Home » News/Announcements » เรื่อง “แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI”

เรื่อง “แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เรื่อง แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI

ภายหลังการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีข้อซักถามมาทางศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพวารสาร (กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3) ของ TCI กับบทความวิจัย/วิชาการที่อยู่ระหว่างการประเมินและระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาหรือใช้ในการประกันคุณภาพ ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอประกาศให้ทราบแนวทางโดยทั่วกัน ดังนี้

 1. หากบทความใดได้รับการตอบรับ (Final accept) จากบรรณาธิการวารสารให้ลงตีพิมพ์ในวารสารใดๆ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้อ้างอิงกลุ่มวารสารตามผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ถึงแม้ว่าบทความนั้นๆ จะไปปรากฎในเล่มที่ตีพิมพ์หลังจากปี 2562 ก็ตาม
 2. หากบทความใดได้รับการตอบรับ (Final accept) จากบรรณาธิการวารสารให้ลงตีพิมพ์ในวารสารใดๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้อ้างอิงกลุ่มวารสารตามผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

เพื่อความเข้าใจตรงกัน ขอแสดงตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่าง: บทความ X และบทความ Y ได้ส่งไปขอรับการลงพิมพ์ในวารสาร A ซึ่งวารสาร A ได้รับการจัดกลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่ม 1 ในการประเมินรอบที่ 3 (2558-2562) แต่ถูกปรับลดกลุ่มลงมาเป็นวารสารในกลุ่มที่ 2 ในการประเมินรอบที่ 4 (2563-2567)

 • กรณีที่ 1: บทความ X ได้รับการตอบรับเพื่อลงพิมพ์ใน วารสาร A ตามหนังสือตอบรับ (acceptance letter) ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 แต่บทความจะไปปรากฏใน วารสาร A ในปี 2563 ให้ถือว่า บทความ X อยู่ในวารสาร A ที่เป็นวารสารกลุ่มที่ 1
 • กรณีที่ 2: บทความ Y ได้รับการตอบรับเพื่อลงพิมพ์ใน วารสาร A ตามหนังสือตอบรับ (acceptance letter) ลงวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่บทความจะไปปรากฏใน วารสาร A ในปี 2563 ให้ถือว่า บทความ Y อยู่ในวารสาร A ที่เป็นวารสารกลุ่มที่ 2
 • อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นเป็นเพียงข้อแนะนำจากศูนย์ TCI ผลการพิจารณาว่าบทความวิจัย/วิชาการจะอยู่ในกลุ่มคุณภาพใด ขึ้นอยู่กับประกาศของหน่วยงาน/สถาบันของอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา เป็นสำคัญ

   

  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

  Downloads

  •  
  •  
  •  
  •  
  •