Home » Movement » “วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1906-0874

ISSN (Online) : 2651-2130

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : UTK RESEARCH JOURNAL

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.สุธรรม ศิวาวุธ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือ ที่ อว 0650.09/2726 ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •