Home » Movement » “วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

“วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

ISSN (Print) : 1905-8160

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Safety and Health

แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 3 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
โดยมีจำนวนบทความประมาณ 8-10 เรื่อง/ฉบับ

2. ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ จากบทความละ 2,500 บาทเป็น บทความละ 3,500 บาท

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 0602.20/78 ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •