thammasat Medical Journalธรรมศาสตร์เวชสาร
1513-5241
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
928
Thammasat Review
0859-5747
2630-0303
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
929
Thammasat Review of Economic and Social Policy
2465-390X
2456-4167
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
930
Thammasat University Archives Bulletinจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
1906-1692
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
931
Thammasat University Hospital Journal Onlineวารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2465-4787
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
932
The Asean Journal Of Radiology
0859-144X
2672-9393
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
933
The Bangkok Medical Journal
2228-9674
2287-0237
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
934
The Clinical Academia
2465-4027
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
935
The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics
2539-5645
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
936
The Fine and Applied Arts Journalศิลปกรรมสาร
1686-5189
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
937
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journalสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0845
2651-1487
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
938
The Golden Teak : Science and Technology Journalสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-0837
2651-1576
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
939
The Jouranal of Sirindhornparidhatวารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์
1513-6736
2697-438X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
940
The Journal : Journal of the Faculty of Arts
1686-7831
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
941
The Journal of Administration Development Researchวารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
1906-456X
1906-456X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
942
The Journal of Applied Scienceวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1513-7805
2586-9663
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
943
The Journal of Behavioral Science
1906-4675
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
944
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasimaวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
0859-4562
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
945
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburiวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
1905-1859
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
946
The Journal of Burapha Universityวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
0859-2535
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
947
The Journal of Development Administrator Researchวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
1905-2219
2730-2075
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
948
The Journal Of Faculty Of Applied Artsวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1906-5949
2697-4312
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
949
The Journal of Faculty of Nursing Burapha Universityวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4338
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
950
The Journal of Industrial Technologyวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1686-9869
2697-5548
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
951
The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0811
2730-2938
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
952
The Journal of Institute of Trainer Monk Developmentวารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
2586-9841
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
953
The Journal of International Buddhist Studies College
2465-5546
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
954
The Journal of King Mongkut\’s University of Technology North Bangkokวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-684X
2465-4698
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
955
The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat Universityวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2539-7222
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
956
The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Centerวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
0857-0914
2651-169X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
957
The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Healthวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
0857-4553
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
958
The Journal of Research and Academicsวารสารวิจยวิชาการ
2672-9490
2672-9962
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
959
The Journal of Risk Management and Insurance
0859-3604
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
960
The Journal of Social Communication Innovationวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1906-6988
2586-9078
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
961
The Journal of The Royal Society of Thailandวารสารราชบัณฑิตยสภา
0125-2968
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
962
The Journal of The Royal Thai Army Nursesวารสารพยาบาลทหารบก
1513-5217
2651-2181
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
963
The Journal of the Siam Society
0304-226X
2651-1851
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
964
The Journal of the Thai Khadi Research Instituteวารสารไทยคดีศึกษา
1686-0667
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
965
The Journal of Tropical Medicine and Parasitologyวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
0125-4987
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
966
The Korean Language and Cultural Studies Journalวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา
2697-6382
2697-6579
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
967
THE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITYวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2630-0915
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
968
The Natural History Bulletin of the Siam Society
0080-9472
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
969
The New English Teacher
1905-7725
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
970
The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
2773-8787
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
971
The Office of Disease Prevention and Control 10th Journalวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
2730-194X
2774-0056
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
972
The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journalวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
0859-1083
2673-0669
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
973
The Public Health Journal of Burapha Universityวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
1905-7164
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
974
The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat Universityวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1686-4530
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
975
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
0125-1562
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
976
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Healthวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
2408-1051
2651-2270
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
977
The Thai Journal of Anesthesiologyวิสัญญีสาร
0857-1287
2697-5696
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
978
The Thai Journal of Ophthalmologyจักษุเวชสาร
0857-5118
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
979
The Thai Journal of Orthopaedic Surgryวารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
0125-7552
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
980
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
0125-4685
1905-4637
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
981
The Thai Journal of Radiological Technologyวารสารรังสีเทคนิค
0857-1422
2730-4140
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
982
The Thai Journal of Surgeryวารสารศัลยศาสตร์ไทย
0125-6068
2697-5858
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
983
The Thai Journal of Veterinary Medicine
0125-6491
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
984
The Thailand Natural History Museum Journal
1686-770X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
985
Thoughts
1513-1025
2586-906X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
986
TLA Research Journal (Thai Library Association)วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1906-0793
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
987
TNI Journal of Business Administration and Languagesวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
2672-9997
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
988
TNI Journal of Engineering and Technologyวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2672-9989
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
989
Tropical Natural History
1513-9700
2586-9892
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
990
Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluationวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
2286-9719
2651-110X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
991
Ubon Ratchathani Law Journalวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1906-1560
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
992
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journalวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2392-5957
2672-9180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
993
UBRU Journal for Public Health Researchวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2286-7228
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
994
UBU Engineering Journalวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
1906-392X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
995
Udon Thani Rajabhat University Academic Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1905-7024
2730-1885
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
996
Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2286-7139
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
997
Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2287-0083
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
998
Udonthani Hospital Medical Journalวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
0858-6632
2697-4118
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
999
UMT-Poly Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2673-0618
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1000
University of the Thai Chamber of Commerce Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2651-1541
2673-0057
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1001
UTCC International Journal of Business and Economics
1906-5582
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1002
UTCC Law Journalวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2229-1105
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1003
UTK RESEARCH JOURNALวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
1906-0874
2651-2130
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1004
Vacana: Journal of Language and Linguisticsวารสารวจนะ
2287-0903
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1005
Vajira Medical Journal: Journal of Urban medicineวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
0125-1252
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1006
Vajira Nursing Journalวชิรสารการพยาบาล
1513-2498
2651-0871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1007
Valaya Alongkorn Reviewวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
2229-0931
2408-1019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1008
Vanararnวนสาร
0943-0916
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1009
VANNAVIDASวรรณวิทัศน์
1513-9956
2672-9946
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1010
Veterinary Integrative Sciences
2629-9968
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1011
Vocational Education Central Region Journalวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
2586-8985
2730-2997
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1012
Vocational Education Innovation and Research Journalวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
2586-9302
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1013
VRU Research and Development Journal Science and Technologyวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0366
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1014
Walailak Journal of Science and Technology
1686-3933
2228-835X
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1015
Walailak Journal of Social Sciencesวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2697-6390
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1016
WARASAN PHUETTIKAMMASATวารสารพฤติกรรมศาสตร์
1686-1442
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1017
Warasan Samakhom Sanlayaphaet thua paiวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)
1686-879X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1018
Western University Research Journal of Humanities and Social Scienceวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2465-3578
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1019
Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0125-2380
2672-958X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1020
Wiwitwannasanวิวิธวรรณสาร
2630-0168
2672-9458
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1021
WMS Journal of Managementวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2286-718X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1022
YRU Journal of Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
2539-5688
2672-9873
1
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1023
เทพสตรี I-TECH
1905-6648
2673-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1024
โดมทัศน์
0125-555X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1025
จุลนิติ
1686-3720
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1026
ดุลพาห
0125-0558
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1027
รัฐสภาสาร
0125-0957
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1028
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
0125-0892
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1029
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
1906-2664
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1030
วารสารกรมบัญชีกลาง
0125-250X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1031
วารสารจิตวิทยา
0858-8627
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1032
วารสารปรัชญาและศาสนา
1905-579X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1033
วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-9204
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1034
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1906-8824
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1035
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
1905-3754
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
1036
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-9928
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568