Home » Movement » “วารสารรัชต์ภาคย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารรัชต์ภาคย์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) (เดิม) : 1905-2243

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajapark Journal

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรัชต์ภาคย์

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 6 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วส.รภ.056/2563 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •