Home » Movement » “วารสารพิฆเนศวร์สาร” แจ้งชื่อเรื่องเทียบเคียงของวารสาร

“วารสารพิฆเนศวร์สาร” แจ้งชื่อเรื่องเทียบเคียงของวารสาร

ISSN (Print) : 1686-7467

ISSN (Online) : 2651-141X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพิฆเนศวร์สาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Phikanate Journal

แจ้งชื่อเรื่องเทียบเคียงของวารสาร โดยมีชื่อเรื่องที่จดแจ้งกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่

ชื่อเรื่องต้นฉบับภาษาไทย : วารสารพิฆเนศวร์สาร

ชื่อเรื่องต้นฉบับภาษาอังกฤษ : Ganesha Journal

ตามหนังสือที่ อว 0612.14.01/1154 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •