Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก., รูปแบบการเขียนบทความ และรูปแบบการอ้างอิง

“วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก., กอง บ.ก., รูปแบบการเขียนบทความ และรูปแบบการอ้างอิง

ISSN (Print) : 1905-4165

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นายวีรชัย คำธร เป็นบรรณาธิการวารสาร

2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนบทความ

3. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง

ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ ศธ. 0563.26/112 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •