Home » Movement » “วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร, กำหนดออก, บ.ก. และกอง บ.ก

“วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร, กำหนดออก, บ.ก. และกอง บ.ก

ISSN (Print) : 1906-0319

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Health Science Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงเจ้าของวารสาร จากเดิม วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก

2. เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 1 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
โดยมีจำนวนบทความฉบับละ 14 เรื่อง ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 เป็นต้นไป

3. เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ เป็น ดร.มาสริน ศุกลปักษ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ สธ 1103.04/2006 ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •