Home » Movement » “วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

“วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

ISSN (Print) : 1685-3865

ISSN (Online) : 2651-2394

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Thai Ombudsman

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ 131/2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •