Home » Movement » “วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” แจ้งเลข ISSN (Online)

“วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” แจ้งเลข ISSN (Online)

ISSN (Print) : 1906-3016

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University

แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (Online) : 2697-5017

ตามหนังสือที่ อว 0611.08/399 ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •