ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

No.
Journal Name English
Journal Name Local
ISSN
E-ISSN
TCI Tier
Date for next submission
1
ABAC Journal
0858-0855
1
2
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
2351-0617
2408-2058
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
3
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2286-6590
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
4
Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2630-0834
2672-9059
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
5
Academic Journal Institute of Physical Education วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
1905-291X
2672-913X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
6
Academic Journal of Architecture วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
0857-2100
2651-1665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
7
Academic Journal of Community Public Health วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
2408-2686
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
8
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2730-2679
2730-2016
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
9
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burirum Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-7062
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
10
Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2286-6906
2651-2009
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
11
Academic Journal of MBU; Lanna Campus วารสาร มมร วิชาการล้านนา
2286-8267
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
12
Academic Journal of North Bangkok University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2286-8860
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
13
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2229-0435
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
14
Academic Journal Phranakhon Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2228-8473
2651-236X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
15
Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1686-4409
2651-1207
1
16
Academic MCU Buriram Journal วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์
2651-1150
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
17
Academic Psychiatry and Psychology Journal วารสารจิตเวชวิทยาสาร
2697-6242
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
18
Administrative Courts Journal วารสารวิชาการศาลปกครอง
1513-7996
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
19
Administrative Law Journal วารสารกฎหมายปกครอง
1513-1777
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
20
Advanced Science Journal วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
1513-9980
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
21
AEE-T Journal of Environmental Education วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
1906-8557
1906-8557
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
22
Agricultural Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
0125-0507
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
23
Agriculture and Natural Resources
2468-1458
2452-316X
1
24
Al-HIKMAH Journal วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
0859-0001
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
25
AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITY วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1905-7520
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
26
An Online Journal of Education วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
1905-4491
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
27
APHEIT International Journal
2286-9867
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
28
APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY) วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2286-9514
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
29
APHEIT JOURNAL (SCIENCE SCIENCE) วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
0858-9216
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
30
Applied Economics Journal วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
2586-9124
2586-9132
1
31
Applied Environmental Research
2287-0741
2287-075X
1
32
Applied Science and Engineering Progress
2672-9156
2673-0421
1
33
Area Based Development Research Journal วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2408-1752
1
34
Art and Architecture Journal Naresuan University วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2228-8120
2697-6560
1
35
Art and Culture Magazine ศิลปวัฒนธรรม
0125-3654
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
36
Art Pritas Journal วารสารศิลป์ปริทัศน์
2286-9565
2651-1991
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
37
ARU Research Journal Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0942
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
38
ASAIHL-Thailand Journal วารสาร สออ. ประเทศไทย
1513-0975
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
39
ASEAN Engineering Journal
2586-9159
1
40
ASEAN Journal of Education
2673-0766
2465-437X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
41
ASEAN Journal of Management & Innovation
2351-0307
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
42
ASEAN Journal of Open and Distance Learning วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
2232-0814
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
43
ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
2673-0308
2673-0863
1
44
Asia Critique เอเชียพิจาร
2351-0641
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
45
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
2586-9019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
46
ASIA PARIDARSANA เอเชียปริทัศน์
0125-3638
2673-0650
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
47
Asian Administration and Management Review
2730-3683
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
48
Asian Archives of Pathology วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
1905-9183
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
49
Asian Biomedicine
1905-7415
1875-855X
1
50
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
0125-877X
1
51
Asian Review
0857-3662
2697-4495
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
52
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2539-6293
1
53
Assumption University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2228-9526
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
54
AU Journal of Management
1686-0039
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
55
AU Journal of Technology
1513-0886
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
56
AU-GSB e-Journal
1906-3296
2773–868X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
57
Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2465-4965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
58
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
0859-6808
2651-0936
1
59
BOT BUNDIT บทบัณฑิตย์
0857-2992
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
60
BU Academic Review
1685-4322
2651-0952
1
61
BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATION วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
1513-007X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
62
Buddhachinaraj Medical Journal พุทธชินราชเวชสาร
0125-7560
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
63
BUDDHAMAGGA พุทธมัคค์
2630-0788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
64
Budget Journal วารสารการงบประมาณ
1686-2147
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
65
Buffalo Bulletin
0125-6726
2539-5696
1
66
Built Environment Inquiry วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
2651-1177
2651-1185
1
67
Bulletin De L\’ Association Tha?landaise Des Professeurs de Fran?ais วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ
0857-0604
2697-3847
1
68
Bulletin of the Department of Medical Sciences วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0125-684X
2697-4525
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
69
Burapha Arts Journal วารสารศิลปกรรมบูรพา
0859-8800
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
70
Burapha Journal of Business Management วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2286-8399
2730-230X
1
71
Burapha Journal of Medicine บูรพาเวชสาร
2350-9996
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
72
Burapha Journal of Political Economy วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
2287-0660
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
73
Burapha Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2351-0781
1
74
Business Administration and Economics Review เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
1686-5731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
75
Business Review Journal วารสารธุรกิจปริทัศน์
1905-713X
2651-2351
1
76
Chalermkanchana Academic Journal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
2392-5655
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
77
Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journal วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1906-9839
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
78
Chandrakasem Rajabhat University Journal วารสารจันทรเกษมสาร
0858-0006
2651-1975
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
79
Chiang Mai Dental Journal เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
0857-6920
2697-4576
1
80
Chiang Mai Journal of Science
0125-2526
2465-3845
1
81
Chiang Mai Medical Journal เชียงใหม่เวชสาร
0125-5983
2651-2025
1
82
Chiang Mai University Journal of Economics วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0859-8479
2651-0979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
83
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1685-1994
2465-4337
1
84
Chiang Mai University Library Journal วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0858-2602
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
85
Chiangrai Medical Journal เชียงรายเวชสาร
1906-649X
2697-3952
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
86
Chinese Journal of Social Science and Management
2586-8535
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
87
Chinese Studies Journal วารสารจีนศึกษา
1905-1972
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
88
Chonburi Hospital Journal วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
0125-6882
2673-0081
1
89
Chophayom Journal วารสารช่อพะยอม
1513-5462
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
90
Christian University Journal วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1685-1412
2673-0324
1
91
Chulalongkorn Business Review จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
0125-6564
2673-0677
1
92
Chulalongkorn Educational Review
0858-7574
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
93
Chulalongkorn Law Journal วารสารกฎหมาย
0125-3093
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
94
Chulalongkorn Medical Journal
2651-2343
2673-060X
1
95
Chulalongkorn University Dental Journal วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0215-2534
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
96
CMU Journal of Education ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2586-9043
2586-825X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
97
CMU Journal of Law and Social Sciences
2672-9245
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
98
College of Asian Scholar Journal วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2392-5787
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
99
Communication and Media in Asia Pacific
2697-4428
2630-0621
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
100
Community Health Development Quarterly Khon Kaen University วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2287-0075
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
101
Constitutional Court Journal วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1513-1246
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
102
CRMA Journal วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2350-9600
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
103
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2392-5698
2673-0022
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
104
CRRU Journal of Communication วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2697-5955
2697-5963
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
105
CUAST Journal วารสารวิชาการ ปขมท.
1686-7777
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
106
Current Applied Science and Technology
2586-9396
1
107
Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology ดำรงวิชาการ
1686-4395
1
108
Development Economic Review วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
2697-6536
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
109
Dhammadhara Journal of Buddhist Studies วารสารธรรมธารา
2408-1892
2651-2262
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
110
Dhammathas Academic Journal วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
1513-5845
2697-6676
1
111
DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1905-4165
2697-3898
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
112
Dhurakij Pundit Communication Arts Journal วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
1685-5477
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
113
Dhurakij Pundit Law Journal วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
1513-8089
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
114
Disease Control Journal วารสารควบคุมโรค
2651-1649
1
115
DRURDI Research for Community Service Journals วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
2465-4051
2697-3944
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
116
Dusit Thani College Journal วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
1906-070X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
117
EAU Heritage Journal Science and Technology วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2286-6175
2651-1738
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
118
EAU Heritage Journal Social Science and Humanity วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2286-6183
2651-172X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
119
Economics and Business Administration Journal Thaksin University วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-2421
2651-1592
1
120
Economics and Public Policy Journal วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1906-8522
2630-0028
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
121
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
2286-9131
1
122
ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
1685-9545
1
123
Education and Communication Technology Journal = ECT Journal วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1686-5375
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
124
Educational Journal of Thailand
1905-9663
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
125
Educational Management and Innovation Journal วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
2630-0354
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
126
Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
2287-2287
1
127
Engineering and Applied Science Research
2539-6161
2539-6218
1
128
Engineering Journal
0125-8281
1
129
Engineering Journal Chiang Mai University วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-2178
2672-9695
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
130
Engineering Journal of Research and Development วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
2730-1761
2730-2733
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
131
Engineering Journal of Siam University วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-4652
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
132
Engineering Transactions
0859-9238
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
133
Environment and Natural Resources Journal
1686-5456
2408-2384
1
134
Environmental Health Journal วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
0857-0965
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
135
Environmental Journal วารสารสิ่งแวดล้อม
0859-3868
2586-9248
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
136
EnvironmentAsia
1906-1714
1
137
Executive Journal วารสารนักบริหาร
2651-0960
1
138
Eye South East Asia
2586-8349
2697-4398
1
139
Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2465-4426
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
140
Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1685-2613
2673-0413
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
141
Farm Engineering and Automation Technology Journal วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
2408-0985
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
142
FEU Academic Review วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
2651-107X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
143
Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-9866
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
144
Food and Applied Bioscience Journal
2286-8615
2286-8615
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
145
Ganesha Journal วารสารพิฆเนศวร์สาร
1686-7467
2651-141X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
146
Genomics and Genetics
2465-5198
2465-5198
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
147
GMSARN International Journal
1905-9094
1
148
Governance Journal วารสารการบริหารปกครอง
2697-4029
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
149
Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2350-9546
2697-4274
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
150
Graduate Law Journal วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
1906-2850
2673-0642
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
151
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1905-7679
2651-2386
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
152
Graduate School Journal, Surindra Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-9949
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
153
Hatyai Academic Journal วารสารหาดใหญ่วิชาการ
1686-1868
2651-1614
1
154
HCU Journal วารสาร มฉก.วิชาการ
0859-9343
2651-1398
1
155
Health Science Clinical Research วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27301737-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
156
HRD Journal
1906-9308
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
157
HRi : Journal of HR intelligence
2673-057X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
158
Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon หัวหินสุขใจไกลกังวล
2465-4809
2465-4809
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
159
Huachiew Chalermprakiet law journal วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-6965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
160
Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2408-266X
2651-2483
1
161
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY
2651-1762
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
162
Human Resource and Organization Development Journal วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1906-7321
1
163
Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2630-0970
2651-155X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
164
Humanities and Social Sciences มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
0125-5061
2697-5688
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
165
Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2408-1256
2465-5392
1
166
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2229-0141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
167
Humanities and Social Sciences Review มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
2350-9392
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
168
Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2286-7457
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
169
Humanities, Arts and Social Sciences Studies
2586-8594
2630-0079
1
170
Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2228-8244
2697-391X
1
171
HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
2586-9450
2697-4290
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
172
Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1906-5337
2672-9539
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
173
INFORMATION อินฟอร์เมชั่น
0859-015X
2697-4827
1
174
Information Technology Journal วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1685-8573
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
175
Institute of Culture and Arts Journal วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1906-2044
1
176
Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
2465-5171
2672-944X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
177
Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2350-983X
2651-2041
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
178
Interdisciplinary Research Review
2697-522X
2697-536X
1
179
INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
2630-0478
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
180
INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ) วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
2228-8007
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
181
Interdisciplinary Studies Journal วารสารสหศาสตร์
1513-8429
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
182
International Journal of Agricultural Technology
2630-0613
2630-0192
1
183
International Journal of Agricultural Travel and Tourism
1906-8700
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
184
International Journal of Applied Biomedical Engineering
1906-4063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
185
International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
2229-0338
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
186
International Journal of Asian Tourism Management
1906-8654
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
187
International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology
2228-9135
2228-9194
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
188
International Journal of Child Development and Mental Health
2286-7481
2586-887X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
189
International Journal of Crime, Law and Social Issues
2730-3691
1
190
International Journal of Development Administration Research
2730-3063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
191
International Journal of Management, Business, and Economics
2408-1914
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
192
International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
2730-3306
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
193
International Journal of Public Health and Health Sciences
2673-0200
2673-0251
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
194
International Journal of Science and Innovative Technology
2630-0532
1
195
International Journal of the Computer, The Internet and Management
0858-7027
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
196
International Scientific Journal of Engineering and Technology
2586-8527
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
197
International Thai Tourism Journal วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
2286-9018
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
198
Interprofessional Journal of Health Sciences
2672-9628
2672-9423
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
199
Inthaninthaksin Journal อินทนิลทักษิณสาร
2672-9652
2672-9660
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
200
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
1905-0852
1
201
Japanese Studies Journal วารสารญี่ปุ่นศึกษา
0125-6416
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
202
JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2586-9086
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
203
Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
2586-9884
2730-2636
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
204
Journal for Social Sciences Research วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2228-8287
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
205
Journal of Accountancy and Management วารสารการบัญชีและการจัดการ
1906-7933
2730-3276
1
206
Journal of Accounting Profession วารสารวิชาชีพบัญชี
1686-8293
1
207
Journal of Administration and Social Science Review วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2730-3187
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
208
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
2229-1598
2697-4460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
209
Journal of Agricultural Production วารสารผลิตกรรมการเกษตร
2651-2475
1
210
Journal of Agricultural Research and Extension วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
0125-8850
2630-0206
1
211
Journal of Agriculture วารสารเกษตร
0857-0841
2630-029X
1
212
Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2539-6749
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
213
JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC) วารสารมานุษยวิทยา
2630-001X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
214
Journal of Applied Animal Science
1906-2257
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
215
Journal of Applied Statistics and Information Technology วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2465-4949
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
216
Journal of Architectural/Planning Research and Studies วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
1905-2022
1
217
Journal of Architecture, Design and Construction วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
2673-0332
2673-0340
1
218
Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2408-0993
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
219
Journal of Arts Management วารสารศิลปการจัดการ
2630-0427
1
220
Journal of Associated Medical Sciences
2539-6056
1
221
Journal of Ayutthaya Studies Institute วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
2229-1644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
222
Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute วารสารสถาบันบำราศนราดูร
2673-0375
1
223
Journal of Behavioral Science for Development วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2228-9453
2651-2319
1
224
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
0857-7927
1
225
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1906-6813
2730-2342
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
226
Journal of BSRU-Research and Development Institute วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2465-4523
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
227
Journal of Buddhist Education and Research
2586-9434
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
228
Journal of Buddhist Philosophy Evolved วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์
2730-2644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
229
Journal of Buddhist Studies วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
1905-534X
2697-3995
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
230
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-8325
2651-219X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
231
Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์
2465-3683
2730-3098
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
232
Journal of Buddhistic Sociology วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
2697-5130
2697-5254
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
233
Journal of Business Administration วารสารบริหารธุรกิจ
0125-233X
1
234
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2586-9906
2586-9914
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
235
Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2287-0717
2673-0529
1
236
Journal of Business, Economics and Communications วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
2672-9091
2408-2112
1
237
Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1686-8579
2673-0464
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
238
Journal of Chulabhorn Royal Academy วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2697-5203
1
239
Journal of Communication and Innovation NIDA วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
2392-5566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
240
Journal of Communication and Management NIDA วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
2465-3756
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
241
Journal of Communication Arts วารสารนิเทศศาสตร์
0857-085X
2673-0146
1
242
Journal of Communication Arts of STOU วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
1906-6996
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
243
Journal of Communication Arts Review นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
0858-6160
2408-2023
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
244
Journal of Community Development and Life Quality วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
2630-0443
2630-0451
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
245
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1905-7121
2539-5521
1
246
Journal of Council of Community Public Health วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
2730-1729
2697-5653
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
247
Journal of Criminology and Forensic Science วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
2408-2430
2673-0588
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
248
Journal of Cultural Approach วารสารกระแสวัฒนธรรม
1513-4458
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
249
Journal of Current Science and Technology
2630-0583
2630-0656
1
250
Journal of Curriculum and Instruction วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
1906-5906
2697-472X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
251
Journal of Demography วารสารประชากรศาสตร์
0857-2143
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
252
JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH วารสารวิจัยธรรมศึกษา
2730-1753
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
253
Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
1905-825X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
254
Journal of Earth Science, Astronomy and Space วารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
2673-0480
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
255
Journal of East Asian and ASEAN Studies วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
1686-378X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
256
Journal of Economics and Management Strategy วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
2350-9864
2586-9744
1
257
Journal of Education วารสารศึกษาศาสตร์
0125-3212
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
258
Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-3443
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
259
Journal of Education Administration and Supervision วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
1906-4950
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
260
Journal of Education and Social Development วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
1905-2693
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
261
Journal of Education Khon Kaen University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-1511
2673-0847
1
262
Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research) วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1905-9574
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
263
Journal of Education Measurement วารสารการวัดผลการศึกษา
0125-3778
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
264
Journal of Education Naresuan University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-5127
2586-9345
1
265
Journal of Education Prince of Songkla University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0857-1791
1
266
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1685-2699
2630-0125
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
267
Journal of Education Studies วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-8835
2651-2017
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
268
Journal of Education Thaksin University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
269
Journal of Education, Mahasarakham University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1905-9922
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
270
Journal of Education, Silpakorn University วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1686-3089
2672-9571
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
271
JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2286-8003
2690-4320
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
272
Journal of Educational Administration Khon Kaen University วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1686-6916
2673-0804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
273
Journal of Educational Administration, Silpakorn University วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1906-8255
2697-4541
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
274
Journal of Educational Innovation and Research วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย
2730-1672
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
275
Journal of Educational Measurement Mahasarakham University วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0858-5520
2651-1444
1
276
Journal of Educational Research วารสารวิจัยทางการศึกษา
1905-5536
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
277
Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2392-5507
2673-0030
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
278
Journal of Educational Studies ครุศาสตร์สาร
1906-117X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
279
Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2630-0052
2630-0109
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
280
Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2392-5701
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
281
Journal of Energy Research วารสารวิจัยพลังงาน
1686-3437
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
282
Journal of Engineering, RMUTT วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
2730-2148
2697-4339
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
283
Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5477
2351-0935
1
284
Journal of Environmental Management วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
1906-5485
2465-4434
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
285
Journal of European Studies วารสารยุโรปศึกษา
0858-7795
2673-0790
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
286
Journal of Exercise and Sport Science วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
0859-6633
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
287
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2351-0943
2586-8969
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
288
Journal of Faculty of Physical Education วารสารคณะพลศึกษา
1513-3613
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
289
Journal of Federationof Accounting Professions วารสารสภาวิชาชีพบัญชี
2672-9776
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
290
Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-6023
2730-2245
1
291
Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2408-2317
1
292
Journal of Fine Arts วารสารศิลป์ พีระศรี
2392-5884
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
293
Journal of Fine Arts Research and Applied Arts วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
2351-0285
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
294
Journal of Fine Arts, Chiang Mai University วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1906-0572
2651-1428
1
295
Journal of Fisheries and Environment
2630-0702
2630-0826
1
296
Journal of Fisheries Technology Research วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
1905-7393
2730-146X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
297
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
2629-9992
2630-0311
1
298
Journal of Food Technology, Siam University วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
1686-3070
2651-1169
1
299
Journal of Gerontology and Geriatric Medicine วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1513-4695
2697-4509
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
300
Journal of Global Business Review
1686-7165
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
301
Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
2539-6757
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
302
Journal of Graduate Research วารสารบัณฑิตวิจัย
2229-2756
2651-1401
1
303
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2286-9301
2673-0596
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
304
Journal of Graduate Saket Review วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
2630-0648
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
305
Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
1685-2354
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
306
Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1686-0632
2697-3885
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
307
Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1905-5811
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
308
Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2651-1363
2651-1371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
309
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2229-2683
2408-1418
1
310
Journal of Graduate Studies Review วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
1905-1603
2697-4215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
311
Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
2408-2457
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
312
Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1905-9647
1
313
Journal of health and health management วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
2408-1396
2730-2512
1
314
Journal of Health Research
0857-4421
2586-940X
1
315
Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2408-1531
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
316
journal of health research and innovation วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
2651-1312
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
317
Journal of Health Science วารสารวิชาการสาธารณสุข
0858-4923
2730-4159
1
318
Journal of Health Science and Alternative Medicine
2673-0294
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
319
Journal of Health Science and Community Public Health วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
2651-1193
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
320
Journal of Health Science and Medical Research
2586-9981
2630-0559
1
321
Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2673-0723
2697-5246
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
322
Journal of Health Science Research วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1906-0319
1
323
Journal of Health Science, Thaksin University วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2697-5807
1
324
Journal of Health Sciences Scholarship วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
1906-1919
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
325
Journal of Health Systems Research วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
2672-9415
1
326
Journal of Health, Physical Education and Recreation วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
0125-2674
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
327
Journal of Hematology and Transfusion Medicine วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
0858-2025
1
328
Journal of History วารสารประวัติศาสตร์
0125-1902
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
329
Journal of Home Economics วารสารคหเศรษฐศาสตร์
0857-1384
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
330
Journal of Human Rights and Peace Studies สิทธิและสันติศึกษา
2465-4183
2697-3804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
331
Journal of Human Sciences มนุษยศาสตร์สาร
1513-461X
2630-0370
1
332
Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) มนุษยสังคมสาร (มสส.)
2673-0243
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
333
Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1905-1212
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
334
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0859-5992
2672-9733
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
335
Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2651-2459
2651-2467
1
336
Journal of Humanities and Social Sciences Review วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0859-869X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
337
Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1906-1048
2672-9237
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
338
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2672-9202
1
339
Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2286-9395
2697-441X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
340
Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2408-2473
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
341
Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2630-0516
2773-8507
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
342
Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2350-9317
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
343
Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1906-1102
2673-0073
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
344
Journal of Humanities Naresuan University วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-445X
2672-9547
1
345
Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-551X
2672-9849
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
346
Journal of Industrial Education วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1685-3954
2651-0596
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
347
Journal of Industrial Education วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
1905-9450
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
348
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2651-1282
2651-1290
1
349
Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ
0857-0744
2730-2415
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
350
Journal of Information วารสารสารสนเทศ
1513-7015
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
351
Journal of Information and Learning
2697-6587
2730-2202
1
352
Journal of Information Science วารสารสารสนเทศศาสตร์
2228-8457
1
353
Journal of Information Science and Technology วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1906-9553
2651-1053
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
354
Journal of Information Systems for Business วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
2465-4264
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
355
Journal of Information Technology Management and Innovation วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2539-5866
2615-2424
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
356
Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2465-4477
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
357
Journal of Integrated Sciences วารสารสหวิทยาการ
1685-2494
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
358
Journal of International Buddhist Studies
1906-6244
2586-9620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
359
Journal of International Studies วารสารวิเทศศึกษา
2228-8864
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
360
Journal of Isan Studies วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0125-8095
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
361
Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1686-0780
2697-3979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
362
Journal of Journalism วารสารศาสตร์
0125-8192
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
363
Journal of Kanchanaburi Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2286-7589
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
364
Journal of Kasetsart Veterinarians วารสารสัตวแพทย์
0125-5169
2697-4800
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
365
Journal of Language and Culture วารสารภาษาและวัฒนธรรม
0125-6424
2697-4606
1
366
Journal of Language and Linguistics ภาษาและภาษาศาสตร์
0857-1406
2672-9881
1
367
Journal of Language, Religion and Culture วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2586-808X
2697-5637
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
368
Journal of lawasri วารสารลวะศรี
2586-8705
2730-3748
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
369
Journal of Learning Innovations Walailak University วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2408-2481
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
370
Journal of Letters วารสารอักษรศาสตร์
0125-4820
2586-9736
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
371
Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
2586-9825
2730-1982
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
372
Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart University วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2350-9627
2697-3766
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
373
Journal of Liberal Arts and Service Industry วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
2586-9612
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
374
Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-7208
2651-1126
1
375
Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1686-5596
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
376
Journal of Liberal Arts, Maejo University วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2773-9449
1
377
Journal of Liberal Arts, Rangsit University วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-4563
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
378
Journal of Liberal Arts, Thammasat University วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-9131
2672-9814
1
379
Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University วารสารบรรณศาสตร์ มศว
0125-2836
2651-0707
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
380
Journal of Local Governance and Innovation วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
2673-0839
2673-0405
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
381
Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2408-2740
2651-1622
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
382
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine สัตวแพทย์มหานครสาร
1905-7571
1
383
Journal of Man and Society มนุษย์กับสังคม
2286-6779
2697-4851
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
384
Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2351-065X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
385
Journal of Management and Marketing วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2351-0579
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
386
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-2397
2697-4223
1
387
Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2392-5817
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
388
Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2586-8691
2730-1877
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
389
Journal of Management Science Review วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
1513-1149
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
390
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2228-8031
2697-5300
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
391
Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2286-6809
2651-1819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
392
Journal of Management Sciences วารสารวิทยาการจัดการ
0125-8362
2651-1746
1
393
Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5523
2730-1923
1
394
Journal of Mass Communication วารสารการสื่อสารมวลชน
1906-2591
2673-0545
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
395
Journal of Mass Communication Technology, RMUTP วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
2539-5963
2586-8357
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
396
Journal of Materials Science and Applied Energy
2286-7201
2651-0898
1
397
Journal of mbu lnc ปัญญา
0859-3574
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
398
Journal of MCU Buddhapanya Review วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
2465-5503
2630-0524
1
399
Journal of MCU Buddhist Review วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
2586-8144
2730-339X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
400
Journal of MCU Humanities Review วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
2586-9817
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
401
Journal of MCU Nakhondhat วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
2586-923X
2630-0362
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
402
Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
2539-5777
2651-0820
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
403
Journal of MCU Peace studies วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
2287-0962
2539-6765
1
404
Journal of MCU Philosophy Review วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์
2651-0502
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
405
Journal of MCU Social Development วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
2539-5718
2651-1215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
406
Journal of MCU Social Science Review วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2287-0121
2673-0782
1
407
JOURNAL OF MCU UBON REVIEW วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
2539-5726
2697-4150
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
408
Journal of Medical Technology and Physical Therapy วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
0857-6653
1
409
Journal of Medicine and Health Sciences วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2651-1886
2651-2084
1
410
Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2673-0383
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
411
Journal of Mekong Societies วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
1686-6541
2287-0040
1
412
Journal of Mental Health of Thailand วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
0859-497X
1
413
Journal of Metals, Materials and Minerals
0857-6149
2630-0508
1
414
Journal of Modern Learning Development
2673-074X
2697-455X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
415
Journal of Modern Management Science วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
2408-2619
2673-0367
1
416
Journal of Moral and Virtue วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
2286-7856
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
417
Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
2651-1142
2672-9938
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
418
Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2697-6471
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
419
Journal of Multidisciplinary in Social Science
2673-0235
1
420
Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1056
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
421
JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
0858-3560
2697-4207
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
422
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์
1906-9685
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
423
Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
0859-4880
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
424
Journal of Nursing and Education วารสารการพยาบาลและการศึกษา
1906-1773
1
425
Journal of Nursing and Health Care วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
2351-0358
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
426
Journal of Nursing and Health Sciences วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
2697-5912
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
427
Journal of Nursing Division วารสารกองการพยาบาล
0125-7242
2673-0316
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
428
Journal of Nursing Science and Health วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
0125-7021
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
429
Journal of Nursing Science Christian University of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2408-0934
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
430
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-1231
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
431
Journal of Nursing Siam University วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-5454
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
432
Journal of Nutrition Association of Thailand วารสารโภชนาการ
2586-8772
2630-0060
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
433
Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2586-8462
2697-4487
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
434
Journal of People and Society in Local Culture
2228-8899
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
435
Journal of Philosophical Vision วารสารปรัชญาปริทรรศน์
1513-6620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
436
JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
0858-110X
2651-0944
1
437
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
0857-5754
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
438
Journal of Political Science รัฐศาสตร์สาร
0125-135X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
439
journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3551
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
440
Journal of Politics and Governance วารสารการเมืองการปกครอง
2228-8562
2697-3790
1
441
Journal of Politics, Administration and Law วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
1906-506X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
442
Journal of Population and Social Studies
2465-4418
1
443
Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2630-046X
2697-5297
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
444
Journal of Preventive Medicine Association of Thailand วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2229-0737
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
445
Journal of Primary Care and Family Medicine วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
2651-0553
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
446
Journal of Professional Routine to Research วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
2392-5671
2392-568X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
447
Journal of Project in Computer Science and Information Technology วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2586-9957
2651-2432
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
448
Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
1905-565X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
449
Journal of Psychology Kasem Bundit University วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2286-6663
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
450
Journal of Public Administration วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3055
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
451
Journal of Public Administration and Politics วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
2651-1436
2651-1460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
452
Journal of Public and Private Management วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
0854-9849
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
453
Journal of Public Health วารสารสาธารณสุขศาสตร์
0125-1678
1
454
Journal of Public Health and Development วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
2673-0774
2651-1258
1
455
Journal of Public Health Nursing วารสารพยาบาลสาธารณสุข
0857-5371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
456
Journal of Public Relations and Advertising วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
1906-2230
2673-009X
1
457
Journal of Rajanagarindra วารสารราชนครินทร์
0859-9424
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
458
Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
2465-4094
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
459
Journal of Rangsit University : Teaching and Learning วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1905-7881
2651-1584
1
460
Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1686-6959
2697-388X
1
461
Journal of Rattana Bundit University วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1906-2192
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
462
Journal of Religion and Culture วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
1905-8144
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
463
Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
1513-4261
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
464
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
2586-8764
2630-0036
1
465
JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY FOR COMMUNITY วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
2630-0273
2773-8639
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
466
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
2229-2152
2697-424X
1
467
Journal of Research and Curriculum Development วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2229-2365
1
468
Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-1641
2672-9865
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
469
Journal of Research and Development in Special Education วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
2408-2651
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
470
Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2697-4681
2697-469X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
471
Journal of Research Methodology วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
0857-2933
1
472
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
2651-074X
1
473
Journal of Roi Et Rajabhat University วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1905-6036
2673-0731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
474
Journal of Roi Kaensarn Academi
2697-5033
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
475
Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
2651-1266
2697-5998
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
476
Journal of Safety and Health วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
1905-8160
1
477
Journal of Sakon Nakhon Hospital วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
0859-7251
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
478
Journal of Science and Science Education วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
2586-9256
2697-410X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
479
Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-4713
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
480
Journal of Science and Technology Kasetsart University วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-6558
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
481
Journal of Science and Technology Mahasarakham University วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-9664
2586-9795
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
482
Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1685-7941
2697-4142
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
483
Journal of Science Ladkrabang วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
0857-9512
2539-7257
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
484
Journal of Science, Technology, and Humanities
1685-6600
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
485
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
486
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T) วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
1685-2923
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
487
Journal of Selaphum Academic วารสารเสลภูมิวิชาการ
2630-0842
2673-0928
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
488
Journal of Sinology วารสารจีนวิทยา
1905-9582
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
489
Journal of Social Academic วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
1906-2508
2697-5831
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
490
Journal of Social Development วารสารพัฒนาสังคม
0859-2667
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
491
Journal of Social Research วารสารวิจัยสังคม
0857-9180
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
492
Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
2651-1630
2672-9040
1
493
Journal of Social Science and Cultural วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
2697-6269
2730-1362
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
494
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2586-9493
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
495
Journal of Social Sciences วารสารสังคมศาสตร์
0125-0590
1
496
Journal of Social Sciences and Humanities วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0125-2860
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
497
Journal of Social Sciences Naresuan University วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-9192
2697-4657
1
498
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
499
Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-4138
2672-9563
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
500
Journal of Social Synergy วารสารสังคมภิวัฒน์
1906-8980
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
501
Journal of Social Work วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0857-3166
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
502
Journal of Sociology and Anthropology วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
0125-7536
2651-057X
1
503
Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1905-8586
2697-651X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
504
Journal of Southeast Asian Medical Research
2586-8241
2697-5424
1
505
Journal of Southern Technology วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
1906-0807
2539-7281
1
506
Journal of Sports Science and Health วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1513-7430
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
507
Journal of Sports Science and Technology วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1513-7201
2672-927X
1
508
Journal of Srilanchang Review วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
2350-9406
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
509
Journal of Srinakharinwirot Research and Development วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
0857-5290
1
510
Journal of Srinakharinwirot University วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1686-9311
1
511
Journal of Srithanya Hospital วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
0858-6101
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
512
Journal of Srivanalai Vijai วารสารศรีวนาลัยวิจัย
2229-2268
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
513
Journal of Studies in the English Language
2651-1347
2672-989X
1
514
Journal of Supply Chain Management: Research and Practice
1905-9566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
515
Journal of Sustainable Energy and Environment
1906-4918
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
516
Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2539-5939
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
517
Journal of Technical Education Development วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
0857-5452
2651-2238
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
518
Journal of Thai Association of Radiation Oncology
2730-177X
1
519
Journal of Thai Hospitality and Tourism วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
1905-6303
1
520
Journal of Thai Justice System วารสารกระบวนการยุติธรรม
1906-3253
2697-4037
1
521
Journal of Thai Language and Literature วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
0857-037X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
522
Journal of Thai Ombudsman วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1685-3865
2651-2394
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
523
Journal of Thai Stroke Society
2697-4266
2673-0227
1
524
Journal of Thai Studies วารสารไทยศึกษา
1686-7459
1
525
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1685-991X
2730-2652
1
526
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council วารสารสภาการพยาบาล
1513-1262
1
527
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
1686-9184
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
528
Journal of the Association of Researchers วารสารสมาคมนักวิจัย
0859-2330
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
529
Journal of the Dental Association of Thailand วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
2730-4264
2730-4280
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
530
Journal of the Department of Medical Services วารสารกรมการแพทย์
0125-1643
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
531
Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut\’s Institute of Technology Ladkrabang วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
2673-0456
1
532
Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-2038
2672-9709
1
533
Journal of the International Association of Buddhist Universities
1906-8190
2697-5056
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
534
Journal of the Medical Association of Thailand
0125-2208
2408-1981
1
535
Journal of the Medical Technologist Association of Thailand วารสารเทคนิคการแพทย์
0125-2682
1
536
Journal of the National Research Council of Thailand วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
537
Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
0858-8899
2651-2033
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
538
Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
1905-4084
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
539
Journal of the Police Nurses วารสารพยาบาลตำรวจ
1906-652X
2672-961X
1
540
Journal of the Psychiatric Association of Thailand วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
2697-4621
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
541
Journal of the Thai Medical Informatics Association วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
2465-3616
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
542
Journal of The Way Human Society วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
2287-0482
2287-0482
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
543
Journal of Thithat Watthanatham ทีทัศน์วัฒนธรรม
1513-7376
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
544
Journal of Thonburi University (Science and Technology) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2586-9965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
545
Journal of Traditional Thai Medical Research วารสารหมอยาไทยวิจัย
2286-9999
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
546
Journal of Tropical Forest Research
2586-8926
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
547
Journal of Urban Culture Research
2228-8279
2408-1213
1
548
Journal of Vocational and Technical Education วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2229-1806
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
549
Journal of Vocational Institute of Agriculture วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
2586-8454
2697-620X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
550
Journal of Vongchavalitkul University วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2672-9911
2697-5181
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
551
Journal of Wildlife in Thailand วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
0858-396X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
552
Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ
2730-2970
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
553
Journal of Yala Rajabhat University วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1905-2383
2651-0863
1
554
Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2228-8376
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
555
jsn Journal วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
2229-1997
2586-937X
1
556
Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-3016
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
557
Kasem Bundit Engineering Journal วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
2286-668X
2630-0346
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
558
KASEM BUNDIT JOURNAL วารสารเกษมบัณฑิต
1513-5667
2672-9954
1
559
Kasetsart Applied Business Journal วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1906-0254
2539-6250
1
560
Kasetsart Educational Review วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
0125-6203
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
561
Kasetsart Engineering Journal วิศวกรรมสาร มก.
0857-4154
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
562
Kasetsart Journal of Social Sciences
2452-3151
1
563
Kasetsart University Political Science Review Journal วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-7244
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
564
Khon Kaen Agriculture Journal แก่นเกษตร
0125-0485
1
565
Khon Kaen University Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0859-9254
1
566
King Mongkut\’s Agricultural Journal วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
0857-0108
2651-2203
1
567
King Prajadhipok\’s Institute Journal วารสารสถาบันพระปกเกล้า
1685-9855
2730-3896
1
568
KKBS Journal of Business Administration and Accountancy วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539-6110
2651-2211
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
569
KKU International Journal of Humanities and Social Sciences วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9767
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
570
KKU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-1137
2651-1770
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
571
KKU Journal of Medicine วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-454X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
572
KKU Research Journal (Graduate Studies) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
2672-9636
1
573
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies) วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
1685-2532
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
574
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2672-9644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
575
KKU Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2586-9531
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
576
KKU Veterinary Journal วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
0858-2297
2672-9466
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
577
KMUTT Research and Development Journal วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
0125-278X
1
578
Koch Cha Sarn Journal of Science วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
1686-4522
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
579
KU Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
0125-7730
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
580
Kuakarun Journal of Nursing วารสารเกื้อการุณย์
0858-3080
2730-1370
1
581
Ladkrabang Engineering Journal วิศวสารลาดกระบัง
0125-1724
2730-3888
1
582
Lampang Medical Journal ลำปางเวชสาร
0125-4235
2697-4797
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
583
Lampang Rajabhat University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2286-8658
2672-9598
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
584
LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL วารสารสาธารณสุขล้านนา
1686-7076
2672-930X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
585
Law and Local Society Journal วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
2586-8802
2651-2157
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
586
Law Journal, Thaksin University วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2697-5645
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
587
Lawarath Social e-Journal
2697-5211
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
588
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
2630-0672
2672-9431
1
589
Liberal Arts Review ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
1905-2863
1905-2863
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
590
Local Administration Journal วารสารการบริหารท้องถิ่น
1906-103X
2730-1834
1
591
Local Development Journal วารสารการพัฒนาท้องถิ่น
1905-3630
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
592
Mae Fah Luang University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1906-7739
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
593
Maejo International Journal of Science and Technology
1905-7873
1
594
Mahachula Academic Journal วารสารมหาจุฬาวิชาการ
2408-1078
2651-2440
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
595
Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1685-4063
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
596
Mahasarakham Hospital Journal วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
1686-4417
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
597
Mahasarakham International Journal of Engineering Technology วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2408-1957
2408-1566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
598
Mahidol Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
0125-5614
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
599
Mahidol R2R e-Journal
2392-5515
2392-5515
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
600
Mangrai Saan Journal มังรายสาร
2672-9113
2673-0170
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
601
MANUSYA: Journal of Humanities
0859-9920
2673-0103
1
602
Manutsat Paritat : Journal of Humanities วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
0125-2650
2730-2520
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
603
Manutsayasat Wichakan วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
0859-3485
2673-0502
1
604
Maritime Technology and Research
2651-205X
1
605
Mathematical Journal by the Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The King วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0858-4788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
606
MBA-KKU Journal วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-3180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
607
MBU Education Journal ศึกษาศาสตร์ มมร
2408-199X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
608
Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
0857-2895
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
609
Mekong Chi Mun Art and Culture Journal วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
2408-1639
2697-3987
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
610
Mekong-Salween Civilization Studies Journal วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
1906-7682
2651-2114
1
611
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2286-6477
2465-4213
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
612
Modern Management Journal วารสารการจัดการสมัยใหม่
1686-7319
2630-0664
1
613
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
0147-5207
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
614
Muang Boran Journal วารสารเมืองโบราณ
0125-426X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
615
MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2651-1916
2651-1924
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
616
Music and Performing Arts Journal วารสารดนตรีและการแสดง
2465-356X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
617
MUT Journal of Business Administration วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
0859-9750
2697-4347
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
618
NACC Journal วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
1906-2087
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
619
NAJUA: Architecture, Design and Built Environment หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
2697-4630
2697-4665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
620
NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
1686-1841
2697-3901
1
621
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
2672-9016
2651-2416
1
622
Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
2350-9953
2672-9830
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
623
Naresuan Phayao Journal วารสารนเรศวรพะเยา
1906-2141
2697-4401
1
624
Naresuan University Engineering Journal วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-615X
2651-1568
1
625
Naresuan University Journal: Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-7418
2539-553X
1
626
Naresuan University Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1906-425X
2465-3829
1
627
Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1906-8735
2651-1223
1
628
National Defence Studies Institute Journal วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1906-7836
2651-1525
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
629
NBTC Journal วารสารวิชาการ กสทช.
2586-9272
2651-0634
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
630
NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-7267
2697-3731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
631
NIDA Business Journal วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
1905-6826
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
632
NIDA Case Research Journal
1906-3865
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
633
NIDA Development Journal วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
0125-3689
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
634
NIDA Journal of Language and Communication วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
1513-4164
2651-1983
1
635
Nimit Mai Review
2730-3950
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
636
NKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
2408-1671
2651-0677
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
637
NKRAFA Journal of Science and Technology วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ
2651-1134
2651-1002
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
638
North-Eastern Thai Journal of Neuroscience วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1905-6729
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
639
NRRU Community Research Journal วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2286-9581
2697-4703
1
640
NU. International Journal of Science
1686-5561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
641
Nursing Journal พยาบาลสาร
0125-5118
1
642
Nursing Journal of the Ministry of Public Health วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
0857-3743
2673-0693
1
643
Nursing Public Health and Education Journal วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
0859-3949
2651-1908
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
644
Nursing Science Journal of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์
0125-8885
2651-1959
1
645
Outbreak, Surveillance, Investigation and Response
2651-1061
1
646
Pa~n~na Panithan Journal วารสารปัญญาปณิธาน
2672-9679
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
647
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1906-8107
2586-8373
1
648
Panidhana : Journal of Philosophy and Religion ปณิธาน
1905-6788
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
649
Panyapiwat Journal วารสารปัญญาภิวัฒน์
2651-1088
1
650
Parichart Journal วารสารปาริชาต
0857-0884
2651-0804
1
651
PASAA
0125-2488
2287-0024
1
652
Pasaa Paritat Journal วารสารภาษาปริทัศน์
0857-7285
2286-9972
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
653
Pathumthani University Academic Journal วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
1906-4284
2697-3774
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
654
Pathumwan Academic Journal วารสารวิชาการปทุมวัน
2229-1636
1
655
Payap University Journal วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
0857-4677
2651-1606
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
656
Ph.D. in Social Sciences Journal วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
2229-1148
2651-1029
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
657
Pharmaceutical Sciences Asia
2586-8195
2586-8470
1
658
Phetchabun Rajabhat Journal ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
0859-8185
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
659
Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0858-527X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
660
Phimoldhamma Research Institute Journal วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
2465-3705
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
661
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
0858-1088
1
662
Phuket Rajabhat University Academic Journal วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1905-162X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
663
PKRU SciTech Journal วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
2586-890X
1
664
Political Science and Public Administration Journal วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2630-0435
2630-0699
1
665
Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU) วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-4728
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
666
Political Science Review รัฐศาสตร์นิเทศ
2465-4043
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
667
Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2351-0455
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
668
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
1513-6442
2586-9876
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
669
Prawarun Agricultural Journal วารสารเกษตรพระวรุณ
1685-8379
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
670
Princess of Naradhiwas University Journal วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-5981
2561-1274
1
671
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9902
2730-4221
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
672
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research
2730-3632
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
673
PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2630-0680
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
674
PSRU Journal of Science and Technology
2465-5112
2672-9741
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
675
Public Health and Health Laws Journal วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
2408-249X
2673-0189
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
676
Quality of Life and Law Journal วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
1686-9443
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
677
Rajabhat Agriculture Journal วารสารการเกษตรราชภัฏ
1686-5103
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
678
Rajabhat Chiang Mai Research Journal วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
1513-8410
2651-2068
1
679
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1905-3193
2651-1789
1
680
Rajabhat Maha Sarakham University Journal วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1906-0181
2673-026X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
681
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal วารสารวิจัยรำไพพรรณี
1906-327X
2697-4371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
682
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1906-1889
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
683
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2286-6922
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
684
Rajapark Journal วารสารรัชต์ภาคย์
1905-2243
1
685
Ramathibodi Medical Journal รามาธิบดีเวชสาร
0125-3611
2651-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
686
Ramathibodi Nursing Journal รามาธิบดีพยาบาลสาร
0858-9739
2672-9784
1
687
Ramkhamhaeng Journal of Public Administration วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
2586-9647
2630-0133
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
688
Ramkhamhaeng Law Journal วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
2286-8518
2651-1827
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
689
Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1730
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
690
Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-1722
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
691
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
0125-300X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
692
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
2651-1673
2672-9210
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
693
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
2651-1800
2672-9822
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
694
Rangsit Journal of Educational Studies
2408-1809
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
695
RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2286-976X
2539-5513
1
696
Rangsit Music Journal วารสารดนตรีรังสิต
1905-2707
1
697
Rangsit University Journal of Engineering and Technology วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-038X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
698
Ratchaphruek Journal วารสารราชพฤกษ์
1905-1344
2651-1835
1
699
Rattanakosin Journal of Science and Technology วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
2673-0553
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
700
Ratthaphirak Journal วารสารรัฏฐาภิรักษ์
0857-0442
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
701
rEFLections
1513-5934
2651-1479
1
702
Region 11 Medical Journal วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
0857-5975
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
703
Region 4-5 Medical Journal วารสารแพทย์เขต 4-5
0125-7323
2697-4819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
704
Regional Health Promotion Center 9 Journal วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
2673-088X
2697-3871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
705
Science Technology and Engineering Journal
2697-6110
2697-6072
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
706
Research and Development Health System Journal วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
1906-2605
2697-4673
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
707
Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2229-2802
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
708
Research and Development Journal, Loei Rajabhat University วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1905-1867
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
709
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1905-4963
2672-9296
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
710
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7171
2672-9024
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
711
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1686-8420
2651-2289
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
712
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies เรียนไทย: วารสารนานาชาติด้านไทยศึกษา
1906-4241
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
713
RMUTI Journal Humanities and Social Sciences วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1221
2672-9342
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
714
RMUTI Journal Science and Technology วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2672-9334
2672-9369
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
715
RMUTL Engineering Journal วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2465-4248
2697-3839
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
716
RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
2672-9350
2672-9261
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
717
RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2586-8268
2651-0723
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
718
RMUTP Research Journal วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
1906-0432
2651-1096
1
719
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
2651-1932
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
720
RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2651-1940
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
721
RMUTSV Research Journal วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1906-6627
2673-0197
1
722
RMUTT Global Business and Economics Review วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1905-8446
1
723
Romphruek Journal วารสารร่มพฤกษ์
0125-7609
1
724
Royal Thai Air Force Medical Gazette แพทยสารทหารอากาศ
0125-0455
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
725
Royal Thai Army Medical Journal เวชสารแพทย์ทหารบก
0125-7722
2697-4134
1
726
Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2586-971x
2730-1389
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
727
Royal Thai Navy Medical Journal วารสารแพทย์นาวี
0125-6971
2672-9555
1
728
RSU library journal วารสารรังสิตสารสนเทศ
0859-1814
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
729
RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
2392-5663
2730-1427
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
730
RUSAMELAE JOURNAL วารสารรูสมิแล
0858-2068
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
731
Saeng Isan วารสารวิชาการแสงอีสาน
1685-5329
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
732
Saengtham College Journal วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
1906-5078
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
733
Saint Johns Journal วารสารเซนต์จอห์น
0859-9432
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
734
Santapol College Academic Journal วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
2408-1728
2586-9868
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
735
Sarakadee Magazine สารคดี
0857-1538
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
736
Sarakham Journal วารสารสาระคาม
1906-893X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
737
Sarasatr สาระศาสตร์
2630-0141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
738
Sasin Journal of Management
0859-2659
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
739
SAU Journal of Science and Technology วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-235X
2673-0049
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
740
SAU Journal of Social Sciences and Humanities วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2465-549X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
741
Scholar: Human Sciences
2586-9388
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
742
School of Administrative Studies Academic Journal วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
2673-0758
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
743
Science & Technology Asia
2586-9000
2586-9027
1
744
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2408-252X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
745
Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2465-4507
2730-3160
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
746
Science and Technology RMUTT Journal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
2229-1547
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
747
Science, Engineering and Health Studies
2630-0087
1
748
ScienceAsia
1513-1874
1
749
Siam Academic Review สยามวิชาการ
1513-1076
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
750
Siam Communication Review วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1513-2226
2697-4452
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
751
SIKKHA Journal of Education สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
2408-1361
2651-1045
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
752
Silpakorn Educational Research Journal วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
1906-8352
2672-9199
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
753
Silpakorn Journal ศิลปากร
0125-0531
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
754
Silpakorn University Journal วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
2586-8489
1
755
Siriraj Medical Bulletin เวชบันทึกศิริราช
1906-1552
2697-4436
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
756
Siriraj Medical Journal
2629-995X
2228-8082
1
757
Sisaket Rajabhat University Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1906-0327
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
758
SNRU Journal of Science and Technology
2651-0758
2630-015X
1
759
Social Science Asia Journal
2229-2608
2229-2608
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
760
Social Science Journal of Prachachuen Research Network วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2697-5483
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
761
Social Sciences Research And Academic Journal วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
2286-9832
2408-1647
1
762
Songklanagarind Journal of Nursing วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
0125-8958
2697-6498
1
763
Songklanakarin Dental Journal วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2350-9775
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
764
Songklanakarin Journal of Plant Science วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
2351-0846
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
765
Songklanakarin Journal of Science and Technology
0125-3395
2408-1779
1
766
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0859-1113
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
767
SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
2651-1894
2730-3721
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
768
Southeast Asian Journal of Economics
2286-8984
2465-5120
1
769
Southeast Bangkok Journal วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2408-2279
2697-6595
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
770
Srinagarind Medical Journal ศรีนครินทร์เวชสาร
0857-3123
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
771
Srinakharinwirot Business Journal วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
2228-9658
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
772
Srinakharinwirot Engineering Journal วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-4548
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
773
Srinakharinwirot Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
0857-1600
2561-1967
1
774
Srinakharinwirot University Dental Journal วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-0488
1
775
Sripatum Chonburi Journal วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1686-5715
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
776
Sripatum Review of Humanities and Social Sciences วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1513-7287
1
777
Sripatum Review of Science and Technology วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-8724
2672-9970
1
778
SSRU Graduate Studies Journal วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1906-3849
2408-1620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
779
SSRU Journal of Management Science วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0390
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
780
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
2408-2120
2539-5947
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
781
Stance : The Thai Feminist Review จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
1905-954X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
782
STOU Education journal วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
1905-4653
2697-6234
1
783
Suan Dusit Graduate School Academic Journal วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1686-0659
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
784
Suan Sunandha Academic and Research Review วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
1905-9353
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
785
Suan Sunandha Science and Technology Journal
2351-0889
2539-5742
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
786
Sukhothai Thammathirat Law Journal วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-9776
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
787
Sukhothai Thammathirat Open University Journal วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-6955
2697-374X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
788
Suranaree Journal of Science and Technology
0858-849X
2587-0009
1
789
Suranaree Journal of Social Science วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
1905-9329
2651-088X
1
790
Suratthani Rajabhat Journal วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5779
2730-2164
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
791
Suthiparithat Journal วารสารสุทธิปริทัศน์
0857-2690
2730-2717
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
792
SWU Educational Adminitration Journal วารสารบริหารการศึกษา มศว
1685-2257
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
793
T.L.A. Bulletin วารสารห้องสมุด
0857-0086
2730-4086
1
794
Technical Education Journal : King Mongkut\’s University of Technology North Bangkok วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1905-3819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
795
Thai Agricultural Research Journal วารสารวิชาการเกษตร
0125-8389
1
796
Thai AIDS Journal วารสารโรคเอดส์
0857-8575
2651-0987
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
797
Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences ไทยไภษัชยนิพนธ์
1686-9540
2586-8659
1
798
Thai Cancer Journal วารสารโรคมะเร็ง
0125-2038
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
799
Thai Dental Nurse Journal วารสารทันตาภิบาล
0857-880X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
800
Thai Dental Public Health Journal วิทยาสารทันตสาธารณสุข
0858-6527
2673-0065
1
801
Thai Environmental Engineering Journal วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
1686-2961
2673-0359
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
802
THAI FOOD AND DRUG JOURNAL วารสารอาหารและยา
0859-1180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
803
Thai Forest Bulletin (Botany)
0495-3843
2465-423X
1
804
Thai Forest Ecological Research Journal วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
2586-9566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
805
Thai Industrial Engineering Network Journal วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
2408-2635
2673-0006
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
806
Thai Journal of Agricultural Science
0049-3589
2697-4762
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
807
Thai Journal of Botany วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
1906-7038
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
808
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
0857-605X
2672-9474
1
809
Thai Journal of Clinical Psychology วารสารจิตวิทยาคลินิก
0125-1422
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
810
Thai Journal of Dermatology วารสารโรคผิวหนัง
0125-8680
2651-2106
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
811
Thai Journal of East Asian Studies
2730-1435
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
812
Thai Journal of Forestry วารสารวนศาสตร์
0857-1724
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
813
Thai Journal of Health Education วารสารสุขศึกษา
0125-0744
2697-5734
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
814
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
2465-5309
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
815
Thai Journal of Neurology วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2228-9801
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
816
Thai Journal of Nursing วารสารพยาบาล
0125-0078
2697-5335
1
817
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
2408-1280
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
818
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
0857-6084
1
819
Thai Journal of Operations Research วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
2287-0210
1
820
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
0857-4405
1
821
Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
0857-2321
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
822
Thai Journal of Pediatrics วารสารกุมารเวชศาสตร์
0858-0944
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
823
Thai Journal of Pharmacology วารสารเภสัชวิทยา
0125-3832
2697-3928
1
824
Thai Journal of Pharmacy Practice วารสารเภสัชกรรมไทย
1906-5574
1
825
Thai Journal of Physical Therapy วารสารกายภาพบำบัด
0125-4634
1
826
Thai Journal of Physics วารสารฟิสิกส์ไทย
0857-1449
0857-1449
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
827
Thai Journal of Public Administration วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
0859-418X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
828
Thai Journal of Public Health and Health Sciences วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2672-9148
2651-1711
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
829
Thai Journal of Science and Technology
2286-7333
2630-0095
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
830
Thai Journal of Toxicology วารสารพิษวิทยาไทย
0857-264X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
831
Thai Journal Urology วารสารยูโร
0858-6071
2651-0626
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
832
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1905-3460
2672-9687
1
833
Thai Red Cross Nursing Journal วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
1906-7925
1
834
Thai Science and Technology Journal วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-4435
2651-1231
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
835
Thai Society of Agricultural Engineering Journal วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1685-408X
2651-222X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
836
Thailand and The World Economy
2630-0931
2651-0529
1
837
Thailand Concrete Association Journal วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
2350-9260
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
838
Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
0859-5453
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
839
Thailand Statistician
1685-9057
2351-0676
1
840
THAITESOL JOURNAL
2286-8909
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
841
Thaksin University Journal วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
0859-9807
2651-0693
1
842
Thaksin University Library Journal วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
2286-7740
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
843
Thammasat Business Law Journal
2408-1000
2672-9075
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
844
Thammasat Journal วารสารธรรมศาสตร์
0125-3670
2651-0928
1
845
Thammasat Journal of History วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
2408-0829
2672-9903
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
846
Thammasat Law Journal วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0857-3867
2673-091X
1
847
Thammasat Medical Journal ธรรมศาสตร์เวชสาร
1513-5241
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
848
Thammasat Review
0859-5747
2630-0303
1
849
Thammasat Review of Economic and Social Policy
2465-390X
2456-4167
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
850
Thammasat University Archives Bulletin จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
1906-1692
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
851
The Bangkok Medical Journal
2228-9674
2287-0237
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
852
The Clinical Academia
2465-4027
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
853
The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics
2539-5645
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
854
The Fine and Applied Arts Journal ศิลปกรรมสาร
1686-5189
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
855
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0845
2651-1487
1
856
The Golden Teak : Science and Technology Journal สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-0837
2651-1576
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
857
The Jouranal of Sirindhornparidhat วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์
1513-6736
2697-438X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
858
The Journal : Journal of the Faculty of Arts
1686-7831
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
859
The Journal of Administration Development Research วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
1906-456X
1906-456X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
860
The Journal of Applied Science วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1513-7805
2586-9663
1
861
The Journal of Behavioral Science
1906-4675
1
862
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
0859-4562
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
863
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
1905-1859
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
864
The Journal of Burapha University วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
0859-2535
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
865
The Journal of Development Administrator Research วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
1905-2219
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
866
The Journal Of Faculty Of Applied Arts วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1906-5949
2697-4312
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
867
The Journal of Faculty of Nursing Burapha University วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4338
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
868
The Journal of Industrial Technology วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1686-9869
2697-5548
1
869
The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0811
2730-2938
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
870
The Journal of Institute of Trainer Monk Development วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
2586-9841
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
871
The Journal of International Buddhist Studies College
2465-5546
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
872
The Journal of King Mongkut\’s University of Technology North Bangkok วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-684X
2465-4698
1
873
The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2539-7222
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
874
The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
0857-0914
2651-169X
1
875
The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
0857-4553
1
876
The Journal of Research and Academics วารสารวิจยวิชาการ
2672-9490
2672-9962
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
877
The Journal of Risk Management and Insurance
0859-3604
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
878
The Journal of Social Communication Innovation วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1906-6988
2586-9078
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
879
The Journal of The Royal Society of Thailand วารสารราชบัณฑิตยสภา
0125-2968
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
880
The Journal of The Royal Thai Army Nurses วารสารพยาบาลทหารบก
1513-5217
2651-2181
1
881
The Journal of the Siam Society
0304-226X
2651-1851
1
882
The Journal of the Thai Khadi Research Institute วารสารไทยคดีศึกษา
1686-0667
1
883
The Journal of Tropical Medicine and Parasitology วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
0125-4987
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
884
The Natural History Bulletin of the Siam Society
0080-9472
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
885
The New English Teacher
1905-7725
1
886
The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
0859-1083
2673-0669
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
887
The Public Health Journal of Burapha University วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
1905-7164
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
888
The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1686-4530
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
889
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
0125-1562
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
890
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
2408-1051
2651-2270
1
891
The Thai Journal of Anesthesiology วิสัญญีสาร
0857-1287
2697-5696
1
892
The Thai Journal of Ophthalmology จักษุเวชสาร
0857-5118
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
893
The Thai Journal of Orthopaedic Surgry วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
0125-7552
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
894
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
0125-4685
1905-4637
1
895
The Thai Journal of Radiological Technology วารสารรังสีเทคนิค
0857-1422
2730-4140
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
896
The Thai Journal of Surgery วารสารศัลยศาสตร์ไทย
0125-6068
2697-5858
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
897
The Thai Journal of Veterinary Medicine
0125-6491
1
898
The Thailand Natural History Museum Journal
1686-770X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
899
Thoughts
1513-1025
2586-906X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
900
TLA Research Journal (Thai Library Association) วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1906-0793
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
901
TNI Journal of Business Administration and Languages วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
2672-9997
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
902
TNI Journal of Engineering and Technology วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2672-9989
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
903
Tropical Natural History
1513-9700
2586-9892
1
904
Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
2286-9719
2651-110X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
905
Ubon Ratchathani Law Journal วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1906-1560
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
906
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2392-5957
2672-9180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
907
UBRU Journal for Public Health Research วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2286-7228
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
908
UBU Engineering Journal วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
1906-392X
1
909
Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2286-7139
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
910
Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2287-0083
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
911
Udonthani Hospital Medical Journal วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
0858-6632
2697-4118
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
912
UMT-Poly Journal วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2673-0618
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
913
University of the Thai Chamber of Commerce Journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2651-1541
2673-0057
1
914
UTCC International Journal of Business and Economics
1906-5582
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
915
UTCC Law Journal วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2229-1105
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
916
UTK RESEARCH JOURNAL วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
1906-0874
2651-2130
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
917
Vacana: Journal of Language and Linguistics วารสารวจนะ
2287-0903
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
918
Vajira Medical Journal: Journal of Urban medicine วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
0125-1252
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
919
Vajira Nursing Journal วชิรสารการพยาบาล
1513-2498
2651-0871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
920
Valaya Alongkorn Review วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
2229-0931
2408-1019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
921
Vanararn วนสาร
0943-0916
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
922
VANNAVIDAS วรรณวิทัศน์
1513-9956
2672-9946
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
923
Veterinary Integrative Sciences
2629-9968
1
924
Vocational Education Central Region Journal วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
2586-8985
2730-2997
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
925
Vocational Education Innovation and Research Journal วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
2586-9302
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
926
VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0374
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
927
VRU Research and Development Journal Science and Technology วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0366
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
928
Walailak Abode of Culture Journal สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
2228-804X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
929
Walailak Journal of Science and Technology
1686-3933
2228-835X
1
930
Walailak Journal of Social Sciences วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2697-6390
1
931
WARASAN PHUETTIKAMMASAT วารสารพฤติกรรมศาสตร์
1686-1442
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
932
Warasan Samakhom Sanlayaphaet thua pai วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป (ประเทศไทย)
1686-879X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
933
Western University Research Journal of Humanities and Social Science วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2465-3578
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
934
Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0125-2380
2672-958X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
935
Wiwitwannasan วิวิธวรรณสาร
2630-0168
2672-9458
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
936
WMS Journal of Management วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2286-718X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
937
YRU Journal of Science and Technology วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
2539-5688
2672-9873
1
938
จุลนิติ
1686-3720
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
939
ดุลพาห
0125-0558
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
940
โดมทัศน์
0125-555X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
941
เทพสตรี I-TECH
1905-6648
2673-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2568
942
รัฐสภาสาร
0125-0957
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
943
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
1906-2664
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
944
วารสารกรมบัญชีกลาง
0125-250X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
945
วารสารจิตวิทยา
0858-8627
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
946
วารสารปรัชญาและศาสนา
1905-579X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
947
วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-9204
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
948
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1906-8824
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
949
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
1905-3754
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
950
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
0125-0892
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
951
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-9928
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565