Home » Movement » “วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

“วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

ISSN (Print) : 0125-4987

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Tropical Medicine and Parasitology

แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร ตั้งแต่ฉบับปี 2562 เป็นต้นมา

ตามหนังสือ ที่ สปอท 024/2563 ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •