Home » Movement » “วารสาร มฉก.วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสาร มฉก.วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0859-9343

ISSN (Online) : 2651-1398

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มฉก.วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : HCU Journal

แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ เป็น รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

ตามหนังสือที่ มฉก.0203/1271 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •