Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0859-5127

ISSN (Online) : 2586-9345

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Naresuan University

แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร เป็น รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

ตามหนังสือที่ อว 0603.05/0093 ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •