Home » Movement » “วารสารนักบริหาร” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

“วารสารนักบริหาร” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online)

ISSN (Print) : 0125-4960

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนักบริหาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Executive Journal

แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (Online) : 2651-0960

โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ มกท/สว.078/2562 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •