Home » Movement » “วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 2392-5671

ISSN (Online) : 2392-568X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Professional Routine to Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ปี 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ วจ 013/2563 ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •