ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563


ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม 2562)

No.
Journal Name English
Journal Name Local
ISSN
E-ISSN
TCI Tier
Date for next submission
1
ABAC Journal-
0858-0855
-
1
-
2
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome-
2351-0617
2408-2058
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
3
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITYวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2286-6590
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
4
Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2630-0834
2672-9059
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
5
Academic Journal Institute of Physical Educationวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
1905-291X
2672-913X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
6
Academic Journal of Architectureวารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์
0857-2100
2651-1665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
7
Academic Journal of Community Public Healthวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
2408-2686
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
8
Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burirum Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-7062
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
9
Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campusวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2286-6906
2651-2009
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
10
Academic Journal of MBU; Lanna Campusวารสาร มมร วิชาการล้านนา
2286-8267
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
11
Academic Journal of North Bangkok Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2286-8860
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
12
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2229-0435
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
13
Academic Journal Phranakhon Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2228-8473
2651-236X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
14
Academic Journal: Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1686-4409
2651-1207
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
15
Academic MCU Buriram Journalวารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์
2651-1150
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
16
Academic Psychiatry and Psychology Journalวารสารจิตเวชวิทยาสาร
-
2586-8748
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
17
Academic Services Journal, Prince of Songkla Universityวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0857-9296
2351-0420
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
18
Administrative Courts Journalวารสารวิชาการศาลปกครอง
1513-7996
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
19
Administrative Law Journalวารสารกฎหมายปกครอง
1513-1777
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
20
Advanced Science Journalวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
1513-9980
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
21
AEE-T Journal of Environmental Educationวารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
1906-8557
1906-8557
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
22
Agricultural Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
0125-0507
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
23
Agriculture and Natural Resources-
2468-1458
2452-316X
1
-
24
Al-HIKMAH Journalวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
0859-0001
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
25
AL-NUR JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL, FATONI UNIVERSITYวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1905-7520
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
26
An Online Journal of Educationวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
-
1905-4491
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
27
APHEIT International Journal-
2286-9867
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
28
APHEIT JOURNAL (SCIENCE AND TECHNOLOGY)วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2286-9514
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
29
APHEIT JOURNAL (SCIENCE SCIENCE)วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
0858-9216
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
30
Applied Economics Journalวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
2586-9124
2586-9132
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
31
Applied Environmental Research-
2287-0741
2287-075X
1
-
32
Applied Science and Engineering Progress-
2672-9156
2673-0421
1
-
33
Area Based Development Research Journalวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
-
2408-1752
1
-
34
Art and Architecture Journal Naresuan Universityวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2228-8120
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
35
Art and Culture Magazineศิลปวัฒนธรรม
0125-3654
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
36
Art Pritas Journalวารสารศิลป์ปริทัศน์
2286-9565
2651-1991
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
37
ARU Research Journal Humanities and Social Sciencesวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0942
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
38
ASAIHL-Thailand Journalวารสาร สออ. ประเทศไทย
1513-0975
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
39
ASEAN Engineering Journal-
-
2586-9159
1
-
40
ASEAN Journal of Education-
2673-0766
2465-437X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
41
ASEAN Journal of Management & Innovation-
2351-0307
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
42
ASEAN Journal of Open and Distance Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
2232-0814
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
43
ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine-
2673-0308
2673-0863
1
-
44
Asia Critiqueเอเชียพิจาร
2351-0641
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
45
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures-
-
2586-9019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
46
ASIA PARIDARSANAเอเชียปริทัศน์
0125-3638
2673-0650
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
47
Asian Archives of Pathologyวารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
1905-9183
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
48
Asian Biomedicine-
1905-7415
1875-855X
1
-
49
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology-
0125-877X
-
1
-
50
Asian Review-
0857-3662
2697-4495
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
51
Asia-Pacific Journal of Science and Technology-
-
2539-6293
1
-
52
Assumption University Law Journalวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2228-9526
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
53
AU Journal of Management-
1686-0039
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
54
AU Journal of Technology-
1513-0886
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
55
AU-GSB e-Journal-
1906-3296
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
56
Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2465-4965
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
57
Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journalวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
0859-6808
2651-0936
1
-
58
BOT BUNDITบทบัณฑิตย์
0857-2992
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
59
BU Academic Review-
1685-4322
2651-0952
1
-
60
BUABANDIT JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISITRATIONวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
1513-007X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
61
Buddhachinaraj Medical Journalพุทธชินราชเวชสาร
0125-7560
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
62
BUDDHAMAGGAพุทธมัคค์
2630-0788
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
63
Budget Journalวารสารการงบประมาณ
1686-2147
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
64
Buffalo Bulletin-
0125-6726
2539-5696
1
-
65
Built Environment Inquiryวารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
2651-1177
2651-1185
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
66
Bulletin De L' Association Tha?landaise Des Professeurs de Fran?aisวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ
0857-0604
2697-3847
1
-
67
Bulletin of the Department of Medical Sciencesวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0125-684X
2697-4525
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
68
Burapha Arts Journalวารสารศิลปกรรมบูรพา
0859-8800
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
69
Burapha Journal of Business Managementวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2286-8399
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
70
Burapha Journal of Medicineบูรพาเวชสาร
2350-9996
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
71
Burapha Journal of Political Economyวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
2287-0660
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
72
Burapha Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
-
2351-0781
1
-
73
Business Administration and Economics Reviewเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
1686-5731
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
74
Business Review Journalวารสารธุรกิจปริทัศน์
1905-713X
2651-2351
1
-
75
Chalermkanchana Academic Journalวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
2392-5655
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
76
Chandrakasem Rajabhat University Graduate School Journalวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1906-9839
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
77
Chandrakasem Rajabhat University Journalวารสารจันทรเกษมสาร
0858-0006
2651-1975
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
78
Chiang Mai Dental Journalเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
0857-6920
2697-4576
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
79
Chiang Mai Journal of Science-
0125-2526
2465-3845
1
-
80
Chiang Mai Medical Journalเชียงใหม่เวชสาร
0125-5983
2651-2025
1
-
81
Chiang Mai University Journal of Economicsวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0859-8479
2651-0979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
82
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences-
1685-1994
2465-4337
1
-
83
Chiang Mai University Library Journalวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0858-2602
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
84
Chiangrai Medical Journalเชียงรายเวชสาร
1906-649X
2697-3952
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
85
Chinese Journal of Social Science and Management-
-
2586-8535
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
86
Chinese Studies Journalวารสารจีนศึกษา
1905-1972
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
87
Chonburi Hospital Journalวารสารโรงพยาบาลชลบุรี
0125-6882
2673-0081
1
-
88
Chophayom Journalวารสารช่อพะยอม
1513-5462
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
89
Christian University Journalวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1685-1412
2673-0324
1
-
90
Chulalongkorn Business Reviewจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
0125-6564
2673-0677
1
-
91
Chulalongkorn Educational Review-
0858-7574
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
92
Chulalongkorn Law Journalวารสารกฎหมาย
0125-3093
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
93
Chulalongkorn Medical Journal-
2651-2343
2651-0812
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
94
Chulalongkorn University Dental Journalวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0215-2534
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
95
CMU Journal of Educationศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2586-9043
2586-825X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
96
CMU Journal of Law and Social Sciences-
-
2672-9245
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
97
College of Asian Scholar Journalวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2392-5787
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
98
Community Health Development Quarterly Khon Kaen Universityวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2287-0075
---
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
99
Constitutional Court Journalวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1513-1246
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
100
CRMA Journalวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2350-9600
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
101
CRMA Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2392-5698
2673-0022
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
102
CRRU Journal of Communicationวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2697-5955
2697-5963
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
103
CUAST Journalวารสารวิชาการ ปขมท.
1686-7777
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
104
Current Applied Science and Technology-
-
2586-9396
1
-
105
Damrong : Journal of the Faculty of Archaeologyดำรงวิชาการ
1686-4395
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
106
Development Economic Reviewพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
1906-2540
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
107
Dhammadhara Journal of Buddhist Studiesวารสารธรรมธารา
2408-1892
2651-2262
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
108
Dhammathas Academic Journalวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
1513-5845
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
109
DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNALวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1905-4165
2697-3898
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
110
Dhurakij Pundit Communication Arts Journalวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
1685-5477
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
111
Dhurakij Pundit Law Journalวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
1513-8089
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
112
Disease Control Journalวารสารควบคุมโรค
-
2651-1649
1
-
113
DRURDI Research for Community Service Journalsวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
2465-4051
2697-3944
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
114
Dusit Thani College Journalวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
1906-070X
---
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
115
EAU Heritage Journal Science and Technologyวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2286-6175
2651-1738
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
116
EAU Heritage Journal Social Science and Humanityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2286-6183
2651-172X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
117
Economics and Business Administration Journal Thaksin Universityวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-2421
2651-1592
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
118
Economics and Public Policy Journalวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1906-8522
2630-0028
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
119
ECTI Transactions on Computer and Information Technology-
-
2286-9131
1
-
120
ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications-
1685-9545
-
1
-
121
Education and Communication Technology Journal = ECT Journalวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1686-5375
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
122
Educational Journal of Thailand-
1905-9663
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
123
Educational Management and Innovation Journalวารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
2630-0354
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
124
Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learningวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
-
2287-2287
1
-
125
Engineering and Applied Science Research-
2539-6161
2539-6218
1
-
126
Engineering Journal-
0125-8281
-
1
-
127
Engineering Journal Chiang Mai Universityวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-2178
2672-9695
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
128
Engineering Journal of Research and Developmentวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
0857-7951
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
129
Engineering Journal of Siam Universityวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-4652
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
130
Engineering Transactions-
0859-9238
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
131
Environment and Natural Resources Journal-
1686-5456
2408-2384
1
-
132
Environmental Health Journalวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
0857-0965
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
133
Environmental Journalวารสารสิ่งแวดล้อม
0859-3868
2586-9248
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
134
EnvironmentAsia-
1906-1714
-
1
-
135
Executive Journalวารสารนักบริหาร
0125-4960
2651-0960
1
-
136
Eye South East Asia-
2586-8349
2697-4398
1
-
137
Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journalวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2465-4426
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
138
Facuty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journalวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1685-2613
2673-0413
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
139
Farm Engineering and Automation Technology Journalวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
2408-0985
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
140
FEU Academic Reviewวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
-
2651-107X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
141
Fine Arts Journal : Srinakharinwirot Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-9866
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
142
Food and Applied Bioscience Journal-
2286-8615
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
143
Ganesha Journalวารสารพิฆเนศวร์สาร
1686-7467
2651-141X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
144
Genomics and Genetics-
2465-5198
2465-5198
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
145
GMSARN International Journal-
1905-9094
-
1
-
146
Governance Journalวารสารการบริหารปกครอง
2697-4029
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
147
Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2350-9546
2697-4274
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
148
Graduate Law Journalวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
1906-2850
2673-0642
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
149
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1905-7679
2651-2386
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
150
Graduate School Journal, Surindra Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-9949
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
151
Hatyai Academic Journalวารสารหาดใหญ่วิชาการ
1686-1868
2651-1614
1
-
152
HCU Journalวารสาร มฉก.วิชาการ
0859-9343
2651-1398
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
153
HRD Journal-
1906-9308
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
154
HRi : Journal of HR intelligence-
2673-057X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
155
Hua Hin Sook Jai Klai Kangwonหัวหินสุขใจไกลกังวล
2465-4809
2465-4809
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
156
Huachiew Chalermprakiet law journalวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-6965
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
157
Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journalวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2408-266X
2651-2483
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
158
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY-
-
2651-1762
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
159
Human Resource and Organization Development Journalวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1906-7321
-
1
-
160
Humanities and Social Science Research Promotion Network Journalวารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2630-0970
2651-155X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
161
Humanities and Social Sciencesมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
0125-5061
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
162
Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2408-1256
2465-5392
1
-
163
Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2229-0141
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
164
Humanities and Social Sciences Reviewมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
2350-9392
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
165
Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng Universityวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2286-7457
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
166
Humanities, Arts and Social Sciences Studies-
2586-8594
2630-0079
1
-
167
Humanity and Social Science Journal, Ubon Ratchthani Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2228-8244
2697-391X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
168
Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journalวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1906-5337
2672-9539
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
169
INFORMATIONอินฟอร์เมชั่น
0859-015X
2697-4827
1
-
170
Information Technology Journalวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1685-8573
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
171
Institute of Culture and Arts Journalวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1906-2044
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
172
Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journalวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
2465-5171
2672-944X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
173
Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol Universityวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2350-983X
2651-2041
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
174
INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNALวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
2630-0478
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
175
INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
2228-8007
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
176
Interdisciplinary Studies Journalวารสารสหศาสตร์
1513-8429
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
177
International Journal of Agricultural Technology-
2630-0613
2630-0192
1
-
178
International Journal of Agricultural Travel and Tourism-
1906-8700
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
179
International Journal of Applied Biomedical Engineering-
1906-4063
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
180
International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems-
2229-0338
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
181
International Journal of Asian Tourism Management-
1906-8654
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
182
International Journal of Building Urban, Interior and Landscape Technology-
2228-9135
2228-9194
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
183
International Journal of Child Development and Mental Health-
2286-7481
2586-887X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
184
International Journal of East Asian Studies-
0857-6033
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
185
International Journal of Management, Business, and Economics-
2408-1914
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
186
International Journal of the Computer, The Internet and Management-
0858-7027
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
187
International Scientific Journal of Engineering and Technology-
-
2586-8527
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
188
International Thai Tourism Journalวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
2286-9018
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
189
Interprofessional Journal of Health Sciences-
2672-9628
2672-9423
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
190
Inthaninthaksin Journalอินทนิลทักษิณสาร
1905-3959
2672-9660
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
191
Isan Journal of Pharmaceutical Sciencesวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
1905-0852
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
192
Japanese Studies Journalวารสารญี่ปุ่นศึกษา
0125-6416
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
193
Journal for Social Sciences Researchวารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2228-8287
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
194
Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral Systemวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
1905-565X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
195
Journal of Accountancy and Managementวารสารการบัญชีและการจัดการ
1906-7933
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
196
Journal of Accounting Professionวารสารวิชาชีพบัญชี
1686-8293
-
1
-
197
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENTวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
2229-1598
2697-4460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
198
Journal of Agricultural Research and Extensionวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
0125-8850
2630-0206
1
-
199
Journal of Agricultureวารสารเกษตร
0857-0841
2630-029X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
200
Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2539-6749
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
201
Journal of Applied Animal Science-
1906-2257
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
202
Journal of Applied Statistics and Information Technologyวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2465-4949
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
203
Journal of Architectural/Planning Research and Studiesวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
1905-2022
-
1
-
204
Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat Universityวารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2408-0993
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
205
Journal of Arts Managementวารสารศิลปการจัดการ
-
2630-0427
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
206
Journal of Associated Medical Sciences-
-
2539-6056
1
-
207
Journal of Ayutthaya Studies Instituteวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
2229-1644
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
208
Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Instituteวารสารสถาบันบำราศนราดูร
-
2673-0375
1
-
209
Journal of Behavioral Science for Developmentวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2228-9453
2651-2319
1
-
210
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkokวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
0857-7927
-
1
-
211
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surinราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1906-6813
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
212
Journal of BSRU-Research and Development Instituteวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2465-4523
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
213
Journal of Buddhist Education and Research-
2586-9434
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
214
Journal of Buddhist Studiesวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
1905-534X
2697-3995
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
215
Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn Universityวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-8325
2651-219X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
216
Journal of Buddhistic Sociologyวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์
2697-5130
2697-5254
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
217
Journal of Business Administrationวารสารบริหารธุรกิจ
0125-233X
-
1
-
218
Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng Universityวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2586-9906
2586-9914
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
219
Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailandวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2287-0717
2673-0529
1
-
220
Journal of Business, Economics and Communicationsวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
2672-9091
2408-2112
1
-
221
Journal of Charoenkrung Pracharak Hospitalวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1686-8579
2673-0464
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
222
Journal of Communication and Innovation NIDAวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
2392-5566
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
223
Journal of Communication and Management NIDAวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
-
2465-3756
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
224
Journal of Communication Artsวารสารนิเทศศาสตร์
0857-085X
2673-0146
1
-
225
Journal of Communication Arts of STOUวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
1906-6996
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
226
Journal of Communication Arts Reviewนิเทศศาสตร์ปริทัศน์
0858-6160
2408-2023
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
227
Journal of Community Development and Life Qualityวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
2630-0443
2630-0451
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
228
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1905-7121
2539-5521
1
-
229
Journal of Criminology and Forensic Scienceวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
2408-2430
2673-0588
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
230
Journal of Cultural Approachวารสารกระแสวัฒนธรรม
1513-4458
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
231
Journal of Current Science and Technology-
2630-0583
2630-0656
1
-
232
Journal of Curriculum and Instructionวารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
1906-5906
2697-472X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
233
Journal of Demographyวารสารประชากรศาสตร์
0857-2143
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
234
Journal of Disease and Health Risk DPC. 3วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
1905-825X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
235
Journal of East Asian and ASEAN Studiesวารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา
1686-378X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
236
Journal of Economics and Management Strategyวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
2350-9864
2586-9744
1
-
237
Journal of Educationวารสารศึกษาศาสตร์
0125-3212
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
238
Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot Universityวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-3443
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
239
Journal of Education Administration and Supervisionวารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
1906-4950
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
240
Journal of Education and Social Developmentวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
1905-2693
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
241
Journal of Education Khon Kaen Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-1511
2673-0847
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
242
Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1905-9574
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
243
Journal of Education Measurementวารสารการวัดผลการศึกษา
0125-3778
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
244
Journal of Education Naresuan Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-5127
2586-9345
1
-
245
Journal of Education Prince of Songkla Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0857-1791
-
1
-
246
Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham Universityวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1685-2699
2630-0125
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
247
Journal of Education Studiesวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-8835
2651-2017
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
248
Journal of Education Thaksin Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
249
Journal of Education, Mahasarakham Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1905-9922
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
250
Journal of Education, Silpakorn Universityวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1686-3089
2672-9571
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
251
JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITYวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2286-8003
2690-4320
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
252
Journal of Educational Administration Khon Kaen Universityวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1686-6916
2673-0804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
253
Journal of Educational Administration, Silpakorn Universityวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1906-8255
2697-4541
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
254
Journal of Educational Measurement Mahasarakham Universityวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0858-5520
2651-1444
1
-
255
Journal of Educational Researchวารสารวิจัยทางการศึกษา
1905-5536
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
256
Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCUวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2392-5507
2673-0030
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
257
Journal of Educational Studiesครุศาสตร์สาร
1906-117X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
258
Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham Universityวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2630-0052
2630-0109
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
259
Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology Collegeวารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2392-5701
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
260
Journal of Energy Researchวารสารวิจัยพลังงาน
1686-3437
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
261
Journal of Engineering, RMUTTวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
1685-5280
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
262
Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai Universityวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5477
2351-0935
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
263
Journal of Environmental Managementวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
1906-5485
2465-4434
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
264
Journal of European Studiesวารสารยุโรปศึกษา
0858-7795
2673-0790
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
265
Journal of Exercise and Sport Scienceวารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
0859-6633
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
266
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat Universityวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2351-0943
2586-8969
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
267
Journal of Faculty of Physical Educationวารสารคณะพลศึกษา
1513-3613
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
268
Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-6023
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
269
Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn Universityวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
2408-2317
1
-
270
Journal of Fine Artsวารสารศิลป์ พีระศรี
2392-5884
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
271
Journal of Fine Arts Research and Applied Artsวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
2351-0285
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
272
Journal of Fine Arts, Chiang Mai Universityวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1906-0572
2651-1428
1
-
273
Journal of Fisheries and Environment-
2630-0702
2630-0826
1
-
274
Journal of Fisheries Technology Researchวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
1905-7393
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
275
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science-
2629-9992
2630-0311
1
-
276
Journal of Food Technology, Siam Universityวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
1686-3070
2651-1169
1
-
277
Journal of Gerontology and Geriatric Medicineวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1513-4695
2697-4509
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
278
Journal of Global Business Review-
1689-7165
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
279
Journal of Graduate MCU Khonkaen Campusวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
2539-6757
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
280
Journal of Graduate Researchวารสารบัณฑิตวิจัย
2229-2756
2651-1401
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
281
Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist Collegeวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2286-9301
2673-0596
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
282
Journal of Graduate School of Commerce Burapha Reviewวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
1685-2354
1685-2354
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
283
Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1686-0632
2697-3885
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
284
Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1905-5811
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
285
Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2651-1363
2651-1371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
286
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universitiesวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2229-2683
2408-1418
1
-
287
Journal of Graduate Studies Reviewวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
1905-1603
2697-4215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
288
Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campusวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
2408-2457
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
289
Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat Universityวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1905-9647
-
1
-
290
Journal of Health Educationวารสารสุขศึกษา
0125-0744
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
291
Journal of Health Research-
0857-4421
2586-940X
1
-
292
Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Officeวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2408-1531
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
293
Journal of Health Scienceวารสารวิชาการสาธารณสุข
0858-4923
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
294
Journal of Health Science and Medical Research-
2586-9981
2630-0559
1
-
295
Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasongวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
2673-0723
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
296
Journal of Health Science Researchวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1906-0319
-
1
-
297
Journal of Health Sciences Scholarshipวารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ
1906-1919
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
298
Journal of Health Systems Researchวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
-
2672-9415
1
-
299
Journal of Health, Physical Education and Recreationวารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
0125-2674
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
300
Journal of Hematology and Transfusion Medicineวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
0858-2025
-
1
-
301
Journal of Historyวารสารประวัติศาสตร์
0125-1902
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
302
Journal of Home Economicsวารสารคหเศรษฐศาสตร์
0857-1384
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
303
Journal of Human Rights and Peace Studiesสิทธิและสันติศึกษา
2465-4183
2697-3804
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
304
Journal of Human Sciencesมนุษยศาสตร์สาร
1513-461X
2630-0370
1
-
305
Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)มนุษยสังคมสาร (มสส.)
2673-0243
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
306
Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1905-1212
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
307
Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0859-5992
2672-9733
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
308
Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2651-2459
2651-2467
1
-
309
Journal of Humanities and Social Sciences Reviewวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0859-869X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
310
Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1906-1048
2672-9237
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
311
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
-
2672-9202
1
-
312
Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayaoวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2286-9395
2697-441X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
313
Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2408-2473
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
314
Journal of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat Universityวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2350-9317
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
315
Journal of Humanities and Socials Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1906-1102
2673-0073
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
316
Journal of Humanities Naresuan Universityวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-445X
2672-9547
1
-
317
Journal of Hunamities and Social Sciences Surin Rajabhat Universityวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-551X
2672-9849
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
318
Journal of Industrial Educationวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1685-3954
2651-0596
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
319
Journal of Industrial Educationวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
1905-9450
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
320
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat Universityวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2651-1282
2651-1290
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
321
Journal of Informationวารสารสารสนเทศ
1513-7015
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
322
Journal of Information Scienceวารสารสารสนเทศศาสตร์
2228-8457
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
323
Journal of Information Science and Technologyวารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1906-9553
2651-1053
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
324
Journal of Information Systems for Businessวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
-
2465-4264
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
325
Journal of Information Technology Management and Innovationวารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2539-5866
2615-2424
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
326
Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2465-4477
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
327
Journal of Integrated Sciencesวารสารสหวิทยาการ
1685-2494
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
328
Journal of International Buddhist Studies-
1906-6244
2586-9620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
329
Journal of International Studiesวารสารวิเทศศึกษา
2228-8864
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
330
Journal of Isan Studiesวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0125-8095
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
331
Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla Universityวารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1686-0780
2697-3979
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
332
Journal of Journalismวารสารศาสตร์
0125-8192
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
333
Journal of Kanchanaburi Rajabhat Universityวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2286-7589
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
334
Journal of Kasetsart Veterinariansวารสารสัตวแพทย์
0125-5169
2697-4800
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
335
Journal of Language and Cultureวารสารภาษาและวัฒนธรรม
0125-6424
2697-4606
1
-
336
Journal of Language and Linguisticsภาษาและภาษาศาสตร์
0857-1406
2672-9881
1
-
337
Journal of Language, Religion and Cultureวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2586-808X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
338
Journal of Learning Innovations Walailak Universityวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2408-2481
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
339
Journal of Lettersวารสารอักษรศาสตร์
0125-4820
2586-9736
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
340
Journal of Liberal Arts and Management Science Kasetsart Universityวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2350-9627
2697-3766
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
341
Journal of Liberal Arts Prince of Songkla Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1906-7208
2651-1126
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
342
Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1686-5596
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
343
Journal of Liberal Arts, Maejo Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2286-8755
-
1
-
344
Journal of Liberal Arts, Rangsit Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-4563
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
345
Journal of Liberal Arts, Thammasat Universityวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-9131
2672-9814
1
-
346
Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot Universityวารสารบรรณศาสตร์ มศว
2673-0898
2651-0707
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
347
Journal of Local Governance and Innovationวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
2673-0839
2673-0405
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
348
Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat Universityวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2408-2740
2651-1622
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
349
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicineสัตวแพทย์มหานครสาร
1905-7571
-
1
-
350
Journal of Man and Societyมนุษย์กับสังคม
2286-6779
2697-4851
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
351
Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat Universityวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2351-065X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
352
Journal of Management and Marketingวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
2351-0579
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
353
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-2397
2697-4223
1
-
354
Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2392-5817
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
355
Journal of Management Science Reviewวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
1513-1149
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
356
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITYวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2228-8031
2697-5300
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
357
Journal of Management Science, Ubon Ratchathani Universityวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2286-6809
2651-1819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
358
Journal of Management Sciencesวารสารวิทยาการจัดการ
0125-8362
2651-1746
1
-
359
Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat Universityวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5523
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
360
Journal of Mass Communicationวารสารการสื่อสารมวลชน
1906-2591
2673-0545
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
361
Journal of Mass Communication Technology, RMUTPวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
2539-5963
2586-8357
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
362
Journal of Materials Science and Applied Energy-
2286-7201
2651-0898
1
-
363
Journal of mbu lncปัญญา
0859-3574
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
364
Journal of MCU Buddhapanya Reviewวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
2465-5503
2630-0524
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
365
Journal of MCU Humanities Reviewวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
2586-9817
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
366
Journal of MCU Nakhondhatวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
2586-923X
2630-0362
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
367
Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Reviewวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์
2539-5777
2651-0820
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
368
Journal of MCU Peace studiesวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
2287-0962
2539-6765
1
-
369
Journal of MCU Social Developmentวารสาร มจร การพัฒนาสังคม
2539-5718
2651-1215
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
370
Journal of MCU Social Science Reviewวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2287-0121
2673-0782
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
371
JOURNAL OF MCU UBON REVIEWวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
2539-5726
2697-4150
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
372
Journal of Medical Technology and Physical Therapyวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
0857-6653
-
1
-
373
Journal of Medicine and Health Sciencesวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2651-1886
2651-2084
1
-
374
Journal of Mekong Societiesวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
1686-6541
2287-0040
1
-
375
Journal of Mental Health of Thailandวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
0859-497X
-
1
-
376
Journal of Metals, Materials and Minerals-
0857-6149
2630-0508
1
-
377
Journal of Modern Learning Development-
2673-074X
2697-455X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
378
Journal of Modern Management Scienceวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
2408-2619
2673-0367
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
379
Journal of Moral and Virtueวารสารวิชาการคุณธรรมความดี
2286-7856
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
380
Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciencesวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2697-6471
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
381
Journal of Multidisciplinary in Social Science-
2672-9806
2673-0235
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
382
Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences)วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1056
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
383
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applicationsวารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์
1906-9685
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
384
Journal of Nurses Association of Thailand Northern Officeวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
0859-4880
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
385
Journal of Nursing and Educationวารสารการพยาบาลและการศึกษา
1906-1773
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
386
Journal of Nursing and Health Careวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
2351-0358
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
387
Journal of Nursing and Health Sciencesวารสารการพยาบาลและสุขภาพ
1906-0025
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
388
Journal of Nursing Divisionวารสารกองการพยาบาล
0125-7242
2673-0316
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
389
Journal of Nursing Science and Healthวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
0125-7021
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
390
Journal of Nursing Science Christian University of Thailandวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2408-0934
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
391
Journal of Nursing Science Chulalongkorn Universityวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-1231
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
392
Journal of Nursing Siam Universityวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-5454
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
393
Journal of Nutrition Association of Thailandวารสารโภชนาการ
2586-8772
2630-0060
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
394
Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2586-8462
2697-4487
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
395
Journal of People and Society in Local Culture-
2228-8899
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
396
JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGEวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
0858-110X
2651-0944
1
-
397
Journal of Physiological and Biomedical Sciences-
0857-5754
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
398
Journal of Political Scienceรัฐศาสตร์สาร
0125-135X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
399
Journal of Politics and Governanceวารสารการเมืองการปกครอง
2228-8562
2697-3790
1
-
400
Journal of Politics, Administration and Lawวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
1906-506X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
401
Journal of Population and Social Studies-
-
2465-4418
1
-
402
Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Provinceวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2630-046X
2697-5297
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
403
Journal of Preventive Medicine Association of Thailandวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2229-0737
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
404
Journal of Professional Routine to Researchวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
2392-5671
2392-568X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
405
Journal of Project in Computer Science and Information Technologyวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2586-9957
2651-2432
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
406
Journal of Psychology Kasem Bundit Universityวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2286-6663
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
407
Journal of Public Administration and Politicsวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
2651-1436
2651-1460
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
408
Journal of Public and Private Managementวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
0854-9849
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
409
Journal of Public Healthวารสารสาธารณสุขศาสตร์
0125-1678
-
1
-
410
Journal of Public Health and Developmentวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
2673-0774
2651-1258
1
-
411
Journal of Public Health Nursingวารสารพยาบาลสาธารณสุข
0857-5371
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
412
Journal of Public Relations and Advertisingวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
1906-2230
2673-009X
1
-
413
Journal of Rajanagarindraวารสารราชนครินทร์
0859-9424
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
414
Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciencesวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
-
2465-4094
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
415
Journal of Rangsit University : Teaching and Learningวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1905-7881
2651-1584
1
-
416
Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilitiesวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1686-6959
2697-388X
1
-
417
Journal of Rattana Bundit Universityวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1906-2192
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
418
Journal of Religion and Cultureวารสารศาสนาและวัฒนธรรม
1905-8144
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
419
Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailandวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
1513-4261
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
420
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology-
2586-8764
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
421
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering-
2229-2152
2697-424x
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
422
Journal of Research and Curriculum Developmentวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2229-2365
-
1
-
423
Journal of Research and Development Buriram Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-1641
2672-9865
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
424
Journal of Research and Development in Special Educationวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
2408-2651
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
425
Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham Universityวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2697-4681
2697-469X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
426
Journal of Research Methodologyวารสารวิธีวิทยาการวิจัย
0857-2933
-
1
-
427
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learningวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
2651-074X
1
-
428
Journal of Roi Et Rajabhat Universityวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1905-6036
2673-0731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
429
Journal of Roi Kaensarn Academi-
-
2697-5033
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
430
Journal of SaengKhomKham Buddhist Studiesวารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
2651-1266
2697-5998
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
431
Journal of Safety and Healthวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
1905-8160
-
1
-
432
Journal of Sakon Nakhon Hospitalวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
0859-7251
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
433
Journal of Science and Technology Kasetsart Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-6558
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
434
Journal of Science and Technology Mahasarakham Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-9664
2586-9795
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
435
Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani Universityวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1685-7941
2697-4142
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
436
Journal of Science Ladkrabangวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
0857-9512
2539-7257
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
437
Journal of Science, Technology, and Humanities-
1685-6600
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
438
Journal of Scientific Research Chulalongkorn Universityวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
439
Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T)วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
1685-2923
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
440
Journal of Selaphum Academicวารสารเสลภูมิวิชาการ
2630-0842
2673-0928
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
441
Journal of Sinologyวารสารจีนวิทยา
1905-9582
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
442
Journal of Social Academicวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
1906-2508
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
443
Journal of Social Developmentวารสารพัฒนาสังคม
0859-2667
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
444
Journal of Social Researchวารสารวิจัยสังคม
0857-9180
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
445
Journal of Social Science and Buddhistic Anthropologyวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
2651-1630
2672-9040
1
-
446
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITYวารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2586-9493
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
447
Journal of Social Sciencesวารสารสังคมศาสตร์
0125-0590
-
1
-
448
Journal of Social Sciences and Humanitiesวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0125-2860
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
449
Journal of Social Sciences Naresuan Universityวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-9192
2697-4657
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
450
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot Universityวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
451
Journal of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai Universityวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-4138
2672-9563
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
452
Journal of Social Synergyวารสารสังคมภิวัฒน์
1906-8980
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
453
Journal of Social Workวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0857-3166
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
454
Journal of Sociology and Anthropologyวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
0125-7536
2651-057X
1
-
455
Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatryวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1905-8586
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
456
Journal of Southern Technologyวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
1906-0807
2539-7281
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
457
Journal of Sports Science and Healthวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1513-7430
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
458
Journal of Sports Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1513-7201
2672-927X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
459
Journal of Srinakharinwirot Research and Developmentวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
0857-5290
-
1
-
460
Journal of Srinakharinwirot Universityวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1686-9311
-
1
-
461
Journal of Srithanya Hospitalวารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
0858-6101
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
462
Journal of Srivanalai Vijaiวารสารศรีวนาลัยวิจัย
2229-2268
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
463
Journal of Studies in the English Language-
2651-1347
2672-989X
1
-
464
Journal of Supply Chain Management: Research and Practice-
1905-9566
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
465
Journal of Sustainable Energy and Environment-
1906-4918
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
466
Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2539-5939
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
467
Journal of Technical Education Developmentวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
0857-5452
2651-2238
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
468
Journal of Thai Association of Radiation Oncologyมะเร็งวิวัฒน์
0859-2616
2673-0154
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
469
Journal of Thai Hospitality and Tourismวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
1905-6303
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
470
Journal of Thai Interdisciplinary Researchวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
2465-3837
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
471
Journal of Thai Justice Systemวารสารกระบวนการยุติธรรม
1906-3253
2697-4037
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
472
Journal of Thai Language and Literatureวารสารภาษาและวรรณคดีไทย
0857-037X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
473
Journal of Thai Ombudsmanวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1685-3865
2651-2394
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
474
Journal of Thai Stroke Society-
2697-4266
2673-0227
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
475
Journal of Thai Studiesวารสารไทยศึกษา
1686-7459
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
476
Journal of Thai Traditional and Alternative Medicineวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1685-991X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
477
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Councilวารสารสภาการพยาบาล
1513-1262
-
1
-
478
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication-
1686-9184
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
479
Journal of the Association of Researchersวารสารสมาคมนักวิจัย
0859-2330
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
480
Journal of the Dental Association of Thailandวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
0045-9917
2408-1434
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
481
Journal of the Department of Medical Servicesวารสารกรมการแพทย์
0125-1643
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
482
Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
-
2673-0456
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
483
Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn Universityวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-2038
2672-9709
1
-
484
Journal of the International Association of Buddhist Universities-
1906-8190
2697-5056
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
485
Journal of the Medical Association of Thailand-
0125-2208
2408-1981
1
-
486
Journal of the Medical Technologist Association of Thailandวารสารเทคนิคการแพทย์
0125-2682
-
1
-
487
Journal of the National Research Council of Thailandวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
488
Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaenวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
0858-8899
2651-2033
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
489
Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailandวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
1905-4084
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
490
Journal of the Police Nursesวารสารพยาบาลตำรวจ
1906-652X
2672-961X
1
-
491
Journal of the Psychiatric Association of Thailandวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
2697-4621
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
492
Journal of the Thai Medical Informatics Associationวารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
2465-3616
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
493
Journal of The Way Human Societyวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
2287-0482
2287-0482
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
494
Journal of Thithat Watthanathamทีทัศน์วัฒนธรรม
1513-7376
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
495
Journal of Thonburi University (Science and Technology)วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
-
2586-9965
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
496
Journal of Traditional Thai Medical Researchวารสารหมอยาไทยวิจัย
2286-9999
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
497
Journal of Tropical Forest Research-
2586-8926
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
498
Journal of Urban Culture Research-
2228-8279
2408-1213
1
-
499
Journal of Vocational and Technical Educationวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
2229-1806
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
500
Journal of Vocational Institute of Agricultureวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
2586-8454
2697-620X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
501
Journal of Wildlife in Thailandวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
0858-396X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
502
Journal of Yala Rajabhat Universityวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1905-2383
2651-0863
1
-
503
Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist universityวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2228-8376
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
504
jsn Journalวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
2229-1997
2586-937X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
505
Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat Universityวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-3016
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
506
Kasem Bundit Engineering Journalวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
2286-668X
2630-0346
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
507
KASEM BUNDIT JOURNALวารสารเกษมบัณฑิต
1513-5667
2672-9954
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
508
Kasetsart Applied Business Journalวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1906-0254
2539-6250
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
509
Kasetsart Educational Reviewวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
0125-6203
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
510
Kasetsart Engineering Journalวิศวกรรมสาร มก.
0857-4154
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
511
Kasetsart Journal of Social Sciences-
2452-3151
-
1
-
512
Kasetsart University Political Science Review Journalวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-7244
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
513
Khon Kaen Agriculture Journalแก่นเกษตร
0125-0485
-
1
-
514
Khon Kaen University Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0859-9254
-
1
-
515
King Mongkut's Agricultural Journalวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
0857-0108
2651-2203
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
516
King Prajadhipok's Institute Journalวารสารสถาบันพระปกเกล้า
1685-9855
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
517
KKBS Journal of Business Administration and Accountancyวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539-6110
2651-2211
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
518
KKU International Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9767
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
519
KKU Journal for Public Health Researchวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-1137
2651-1770
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
520
KKU Journal of Medicineวารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-454X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
521
KKU Research Journal (Graduate Studies)วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
-
2672-9636
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
522
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
1685-2532
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
523
KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies)วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
2672-9644
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
524
KKU Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
0125-2364
2586-9531
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
525
KKU Veterinary Journalวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
0858-2297
2672-9466
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
526
KMUTT Research and Development Journalวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
0125-278X
-
1
-
527
Koch Cha Sarn Journal of Scienceวารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
1686-4522
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
528
KU Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มก.
0125-7730
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
529
Kuakarun Journal of Nursingวารสารเกื้อการุณย์
0858-3080
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
530
Ladkrabang Engineering Journalวิศวสารลาดกระบัง
0125-1724
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
531
Lampang Medical Journalลำปางเวชสาร
0125-4235
2697-4797
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
532
Lampang Rajabhat University Journalวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2286-8658
2672-9598
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
533
LANNA PUBLIC HEALTH JOURNALวารสารสาธารณสุขล้านนา
1686-7076
2672-930X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
534
Law and Local Society Journalวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
2586-8802
2651-2157
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
535
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network-
2630-0672
2672-9431
1
-
536
Liberal Arts Reviewศิลปศาสตร์ปริทัศน์
1905-2863
1905-2863
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
537
Local Administration Journalวารสารการบริหารท้องถิ่น
1906-103X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
538
Local Development Journalวารสารการพัฒนาท้องถิ่น
1905-3630
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
539
Maejo International Journal of Science and Technology-
1905-7873
-
1
-
540
Mahachula Academic Journalวารสารมหาจุฬาวิชาการ
2408-1078
2651-2440
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
541
Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1685-4063
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
542
Mahasarakham Hospital Journalวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
1686-4417
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
543
Mahasarakham International Journal of Engineering Technologyวารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2408-1957
2408-1566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
544
Mahidol Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
0125-5614
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
545
Mahidol R2R e-Journal-
2392-5515
2392-5515
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
546
Mangrai Saan Journalมังรายสาร
2672-9113
2673-0170
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
547
MANUSYA: Journal of Humanities-
0859-9920
2673-0103
1
-
548
Manutsat Paritat : Journal of Humanitiesวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
0125-2690
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
549
Manutsayasat Wichakanวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ
0859-3485
2673-0502
1
-
550
Mathematical Journal by the Mathematical Association of Thailand Under The Patronage of His Majesty The Kingวารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
0858-4788
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
551
MBA-KKU Journalวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-3180
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
552
MBU Education Journalศึกษาศาสตร์ มมร
2408-199X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
553
Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitalsวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
0857-2895
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
554
Mekong Chi Mun Art and Culture Journalวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
2408-1639
2697-3987
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
555
Mekong-Salween Civilization Studies Journalวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
1906-7682
2651-2114
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
556
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences-
2286-6477
2465-4213
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
557
Modern Management Journalวารสารการจัดการสมัยใหม่
1686-7319
2630-0664
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
558
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures-
0147-5207
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
559
Muang Boran Journalวารสารเมืองโบราณ
0125-426X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
560
MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2651-1916
2651-1924
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
561
Music and Performing Arts Journalวารสารดนตรีและการแสดง
2465-356X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
562
MUT Journal of Business Administrationวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
0859-9750
2697-4347
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
563
NACC Journalวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
1906-2087
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
564
NAJUA: Architecture, Design and Built Environmentหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
2697-4630
2697-4665
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
565
NAJUA: History of Architecture and Thai Architectureหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
1686-1841
2697-3901
1
-
566
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning-
2672-9016
2651-2416
1
-
567
Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journalวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
2350-9953
2672-9830
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
568
Naresuan Phayao Journalวารสารนเรศวรพะเยา
1906-2141
2697-4401
1
-
569
Naresuan University Engineering Journalวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-615X
2651-1568
1
-
570
Naresuan University Journal: Science and Technologyวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-7418
2539-553X
1
-
571
Naresuan University Law Journalวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1906-425X
2465-3829
1
-
572
Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1906-8735
2651-1223
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
573
National Defence Studies Institute Journalวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1906-7836
2651-1525
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
574
NBTC Journalวารสารวิชาการ กสทช.
2586-9272
2651-0634
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
575
NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNALวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-7267
2697-3731
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
576
NIDA Business Journalวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
1905-6826
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
577
NIDA Case Research Journal-
1906-3865
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
578
NIDA Development Journalวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
0125-3689
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
579
NIDA Journal of Language and Communicationวารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
1513-4164
2651-1983
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
580
NKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
2408-1671
2651-0677
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
581
NKRAFA Journal of Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ
2651-1134
2651-1002
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
582
North-Eastern Thai Journal of Neuroscienceวารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1905-6729
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
583
NRRU Community Research Journalวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2286-9581
2697-4703
1
-
584
NU. International Journal of Science-
1686-5561
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
585
Nursing Journalพยาบาลสาร
0125-5118
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
586
Nursing Journal of the Ministry of Public Healthวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
0857-3743
2673-0693
1
-
587
Nursing Public Health and Education Journalวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
0859-3949
2651-1908
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
588
Nursing Science Journal of Thailandวารสารพยาบาลศาสตร์
0125-8885
2651-1959
1
-
589
Outbreak, Surveillance, Investigation and Response-
-
2651-1061
1
-
590
Pa~n~na Panithan Journalวารสารปัญญาปณิธาน
2672-9679
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
591
Pacific Rim International Journal of Nursing Research-
1906-8107
2586-8373
1
-
592
Panidhana : Journal of Philosophy and Religionปณิธาน
1905-6788
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
593
Panyapiwat Journalวารสารปัญญาภิวัฒน์
-
2651-1088
1
-
594
Parichart Journalวารสารปาริชาต
0857-0884
2651-0804
1
-
595
PASAA-
0125-2488
2287-0024
1
-
596
Pasaa Paritat Journalวารสารภาษาปริทัศน์
0857-7285
2286-9972
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
597
Pathumthani University Academic Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
1906-4284
2697-3774
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
598
Pathumwan Academic Journalวารสารวิชาการปทุมวัน
2229-1636
-
1
-
599
Payap University Journalวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
0857-4677
2651-1606
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
600
Ph.D. in Social Sciences Journalวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
2229-1148
2651-1029
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
601
Pharmaceutical Sciences Asia-
2586-8195
2586-8470
1
-
602
Phetchabun Rajabhat Journalราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
0859-8185
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
603
Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat Universityวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0858-527X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
604
Phimoldhamma Research Institute Journalวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
2465-3705
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
605
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin-
0858-1088
-
1
-
606
Phuket Rajabhat University Academic Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1905-162X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
607
PKRU SciTech Journalวารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต
2586-890X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
608
Political Science and Public Administration Journalวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2630-0435
2630-0699
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
609
Political Science and Public Administration Journal, Khon Kaen University (PSPAJ-KKU)วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-4728
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
610
Political Science Reviewรัฐศาสตร์นิเทศ
2465-4043
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
611
Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin Universityวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2351-0455
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
612
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion-
1513-6442
2586-9876
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
613
Prawarun Agricultural Journalวารสารเกษตรพระวรุณ
1685-8379
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
614
Princess of Naradhiwas University Journalวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-5981
2561-1274
1
-
615
Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9902
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
616
PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat Universityวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2630-0680
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
617
PSRU Journal of Science and Technology-
2465-5112
2672-9741
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
618
Public Health and Health Laws Journalวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
2408-249X
2673-0189
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
619
Quality of Life and Law Journalวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
1686-9443
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
620
Rajabhat Agriculture Journalวารสารการเกษตรราชภัฏ
1686-5103
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
621
Rajabhat Chiang Mai Research Journalวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
1513-8410
2651-2068
1
-
622
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences-
1905-3193
2651-1789
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
623
Rajabhat Maha Sarakham University Journalวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1906-0181
2673-026X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
624
Rajabhat Rambhai Barni Research Journalวารสารวิจัยรำไพพรรณี
1906-327X
2697-4371
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
625
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journalวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1906-1889
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
626
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journalวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2286-6922
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
627
Rajapark Journalวารสารรัชต์ภาคย์
1905-2243
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
628
Ramathibodi Medical Journalรามาธิบดีเวชสาร
0125-3611
2651-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
629
Ramathibodi Nursing Journalรามาธิบดีพยาบาลสาร
0858-9739
2672-9784
1
-
630
Ramkhamhaeng Journal of Public Administrationวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
2586-9647
2630-0133
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
631
Ramkhamhaeng Law Journalวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
2286-8518
2651-1827
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
632
Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1730
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
633
Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technologyวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-1722
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
634
Ramkhamhaeng University Journal Humanities Editionวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
0125-300X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
635
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate Schoolวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
2651-1673
2672-9210
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
636
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
2651-1800
2672-9822
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
637
Rangsit Journal of Educational Studies-
2408-1809
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
638
RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-
2286-976X
2539-5513
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
639
Rangsit Music Journalวารสารดนตรีรังสิต
1905-2707
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
640
Rangsit University Journal of Engineering and Technologyวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-038X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
641
Ratchaphruek Journalวารสารราชพฤกษ์
1905-1344
2651-1835
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
642
Ratthaphirak Journalวารสารรัฏฐาภิรักษ์
0857-0442
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
643
rEFLections-
1513-5934
2651-1479
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
644
Region 11 Medical Journalวารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
0857-5975
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
645
Region 4-5 Medical Journalวารสารแพทย์เขต 4-5
0125-7323
2697-4819
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
646
Regional Health Promotion Center 9 Journalวารสารศูนย์อนามัยที่ 9
2673-088X
2697-3871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
647
Research & Knowledge-
2408-204X
2630-0400
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
648
Research and Development Health System Journalวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
1906-2605
2697-4673
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
649
Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2229-2802
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
650
Research and Development Journal, Loei Rajabhat Universityวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1905-1867
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
651
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technologyวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1905-4963
2672-9296
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
652
Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanityวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7171
2672-9024
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
653
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburiวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1686-8420
2651-2289
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
654
RIAN THAI : International Journal of Thai Studiesเรียนไทย: วารสารนานาชาติด้านไทยศึกษา
1906-4241
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
655
RMUTI Journal Humanities and Social Sciencesวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1221
2672-9342
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
656
RMUTI Journal Science and Technologyวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2672-9334
2672-9369
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
657
RMUTL Engineering Journalวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2465-4248
2697-3839
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
658
RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Artsวารสารราชมงคลล้านนา
2287-092X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
659
RMUTP Research Journalวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
1906-0432
2651-1096
1
-
660
RMUTSB ACADEMIC JOURNALวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
-
2651-1932
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
661
RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-
2651-1940
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
662
RMUTSV Research Journalวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1906-6627
2673-0197
1
-
663
RMUTT Global Business and Economics Reviewวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1905-8446
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
664
Romphruek Journalวารสารร่มพฤกษ์
0125-7609
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
665
Royal Thai Air Force Medical Gazetteแพทยสารทหารอากาศ
0125-0455
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
666
Royal Thai Army Medical Journalเวชสารแพทย์ทหารบก
0125-7722
2697-4134
1
-
667
Royal Thai Navy Medical Journalวารสารแพทย์นาวี
0125-6971
2672-9555
1
-
668
RSU library journalวารสารรังสิตสารสนเทศ
0859-1814
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
669
RUSAMELAE JOURNALวารสารรูสมิแล
0858-2068
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
670
Saeng Isanวารสารวิชาการแสงอีสาน
1685-5329
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
671
Saengtham College Journalวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
1906-5078
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
672
Saint Johns Journalวารสารเซนต์จอห์น
0859-9432
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
673
Santapol College Academic Journalวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
2408-1728
2586-9868
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
674
Sarakadee Magazineสารคดี
0857-1538
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
675
Sarakham Journalวารสารสาระคาม
1906-893X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
676
Sarasatrสาระศาสตร์
-
2630-0141
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
677
Sasin Journal of Management-
0859-2659
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
678
SAU Journal of Science and Technologyวารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-235X
2673-0049
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
679
Scholar: Human Sciences-
-
2586-9388
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
680
School of Administrative Studies Academic Journalวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
-
2673-0758
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
681
Science & Technology Asia-
2586-9000
2586-9027
1
-
682
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNALวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2408-252X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
683
Science and Technology RMUTT Journalวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี
2229-1547
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
684
Science, Engineering and Health Studies-
-
2630-0087
1
-
685
ScienceAsia-
1513-1874
-
1
-
686
Siam Academic Reviewสยามวิชาการ
1513-1076
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
687
Siam Communication Reviewวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1513-2226
2697-4452
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
688
SIKKHA Journal of Educationสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์
2408-1361
2651-1045
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
689
Silpakorn Educational Research Journalวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
1906-8352
2672-9199
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
690
Silpakorn Journalศิลปากร
0125-0531
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
691
Silpakorn University Journalวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
-
2586-8489
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
692
Siriraj Medical Bulletinเวชบันทึกศิริราช
1906-1552
2697-4436
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
693
Siriraj Medical Journal-
2629-995X
2228-8082
1
-
694
Sisaket Rajabhat University Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1906-0327
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
695
SNRU Journal of Science and Technology-
2651-0758
2630-015X
1
-
696
Social Science Asia Journal-
2229-2608
2229-2608
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
697
Social Sciences Research And Academic Journalวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
2286-9832
2408-1647
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
698
Songklanagarind Journal of Nursingวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
0125-8958
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
699
Songklanakarin Dental Journalวารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2350-9775
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
700
Songklanakarin Journal of Plant Scienceวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
-
2351-0846
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
701
Songklanakarin Journal of Science and Technology-
0125-3395
2408-1779
1
-
702
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanitiesวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0859-1113
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
703
Southeast Asian Journal of Economics-
2286-8984
2465-5120
1
-
704
Southeast Bangkok Journalวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2408-2279
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
705
Srinagarind Medical Journalศรีนครินทร์เวชสาร
0857-3123
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
706
Srinakharinwirot Business Journalวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
2228-9658
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
707
Srinakharinwirot Engineering Journalวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-4548
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
708
Srinakharinwirot Science Journalวารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
0857-1600
2561-1967
1
-
709
Srinakharinwirot University Dental Journalวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-0488
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
710
Sripatum Chonburi Journalวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1686-5715
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
711
Sripatum Review of Humanities and Social Sciencesวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1513-7287
-
1
-
712
Sripatum Review of Science and Technologyวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-8724
2672-9970
1
-
713
SSRU Graduate Studies Journalวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1906-3849
2408-1620
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
714
SSRU Journal of Management Scienceวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0390
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
715
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences-
2408-2120
2539-5947
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
716
Stance : The Thai Feminist Reviewจุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
1905-954X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
717
STOU Education journalวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
1905-4653
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
718
Suan Dusit Graduate School Academic Journalวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1686-0659
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
719
Suan Sunandha Academic and Research Reviewวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
1905-9353
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
720
Suan Sunandha Science and Technology Journal-
2351-0889
2539-5742
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
721
Sukhothai Thammathirat Law Journalวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-9776
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
722
Sukhothai Thammathirat Open University Journalวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-6955
2697-374X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
723
Suranaree Journal of Science and Technology-
0858-849X
2587-0009
1
-
724
Suranaree Journal of Social Scienceวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
1905-9329
2651-088X
1
-
725
Suratthani Rajabhat Journalวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5779
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
726
Suthiparithat Journalวารสารสุทธิปริทัศน์
0857-2690
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
727
SWU Educational Adminitration Journalวารสารบริหารการศึกษา มศว
1685-2257
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
728
T.L.A. Bulletinวารสารห้องสมุด
0857-0086
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
729
Technical Education Journal : King Mongkut's University of Technology North Bangkokวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1905-3819
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
730
Thai Agricultural Research Journalวารสารวิชาการเกษตร
0125-8389
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
731
Thai AIDS Journalวารสารโรคเอดส์
0857-8575
2651-0987
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
732
Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciencesไทยไภษัชยนิพนธ์
1686-9540
2586-8659
1
-
733
Thai Cancer Journalวารสารโรคมะเร็ง
0125-2038
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
734
Thai Dental Nurse Journalวารสารทันตาภิบาล
0857-880X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
735
Thai Dental Public Health Journalวิทยาสารทันตสาธารณสุข
0858-6527
0273-0065
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
736
Thai Environmental Engineering Journalวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
1686-2961
2673-0359
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
737
THAI FOOD AND DRUG JOURNALวารสารอาหารและยา
0859-1180
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
738
Thai Forest Bulletin (Botany)-
0495-3843
2465-423X
1
-
739
Thai Forest Ecological Research Journalวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย
2586-9566
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
740
Thai Industrial Engineering Network Journalวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
2408-2635
2673-0006
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
741
Thai Journal of Agricultural Science-
0049-3589
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
742
Thai Journal of Botanyวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
1906-7038
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
743
Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursingวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
0857-605X
2672-9474
1
-
744
Thai Journal of Clinical Psychologyวารสารจิตวิทยาคลินิก
0125-1422
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
745
Thai Journal of Dermatologyวารสารโรคผิวหนัง
0125-8680
2651-2106
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
746
Thai Journal of Forestryวารสารวนศาสตร์
0857-1724
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
747
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnologyวารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
2465-5309
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
748
Thai Journal of Neurologyวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2228-9801
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
749
Thai Journal of Nursingวารสารพยาบาล
0125-0078
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
750
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practiceวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
2408-1280
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
751
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology-
0857-6084
-
1
-
752
Thai Journal of Operations Researchวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
-
2287-0210
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
753
Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgeryวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
0857-4405
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
754
Thai Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgeryวารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
0857-2321
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
755
Thai Journal of Pediatricsวารสารกุมารเวชศาสตร์
0858-0944
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
756
Thai Journal of Pharmacologyวารสารเภสัชวิทยา
0125-3832
2697-3928
1
-
757
Thai Journal of Pharmacy Practiceวารสารเภสัชกรรมไทย
-
1906-5574
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
758
Thai Journal of Physical Therapyวารสารกายภาพบำบัด
0125-4634
-
1
-
759
Thai Journal of Public Administrationวารสารรัฐประศาสนศาสตร์
0859-418X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
760
Thai Journal of Public Health and Health Sciencesวารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2672-9148
2651-1711
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
761
Thai Journal of Science and Technology-
2286-7333
2630-0095
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
762
Thai Journal of Toxicologyวารสารพิษวิทยาไทย
0857-264X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
763
Thai Journal Urologyวารสารยูโร
0858-6071
2651-0626
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
764
Thai Pharmaceutical and Health Science Journalไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1905-3460
2672-9687
1
-
765
Thai Red Cross Nursing Journalวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
1906-7925
-
1
-
766
Thai Science and Technology Journalวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-4435
2651-1231
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
767
Thai Society of Agricultural Engineering Journalวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1685-408X
2651-222X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
768
Thailand and The World Economy-
2630-0931
2651-0529
1
-
769
Thailand Concrete Association Journalวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
2350-9260
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
770
Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Healthวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
0859-5453
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
771
Thailand Statistician-
1685-9057
2351-0676
1
-
772
THAITESOL JOURNAL-
2286-8909
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
773
Thaksin University Journalวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
0859-9807
2651-0693
1
-
774
Thaksin University Library Journalวารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
2286-7740
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
775
Thammasat Business Law Journal-
2408-1000
2672-9075
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
776
Thammasat Journalวารสารธรรมศาสตร์
0125-3670
2651-0928
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
777
Thammasat Journal of Historyวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
2408-0829
2672-9903
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
778
Thammasat Law Journalวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0857-3867
2673-091X
1
-
779
Thammasat Medical Journalธรรมศาสตร์เวชสาร
1513-5241
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
780
Thammasat Review-
0859-5747
2630-0303
1
-
781
Thammasat Review of Economic and Social Policy-
2465-390X
2456-4167
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
782
Thammasat University Archives Bulletinจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
1906-1692
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
783
The Bangkok Medical Journal-
2228-9674
2287-0237
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
784
The Clinical Academia-
2465-4027
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
785
The Fine and Applied Arts Journalศิลปกรรมสาร
1686-5189
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
786
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journalสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0845
2651-1487
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
787
The Golden Teak : Science and Technology Journalสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2408-0837
2651-1576
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
788
The Jouranal of Sirindhornparidhatวารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์
1513-6736
2697-438X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
789
The Journal : Journal of the Faculty of Arts-
1686-7831
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
790
The Journal of Administration Development Researchวารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
1906-456X
1906-456X
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
791
The Journal of Applied Scienceวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1513-7805
2586-9663
1
-
792
The Journal of Behavioral Science-
1906-4675
-
1
-
793
The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasimaวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
0859-4562
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
794
The Journal of Burapha Universityวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
0859-2535
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
795
The Journal of Development Administrator Researchวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
1905-2219
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
796
The Journal Of Faculty Of Applied Artsวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1906-5949
2697-4312
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
797
The Journal of Faculty of Nursing Burapha Universityวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4338
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
798
The Journal of Industrial Technologyวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1686-9869
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
799
The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat Universityวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0811
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
800
The Journal of International Buddhist Studies College-
2465-5546
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
801
The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkokวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-684X
2465-4698
1
-
802
The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat Universityวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2539-7222
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
803
The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Centerวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
0857-0914
2651-169X
1
-
804
The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Healthวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
0857-4553
-
1
-
805
The Journal of Research and Academicsวารสารวิจยวิชาการ
2672-9490
2672-9962
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
806
The Journal of Risk Management and Insurance-
0859-3604
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
807
The Journal of Social Communication Innovationวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1906-6988
2586-9078
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
808
The Journal of The Royal Society of Thailandวารสารราชบัณฑิตยสภา
0125-2968
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
809
The Journal of The Royal Thai Army Nursesวารสารพยาบาลทหารบก
1513-5217
2651-2181
1
-
810
The Journal of the Siam Society-
0304-226X
2651-1851
1
-
811
The Journal of the Thai Khadi Research Instituteวารสารไทยคดีศึกษา
1686-0667
-
1
-
812
The Journal of Tropical Medicine and Parasitologyวารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
0125-4987
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
813
The Natural History Bulletin of the Siam Society-
0080-9472
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
814
The New English Teacher-
1905-7725
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
815
The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journalวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
0859-1083
2673-0669
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
816
The Public Health Journal of Burapha Universityวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
1905-7164
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
817
The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat Universityวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1686-4530
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
818
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health-
0125-1562
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
819
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Healthวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
2408-1051
2651-2270
1
-
820
The Thai Journal of Anesthesiologyวิสัญญีสาร
0857-1287
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
821
The Thai Journal of Ophthalmologyจักษุเวชสาร
0857-5118
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
822
The Thai Journal of Orthopaedic Surgryวารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
0125-7552
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
823
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences-
0125-4685
1905-4637
1
-
824
The Thai Journal of Radiological Technologyวารสารรังสีเทคนิค
0857-1422
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
825
The Thai Journal of Veterinary Medicine-
0125-6491
-
1
-
826
The Thailand Natural History Museum Journal-
1686-770X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
827
Thoughts-
1513-1025
2586-906X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
828
TLA Research Journal (Thai Library Association)วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1906-0793
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
829
TNI Journal of Business Administration and Languagesวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
2351-0048
2672-9997
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
830
TNI Journal of Engineering and Technologyวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0056
2672-9989
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
831
Tropical Natural History-
1513-9700
2586-9892
1
-
832
Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluationวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
2286-9719
2651-110X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
833
Ubon Ratchathani Law Journalวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1906-1560
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
834
Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journalวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2392-5957
2672-9180
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
835
UBRU Journal for Public Health Researchวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2286-7228
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
836
UBU Engineering Journalวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
1906-392X
-
1
-
837
Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciencesวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2286-7139
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
838
Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2287-0083
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
839
Udonthani Hospital Medical Journalวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
0858-6632
2697-4118
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
840
UMT-Poly Journalวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2673-0618
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
841
University of the Thai Chamber of Commerce Journalวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2651-1541
2673-0057
1
-
842
UTCC International Journal of Business and Economics-
1906-5582
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
843
UTCC Law Journalวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2229-1105
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
844
UTK RESEARCH JOURNALวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
1906-0874
2651-2130
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
845
Vacana: Journal of Language and Linguisticsวารสารวจนะ
2287-0903
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
846
Vajira Medical Journal: Journal of Urban medicineวชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
0125-1252
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
847
Vajira Nursing Journalวชิรสารการพยาบาล
1513-2498
2651-0871
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
848
Valaya Alongkorn Reviewวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
2229-0931
2408-1019
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
849
Vanararnวนสาร
0943-0916
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
850
VANNAVIDASวรรณวิทัศน์
1513-9956
2672-9946
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
851
Veterinary Integrative Sciences-
-
2629-9968
1
-
852
Vocational Education Innovation and Research Journalวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
2586-9302
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
853
VRU Research and Development Journal Humanities and Social Scienceวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0374
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
854
VRU Research and Development Journal Science and Technologyวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0366
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
855
Walailak Abode of Culture Journalสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
2228-804X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
856
Walailak Journal of Science and Technology-
1686-3933
2228-835X
1
-
857
Walailak Journal of Social Sciencesวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1905-8241
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
858
WARASAN PHUETTIKAMMASATวารสารพฤติกรรมศาสตร์
1686-1442
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
859
Western University Research Journal of Humanities and Social Scienceวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2465-3578
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
860
Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat Universityวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0125-2380
2672-958X
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
861
Wiwitwannasanวิวิธวรรณสาร
2630-0168
2672-9458
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
862
WMS Journal of Managementวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2286-718X
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
863
YRU Journal of Science and Technologyวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
2539-5688
2672-9873
1
-
864
-จุลนิติ
1686-3720
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
865
-ดุลพาห
0125-0558
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
866
-โดมทัศน์
0125-555X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
867
-เทพสตรี I-TECH
1905-6648
2673-0561
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
868
-รัฐสภาสาร
0125-0957
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
869
-วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
1906-2664
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
870
-วารสารกรมบัญชีกลาง
0125-250X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
871
-วารสารจิตวิทยา
0858-8627
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
872
-วารสารปรัชญาและศาสนา
1905-579X
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
873
-วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-9204
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
874
-วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4540
-
2
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
875
-วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1906-8824
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565
876
-วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
1905-3754
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
877
-วารสารเศรษฐกิจและสังคม
0125-0892
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564
878
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-9928
-
3
ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564