Home » Movement » “วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0859-3485

ISSN (Online) : 2673-0502

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Manutsayasat Wichakan

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จาก ผศ.รัตนพล ชื่นค้า เป็น ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง

ตั้งแต่ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุยายน 2563 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ อว 6501.0701/0456 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •