Home » Movement » “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 1513-8410

ISSN (Online) : 2651-2068

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajabhat Chiang Mai Research Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปี 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 0612.07/001 ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •