Home » Movement » “วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 2651-1916

ISSN (Online) : 2651-1924

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร โดยมี ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ ศธ 0556.06/516 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •