Home » Movement » “วารสารร่มพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารร่มพฤกษ์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0125-7609

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารร่มพฤกษ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Romphruek Journal

แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.ดรเพ็ญประภา ภัทรานุกรม เป็น ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

ตามหนังสือที่ ม.กร. 2200/002 ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •