Home » Movement » “วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)” แจ้งความเคลื่อนไหววารสาร

“วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)” แจ้งความเคลื่อนไหววารสาร

ISSN (Print) : 2408-2279

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Southeast Bangkok Journal

แจ้งความเคลื่อนไหววารสาร ดังนี้

1. ชื่อเจ้าของบทความที่ปก และหัวบทความ มีเพียง “ชื่อ และ นามสกุล” เท่านั้น

2. วัน received / revised / accepted ครบถ้วน ตั้งแต่วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

3. เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ. พลเรือตรีหญิง ยุวดี เปรมวิชัย เป็นบรรณาธิการวารสาร

4. เปลี่ยนแปลงโรงพิมพ์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •