Home » Movement » “วารสารหาดใหญ่วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร

“วารสารหาดใหญ่วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร

ISSN (Print) : 1686-1868

ISSN (Online) : 2651-1614

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารหาดใหญ่วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Hatyai Academic Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือ ที่ ม.ญ. 0173/2563 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •