Home » Movement » “วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1906-7321

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Human Resource and Organization Development Journal

แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 7212/วารสาร พม./028 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •