Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 2350-9953

ISSN (Online) : 2672-9830

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, ผศ. หรือสมณศักดิ์ในพระราชทินนามว่า พระครูสิริธรรมบัณฑิต เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือ ที่ อว 8044/87 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •