Home » Movement » “วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษอย่างเดียว

“วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษอย่างเดียว

ISSN (เดิม) : 2465-3837

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Thai Interdisciplinary Research

แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN และเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษอย่างเดียว ดังนี้

ISSN (ใหม่) : 2697-522X

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Interdisciplinary Research Review

ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0633.10/347 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •