Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0125-8362

ISSN (Online) : 2651-1746

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.สมพร คุณวิชิต เป็น ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 367/2562 ณ วันที่ 8 พฤศจิการยน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •