Home » Movement » “วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1905-0852

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 660301.11.8/5692 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •