Home » Movement » “วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

“วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

ISSN (Print) : 0857-0604

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Bulletin De L’ Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français

แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (Online) : 2697-3847

โดยจะเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ปีที่ 42 ฉบับที่ 137 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •