Home » Movement » “วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1686-9192

ISSN (Online) : 2697-4657

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Social Sciences Naresuan University

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.วีระ หวังสัจจะโชค เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 03348/2562 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •