Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บก.

“วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บก.

ISSN (Print) : 1685-2354

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 8123/0776 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •