Home » Movement » “วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN (Print) : 2858-8899

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. เลข ISSN (Online) : 2561-2033

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ เป็น นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

3. เผยแพร่วารสารที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/index ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ สธ 0456.2/1219 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •