Home » Movement » “อินฟอร์เมชั่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“อินฟอร์เมชั่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0859-015X

ISSN (Online) : 2697-4827

ชื่อวารสารภาษาไทย : อินฟอร์เมชั่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Information

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นางสาวสุพิน อุดมผล เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามคำสั่งหอสมุดที่ 44/2561 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •