Home » Movement » “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความวิจัย

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความวิจัย

ISSN (Print) : 1513-8410

ISSN (Online) : 2651-2068

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajabhat Chiang Mai Research Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความวิจัย จากเดิมจนวนบทความวิจัย ฉบับละ 10 เรื่อง เป็น ฉบับละ 12 เรื่อง
ตั้งแต่ปี 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 0612.07/062 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •