Home » Movement » “วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความ และเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก.

“วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความ และเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของ บ.ก.

ISSN (Print) : 2350-9864

ISSN (Online) : 2586-9744

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Economics and Management Strategy

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • จำนวนบทความวิจัย และบทความวิชาการ จำนวน 8-12 บทความต่อฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 25623 เป็นต้นไป
 • เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของบรรณาธิการวารสาร เป็น ผศ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • ตามหนังสือที่ อว 6503.06/173 ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •