Home » Movement » “ครุศาสตร์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“ครุศาสตร์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1906-117X

ชื่อวารสารภาษาไทย : ครุศาสตร์สาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิม ผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง เป็น ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา

ตามหนังสือที่ อว 0643.06/137 ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •